/r1/ Lag (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m.;

SFS nr
1955:469
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS1971:284

1 § Ersättning på grund av obligatorisk försäkring jämlikt lagen den 17
juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen den 14
juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen
den 11 juni 1937 (nr 348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg
tjänstgörande personer skall, i den mån ersättningen ej utgives av
staten, under tillämpning i övrigt av vad i nämnda lagar är stadgat
omregleras enligt vad nedan sägs.

2 § Vid omreglering enligt denna lag skall den årliga arbetsförtjänst,
efter vilken ersättningen beräknas, avrundas till närmaste hundratal
kronor och därefter höjas,

om arbetsförtjänsten motsvarar den i 3 § angivna medelarbetsförtjänsten
för den tidsperiod, under vilken skadan inträffade, till
sextusensexhundra kronor samt

eljest till belopp, vilket står i samma proportion till
sextusensexhundra kronor som arbetsförtjänsten förhåller sig till
angivna medelarbetsförtjänst.

Arbetsförtjänsten må dock ej i något fall uppräknas till högre belopp än
sjutusenniohundratjugu kronor.

3 § Medelarbetsförtjänsten för envar tidsperiod framgår av följande
tabell:

Tidsperiod Medel- Tidsperiod Medel-
under vilken arbetsför- under vilken arbetsför-
skadan tjänst skadan in- tjänst
inträffade kr träffade kr

1918 1 600 1939-1940 2 200
1919 1 700 1941 2 300
1920-1921 2 100 1942 2 700
1922 1 900 1943 2 900
1923-1926 1 800 1944 3 000
1927 1 900 1945 3 200
1928 2 000 1 jan.-30 juni 1946 3 300
1929 1 900 1 juli-31 dec. 1946 3 800
1930-1931 2 000 1947 4 000
1932 1 900 1948 4 200
1933-1934 1 800 1949 5 200
1935-1936 1 900 1950 5 400
1937 2 000 1951 5 900
1938 2 100 1952 eller senare 6 000

4 § Vid förlust av arbetsförmågan eller nedsättning av densamma med
minst tre tiondelar skall livränta till den skadade

för tid till och med den månad, under vilken han fyller sextiosju år,
beräknas på grundval av hans enligt 2 § förhöjda arbetsförtjänst och med
tillämpning av de grunder, som angivas i 16 § första stycket a) eller b)
och tredje stycket lagen om yrkesskadeförsäkring, samt

för tid efter utgången av nämnda månad utgöra hälften av det belopp som
följer av vad nyss sagts.

Är arbetsförmågan nedsatt med mindre än tre tiondelar men minst två
tiondelar, skall livränta till den skadade för tid till och med den
månad, under vilken han fyller sextiosju år, utgöra hälften av det
belopp, vartill livräntan uppgår, om den beräknas på grundval av hans
enligt 2 § förhöjda arbetsförtjänst och med tillämpning av de i 16 §
första stycket c) samt tredje stycket lagen om yrkesskadeförsäkring
stadgade grunderna.

Har livränta – i förekommande fall jämte tillägg därå enligt
förordningen den 2 juni 1950 (nr 295) om tillägg av statsmedel å vissa
ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m. –
jämlikt 6 § lagen den 17 juni 1916 (nr 235) delvis utbytts mot ett
kapital för en gång, skall den omreglerade livräntan bestämmas så, att
den svarar mot den icke kapitaliserade delen av den ursprungliga
livräntan jämte tillägg.

5 § Är någon behäftad med två eller flera skador, som medföra rätt till
livränta enligt någon av de i 1 § omförmälda lagarna, skall vid
tillämpning av 4 § invaliditetsgraden beräknas för skadorna gemensamt
och ett för dem gemensamt livräntebelopp fastställas. Därvid skall, om
livränta för de skilda skadorna ej skolat beräknas på grundval av samma
enligt 2 § förhöjda arbetsförtjänst, den högsta arbetsförtjänsten läggas
till grund för beräkningen. Den gemensamma livräntans årsbelopp skall
anses belöpa å de olika skadorna i förhållande till de särskilda
invaliditetsgraderna.

6 § Livränta till efterlevande make för tid till och med den månad,
under vilken maken fyller sextiosju år, samt till barn eller adoptivbarn
skall beräknas på grundval av den avlidnes enligt 2 § förhöjda
arbetsförtjänst och med tillämpning av, såvitt angår make, 20 och 23 §§
lagen om yrkesskadeförsäkring och, beträffande barn eller adoptivbarn,
21 och 23 §§ samma lag.

Livränta till efterlevande make för tid efter utgången av den månad,
under vilken maken fyllt sextiosju år, samt till fader, moder eller
adoptant skall förhöjas med tjugu procent av livräntans belopp, dock
endast såframt skadan inträffat före den 1 januari 1941.

