Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m

SFS nr
1955:630
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1955-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:142
Upphävd
2005-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:498

Om dagbok

1 § Dagboken över inskrivningsärenden rörande luftfartyg skall föras i
överensstämmelse härvid fogade formulär A.

2 § I dagboken upptagas ärendena efter hand som de inkomma. Ärendena
numreras i löpande följd för kalenderår. Dagboksnummer jämte årtal
åsättas ingivna handlingar.

För varje inskrivningsdag, varå ärende förekommer, skall
inskrivningsdomaren med sin namnunderskrift bestyrka vad som införts i
dagboken.

3 § Beträffande införingarna i nedannämnda kolumner skall följande
särskilt iakttagas:

Kol. 3. I denna kolumn angivas samtliga av den sökta åtgärden berörda
luftfartyg.

Kol. 5. I denna kolumn antecknas dag och årtal för handlingens utgivande
eller, i fråga om inteckningshandling, dag, årtal och nummer i dagboken,
då inteckning beviljats.

Kol. 6. Är fråga om åtgärd med avseende å beviljad inteckning, införes i
denna kolumn ordet inteckning.

Kol. 7. Denna kolumn ifylles endast i ärenden, där stämpelavgift utgår.

Kol. 8. Sökas samtidigt flera inteckningar i samma luftfartyg att gälla
med olika förmånsrätt, angives det i denna kolumn.

Kol. 12. I denna kolumn antecknas, bland annat, då ingiven handling
återlämnas till sökanden utan att beslut i ärendet meddelas.

4 § Anteckningar i dagboken må icke överstrykas eller ändras, sedan
expedition i ärendet utlämnats. Upptäckes felskrivning, skall anteckning
om felskrivningen göras i anmärkningskolumnen och till riktigheten
vitsordas av inskrivningsdomaren.

Om inskrivningsbok

5 § Inskrivningsboken för luftfartyg skall inrättas enligt
lösbladssystem och vara försedd med låsinrättning. Nyckel till boken
skall förvaras under lås på inskrivningsdomarens ansvar.

6 § I inskrivningsboken skall göras särskilt upplägg för varje
luftfartyg, beträffande vilket inskrivningsärende förekommer.

Uppläggen ordnas i bokstavsföljd enligt fartygens nationalitets- och
registreringsbeteckningar.

7 § Till varje upplägg anslås två blad. Det ena bladet skall omfatta en
avdelning för anteckningar om luftfartyget (fartygsspalt) samt en
avdelning för anteckningar och anmärkningar rörande äganderätten till
fartyget (ägarespalt), medan det andra bladet skall utgöra en avdelning
för inteckningar samt övriga anteckningar och anmärkningar
(inteckningsspalt).

Till blad i inskrivningsboken skola användas blanketter i
överensstämmelse med härvid fogade formulär B och C.

8 § För varje upplägg numreras bladen särskilt. Fortsättningsblad till
ägarespalten erhåller dock det första bladets nummer med tillägg av
bokstav ur lilla alfabetet. Å sådant fortsättningsblad överkorsas
fartygsspalten.

Å varje sida skall genom angivande av luftfartygets nationalitets- och
registreringsbeteckning utmärkas, till vilket upplägg sidan hör.

9 § I fartygsspalten skall införas:

1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning;

2. luftfartygets tillverkare och tillverkarens typbeteckning;

3. luftfartygets tillverkningsnummer;

4. anteckning att luftfartyget avförts ur luftfartygsregistret; samt

5. anteckning som avses i 43 § lagen om inskrivning av rätt till
luftfartyg.

10 § Vid införande i ägarespalten skall iakttagas:

1. att, när anteckning om äganderätt avser allenast viss lott i
luftfartyget, i anmärkningskolumnen skall antecknas lottens storlek och,
om fångesmannens åtkomst ej heller omfattar hela fartyget, dennes namn
jämte hänvisning till det rum, där hans äganderätt är antecknad; samt

2. att i anmärkningskolumnen vidare införes:

a. hänvisning till rum, där fång för ny ägare till luftfartyget eller
lott däri antecknats, i senare fallet jämte uppgift om lottens storlek;

b. anmärkning som avses i 39 § andra stycket lagen om inskrivning av
rätt till luftfartyg;

c. anteckning om väckt talan enligt 40 § första stycket lagen om
inskrivning av rätt till luftfartyg samt om utgången av sådan talan;

d. vad i övrigt finnes nödigt att anteckna och ej hör till annan kolumn.

