Reglemente (1955:592) för barnmorskor

SFS nr
1955:592
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-11-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1290
Upphävd
1994-10-01

Allmänna bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1984:546).

2 § har upphävts genom förordning (1980:501).

3 § Annan än läkare eller legitimerad barnmorska må endast i nödfall
låta begagna sig till förrättande av förlossning.

4 § En barnmorska är i sin yrkesutövning underställd socialstyrelsens
inseende och skyldig att följa vad styrelsen föreskriver. Barnmorskan
skall skyndsamt inkomma med de upplysningar, förklaringar eller
underrättelser som styrelsen begär.

Den omedelbara tillsynen över en barnmorska som är verksam i öppen
vård åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

För en barnmorska som är verksam i sluten vård finns särskilda be
stämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:620).

5 § En barnmorska som avser att på en ort inom riket enskilt utöva
barnmorskeyrket skall senast två veckor efter det att verksamheten
påbörjades skriftligen anmäla detta till socialstyrelsen. Om
barnmorskan upphör med sin verksamhet, skall även detta skriftligen
anmälas till socialstyrelsen. Förordning (1981:620).

6 § Barnmorskas verksamhet omfattar huvudsakligen vården av den friska
havande kvinnan, innefattande mödraundervisning och annan förberedelse
för förlossning, den normala förlossningen med erforderlig
smärtlindring, den omedelbara eftervården ävensom vården av det friska
barnet under i regel de första tio dagarna efter förlossningen.
Barnmorska, som erhållit utbildning härför, må meddela råd och
behandling med avseende på antikonception och preventivmedel.

Vid oregelbundenheter eller sjukdomstillstånd hos barnaföderska eller
hennes barn må barnmorska biträda, förutom i nödfall, endast efter
läkares anvisning.

Barnmorska, som avser att biträda vid förlossning som är planerad att
äga rum i hemmet, skall i förväg förvissa sig om att läkare kan
medverka om så skulle visa sig erforderligt.

Under utövandet av sitt yrke skall barnmorska iakttaga omsorg och
samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar, som utfärdats till
hennes efterrättelse. Förordning (1975:109).

7 § Barnmorska skall verka för att havande kvinna och nyfött barn
ställas under uppsikt av mödra- och barnhälsovården eller på annat
sätt erhålla motsvarande vård. Förordning (1975:109).

8 § Förlossningsoperation må barnmorska utföra endast efter uppdrag
av läkare eller i fall där sådant uppdrag ej kan avvaktas. Hon må dock
icke utföra annan förlossningsoperation än sådan som utföres med
händerna eller som avser lågt stående fosterhuvuds utdragning med tång
eller sugklocka. Operation med sugklocka må utföras av barnmorska
endast å sjukhus. Förordning (1975:109).

9 § I sin yrkesutövning må barnmorska använda eller utdela läkemedel
enligt bestämmelser som socialstyrelsen meddelar.

Barnmorska skall på betryggande sätt förvara läkemedel som hon
omhänderhar. Förordning (1977:1043).

10 § har upphävts genom förordning (1985:799).

11 § Av 24 § andra stycket andra meningen folkbokföringslagen (1991:481)
framgår att barnmorska i vissa fall skall göra anmälan till
skattemyndigheten om barns födelse. Förordning (1991:759).

12 § Barnmorska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit kännedom
om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande,
ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden.

Då barnmorska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av
hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos
vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:752).

13 § har upphävts genom förordning (1975:109).

14 § Barnmorska har att följa utvecklingen inom obstetrisk och
gynekologisk vård och söka göra sig förtrogen med nya rön av betydelse
för hennes yrkesutövning. Förordning (1975:109).

15 § har upphävts genom kungörelse (1972:773).

16 § Om intyg för utfående av föräldrapenning finnas särskilda
bestämmelser. Förordning (1975:109).

17 § har upphävts genom förordning (1975:109).

18 § Socialstyrelsen äger utfärda de ytterligare föreskrifter rörande
barnmorskas verksamhet, som må finnas erforderliga. Kungörelse
(1972:773).

19 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

20 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

21 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

22 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

23 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

24 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

25 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

26 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

27 § har upphävts genom kungörelse (1963:349).

Ansvarsbestämmelser m.m.

28 § Gör en barnmorska i öppen vård sig skyldig till fel eller
försummelse i sin yrkesutövning, skall barnmorskans närmaste förman
anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:620).

29 § har upphävts genom förordning (1980:501).

30 § har upphävts genom förordning (1975:756).

31 § har upphävts genom förordning (1975:109).

32 § har upphävts genom förordning (1975:109).