Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1955:563
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-09-22

Sedan Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknat
följande avtal, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,

3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp samt

4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal,

hava avtalen, vilka i engelsk och fransk text samt svensk översättning
bifogas i transumt, enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 mars 1955
ratificerats av Sverige, avtalet under 2) här ovan dock med de vid
undertecknandet gjorda, under punkt 6 litt. b) och c) i bilaga III till
avtalet upptagna förbehållen angående allmänna barnbidrag och
arbetslöshetshjälp men med återkallande av ett vid samma tillfälle
gjort, under punkt 6 litt. a) i nämnda bilaga upptaget förbehåll om
moderskapshjälp. Ratifikationsinstrumenten hava den 2 september 1955
deponerats hos Europarådets generalsekreterare, som därvid underrättats
om att avtalet under 3) här ovan för Sveriges del gåves sådan vidgad
tillämpning att därunder inbegrepes ej blott förordningen den 30 juni
1948 om familjebostadsbidrag och bränslebidrag utan samtliga
författningar rörande av statsmedel finansierade allmänna bidrag med
syfte att sänka bostadskostnaderna.

Avtalen hava tidigare trätt i kraft mellan Irland, Nederländerna, Norge
och Saar samt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland
ävensom – med undantag av tilläggsprotokollen till avtalen under 1) och
2) – mellan dessa länder och Danmark.

I anledning härav har Kungl. Maj:t funnit gott giva vederbörande
tillkänna, att avtalen för Sveriges del skola från och med den 1
oktober 1955 lända till efterrättelse i förhållande till Irland,
Nederländerna, Norge och Saar samt Förende Konungariket Storbritannien
och Nordirland ävensom – med undantag av tilläggsprotokollen till
avtalen under 1) och 2) – i förhållande till Danmark.

Här i riket bosatt medborgare i Irland, Nederländerna, Saar eller
Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ävensom sådan här i
riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet
under 1) skall likställas med medborgare i dessa länder eller Norge,
skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift
enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan
skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1956.

Det åligger statens utlänningskommission att på begäran avgiva
utlåtande huruvida viss utländsk medborgare eller flykting omfattas av
avtalen eller något av dem eller jämlikt fjärde stycket i denna
kungörelse är skyldig att erlägga folkpensionsavgift.