11 § Vid införande i inteckningsspalten iakttages:

1. att i kolumnen rörande ansöknings innehåll upptagas: belopp av
fordran med utfäst ränta, den som utgivit handling varå ansökningen
grundas, dag för utgivandet samt den till vilken handlingen är ställd,
dock att, där inteckningsansökningen avser flera luftfartyg, vad nu är
sagt skall gälla allenast upplägget för ett av fartygen (huvudupplägg),
medan å uppläggen för de övriga fartygen allenast antecknas beloppet av
förskriven fordran, varför inteckning sökes (hänvisningsupplägg);

2. att, där inteckningsansökning avser flera luftfartyg, i
anmärkningskolumnen för det fartyg, beträffande vilket huvudupplägget
göres, angivas de fartyg som avses med ansökningen, medan i
anmärkningskolumnen för övriga fartyg endast lämnas hänvisning till
huvuduppläggets rum;

3. att, där anteckning avser åtgärd beträffande tidigare beviljad
inteckning i flera luftfartyg, anteckningen införes allenast i
huvuduppläggets anmärkningskolumn, dock att dödning av inteckning alltid
skall angivas i dödningskolumnen för fartyg, beträffande vilket
inteckningen dödats;

4. att, där ansökningen eljest avser ärende som rör flera luftfartyg
samt huvudupplägg och hänvisningupplägg icke lämpligen böra upprättas,
de av ärendet berörda fartygen skola angivas i anmärkningskolumnen för
varje fartyg;

5. att, där inteckningsansökningen förutom luftfartyg avser jämväl till
sådant fartyg hörande reservdelar, detta förhållande tillika med uppgift
å plats där reservdelarna finnas upplagda skall angivas i uppläggets
eller, vid ansökan om inteckning i flera luftfartyg, huvuduppläggets
anmärkningskolumn;

6. att, där inteckning jämlikt 7 § tredje stycket lagen i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg åtnjuter särskild förmånsrätt, detta
skall angivas i anmärkningskolumnen;

7. att, då ansökan om inteckning avslagits eller förklarats vilande
eller ärende uppskjutits, beslutet skall upptagas i anmärkningskolumnen;

8. att vid anmälan, att tidigare antecknat innehav av
inteckningshandling upphört, anteckning härom införes i den för
inteckningshavarens namn och adress avsedda kolumnen;

9. att anmälan om anspråk på luftpanträtt i fartyget, förenad med
fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda kostnader, som
varit oundgängliga för bevarande av fartyget, antecknas i
anmärkningskolumnen, varvid särskilt skola angivas borgenärens namn och
adress, fordringens belopp samt dagen då åtgärderna för bärgningen eller
bevarandet avslutades; antecknas anmälningen senare än tre månader efter
sistnämnda dag, skall tillika angivas dagen då anmälningen inkom till
inskrivningsdomaren; ogillas anspråk eller fordran varom nu är fråga
genom laga kraft ägande dom eller beslut eller upphör sådan fordran
eljest att gälla, skall det antecknas i samma kolumn;

10. att i anmärkningskolumnen därjämte upptagas:

a. nedsättning eller förändring av inteckning;

b. utbyte av inteckningshandlingar;

c. avskrivning å inteckningshandling enligt 29 § lagen om inskrivning av
rätt till luftfartyg;

d. anteckning att inskrivning är till viss del utan verkan;

e. anteckning om uppvisande, som avses i 48 § tredje stycket lagen om
inskrivning av rätt till luftfartyg, samt om avförande, varom förmäles i
24 § samma lag;

f. anteckning som avses i 8 § andra stycket lagen i anledning av
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg samt anmärkning enligt första stycket
av samma paragraf;

g. anteckning att luftfartyget eller lott däri eller till fartyget
hörande intecknade reservdelar utmätts eller att jämlikt 8 kap. 8 §
konkurslagen (1987:672) äskats att fartyget eller intecknade reservdelar
därtill må utmätningsvis säljas, med uppgift, där utmätning skett, å
dagen för utmätningen ävensom, då utmätning skett för fordran som icke
är intecknad eller förenad med luftpanträtt, å utmätningssökandens namn
och adress samt fordringens belopp;

h. anteckning om förhållande, som jämlikt 12 § konkursförordningen
(1987:916) skall antecknas i inskrivningsboken;

i. anteckning om anförda besvär samt om beslut som av
inskrivningsdomaren eller högre rätt meddelas i anledning av besvären;

j. vad i övrigt finnes nödigt att anteckna och ej hör till annan kolumn;

11. att i dödningskolumnen jämväl införes dag, då anteckning skett
därom, att inteckning är helt utan verkan eller avförts ur
inskrivningsboken, att under 9 omförmäld fordran å bärgarlön eller
ersättning eller anspråk på luftpanträtt för sådan fordran ogillats
genom laga kraft ägande dom eller beslut eller att sådan fordran eljest
upphört att gälla, att konkurs eller exekutiv åtgärd vunnit sin
avslutning eller att fråga om sådan åtgärd förfallit;

12. att, sedan i något rum anteckning gjorts om inteckningshandlings
utbyte mot flera nya sådana, vidare till samma rum hörande anteckning
skall göras för ny handling i nytt rum och hänvisning meddelas från det
ena rummet till det andra;

13. att, då anteckning göres om avbetalning å intecknat belopp, anmärkes
att avskrivningen icke medför minskning i det belopp, för vilket
luftfartyget häftar på grund av inteckningen; samt

14. att, då inteckning meddelats å avskrivet belopp, anmärkning härom
skall göras i det rum, där avskrivningen antecknats, men den meddelade
inteckningen inskrivas i nytt rum och hänvisning göras från det ena
rummet till det andra. Förordning (1987:920).