7 § Sjukpenning till skadad skall beräknas på grundval av hans enligt 2
§ förhöjda arbetsförtjänst samt med tillämpning av de i 13 § lagen om
yrkesskadeförsäkring stadgade grunderna; och skall därvid vad i 14 och
15 §§ nämnda lag finnes stadgat om barntillägg och hempenning äga
motsvarande tillämpning.

8 § Vad i lagen den 17 juni 1916 (nr 235) är stadgat om högre livränta
till någon, som är i behov av särskild vård, och om ersättning för
förnyelse av särskilda hjälpmedel skall ej längre gälla. I stället
skall, om den skadade till följd av skadan under längre tid är ur stånd
att reda sig själv, honom tillkommande livränta eller sjukpenning under
tid, då han icke på grund av skadan åtnjuter sjukhusvård, förhöjas med
vårdbidrag enligt vad i 17 § lagen om yrkesskadeförsäkring sägs; och
skall i fråga om ersättning för särskilda hjälpmedel gälla vad som är
stadgat i 12 § andra stycket sistnämnda lag.

9 § Har till följd av bestämmelserna i lagen den 11 juni 1937 (nr 348)
livränta eller sjukpenning bestämts på grundval av en årlig
arbetsförtjänst, som överstiger det belopp, vartill arbetsförtjänsten
skolat beräknas enligt 9 § lagen den 17 juni 1916 (nr 235), skall vid
tillämpningen av 2 § denna lag överskjutande belopp icke beaktas; och
skall i dylikt fall livräntan eller sjukpenningen i stället höjas med
belopp, som enligt förstnämnda lag svarar mot den del av
arbetsförtjänsten vilken icke beaktats.

Därest livränta eller sjukpenning beräknats på grundval av en årlig
arbetsförtjänst, som förhöjts till följd av övergångsbestämmelserna till
förordningen den 21 april 1943 (nr 183) om ersättning i vissa fall i
anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt,
skall omregleringen enligt denna lag ske på grundval av den sålunda
förhöjda arbetsförtjänsten.

10 § Ersättning, som omreglerats enligt vad i 1-9 §§ sägs, må ej i något
fall understiga det belopp, varmed ersättning skulle hava utgått, därest
omreglering ej skett.

11 § Om någon, som ådragit sig yrkessjukdom genom långvarigt arbete i
verksamhet där fara föreligger för sjukdomen, först efter utgången av år
1954 varaktigt upphört att arbeta i dylik verksamhet, skall livränta
eller sjukpenning till honom eller livränta till hans efterlevande
beräknas enligt de grunder, som angivas i lagen om yrkesskadeförsäkring,
såvida ej livräntan eller sjukpenningen, beräknad enligt vad i 1-9 §§
sägs, skulle uppgå till högre belopp.

Har någon ådragit sig stendammlunga skall, såframt vad i första stycket
är stadgat ej äger tillämpning, vid bedömande i vad mån sjukdomen
medfört nedsättning av arbetsförmågan i stället för vad som är stadgat i
8 § lagen den 17 juni 1916 (nr 235) bestämmelserna i 10 § lagen om
yrkesskadeförsäkring gälla.

12 § Åtnjuter den, som uppbär livränta eller sjukpenning enligt någon av
de i 1 § omförmälda lagarna, mot ersättningen svarande understöd, är han
skyldig att enligt vad Konungen därom förordnar vidkännas avdrag å den
omreglerade ersättningen, dock högst med vad som svarar mot understödet.

Vad i 26 § lagen om yrkesskadeförsäkring sägs rörande avdrag för
ersättning från allmän sjukkassa eller för folkpension eller för bidrag
enligt lagen den 26 juli 1947 (nr 530) om särskilda barnbidrag till
änkors och invaliders m.fl. barn eller lagen samma dag (nr 531) om
bidrag till änkor och änklingar med barn skall äga motsvarande
tillämpning å ersättning, som omreglerats enligt denna lag.

13 § Slutar omreglerat belopp, som skall utbetalas, ej å helt tiotal
ören, avrundas det till närmast högre, å helt tiotal ören slutande
belopp.

14 § Den kostnad för varje kalenderår, som föranledes av bestämmelserna
i denna lag, skall bestridas genom den försäkringsavgift, som jämlikt 38
och 39 §§ lagen om yrkesskadeförsäkring skall för året beräknas för
arbetsgivaren. Lag (1971:284).

15 § De närmare föreskrifter, som finnas erfoderliga för tillämpningen
av denna lag, meddelas av Konungen eller av myndighet, som Konungen
bestämmer.