12 § Varje ärende, som hör till ägare- eller inteckningsspalten, skall
införas i den ordning det inkommit till inskrivningsdomaren; dock att
ärende, som rör en förut på upplägget gjord inskrivning eller
anteckning, införes i dess rum eller, då detta är fullskrivet, i ett
följande rum, som genom hänvisning i vartdera rummet angives utgöra
fortsättning av det förra.

Då införing sker i sista rummet å ett blad, skall fortsättningsblad
omedelbart insättas och hänvisning göras från det ena bladet till det
andra.

13 § Fullskrivet blad, som ej upptager gällande inteckning eller
anteckning, så ock blad, som i följd av slitning eller eljest tarvar
omskrivning, skall uttagas ur inskrivningsboken. Har luftfartyg avförts
ur luftfartygsregistret, må samtliga till upplägget i inskrivningsboken
hörande blad uttagas. Huvudupplägg må dock icke uttagas ur
inskrivningsboken före därtill hörande hänvisningsupplägg.

Uttagna blad skola ordnas enligt de för inskrivningsboken stadgade
grunderna och av inskrivningsdomaren förvaras på lämpligt sätt.

Då blad efter omskrivning ersättes av nytt, skall inskrivningsdomaren
med sin namnunderskrift bestyrka omskrivningens riktighet.

14 § Å varje upplägg skall i fartygsspalten antecknas, av vilka blad
upplägget består. I samma spalt skall anteckning ske om blad som
uttagits ur inskrivningsboken.

15 § Vad i 4 § föreskrivits i fråga om dagboken skall äga tillämpning
jämväl beträffande inskrivningsboken.

Om akter

16 § Akter för tillvaratagande av handlingar och utredning i
inskrivningsärenden rörande luftfartyg skola inrättas för varje fartyg,
beträffande vilket upplägg göres i inskrivningsboken för luftfartyg.

Om gravationsbevis

17 § Gravationsbevis rörande luftfartyg skall upptaga fartygets
nationalitets- och registreringsbeteckning ävensom, där sådant framgår
av inskrivningsboken, ägarens namn och adress samt dagen, då hans
äganderätt antecknades.

Har anteckning som avses i 43 § lagen om inskrivning av rätt till
luftfartyg gjorts, varde ock det angivet i beviset.

18 § I gravationsbevis rörande luftfartyg skall anmärkas:

1. inteckningar som besvära fartyget med angivande av skedda
förändringar ävensom, i förekommande fall, uppvisande som avses i 48 §
tredje stycket lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg; har
anteckning gjorts om avbetalning å intecknat belopp, skall i beviset
anmärkas att avskrivningen icke medför minskning i det belopp, för
vilket fartyget häftar på grund av inteckningen;

2. ansökningar om inteckning, som angå fartyget och ej veterligen
förfallit eller avslagits genom beslut som äger laga kraft;

3. anmälningar om anspråk på luftpanträtt i fartyget, förenad med
fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda kostnader, som
varit oundgängliga för fartygets bevarande, med angivande av vad som
ytterligare antecknats rörande det sålunda anmälda;

4. förhållande som angår fartyget och som jämlikt 41 § första stycket
lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg eller 12 §
konkursförordningen (1987:916) antecknats i inskrivningsboken; samt

5. talan som avses i 40 § första stycket lagen om inskrivning av rätt
till luftfartyg, där anteckning om sådan talan skett i
inskrivningsboken.

Förhållande varom sägs under 4 skall, ändå att anteckning i
inskrivningsboken ännu ej skett, anmärkas i gravationsbevis eller
beaktas vid bevisets utfärdande, då konkurs inträffat, så snart
bouppteckningen eller anmälan om konkursen inkommit, och i övriga fall,
så snart bevis eller anmälan om förhållandet kommit inskrivningsdomaren
tillhanda.

Anteckning som avses under 3, 4 eller 5 skall icke upptagas i
gravationsbevis, där det finnes uppenbart att den ej vidare är av
betydelse.

Omfattar gravationsbevis allenast viss tid, skall däri anmärkas vad
under samma tid förekommit eller i avseende å tidigare förhållande
inträffat av beskaffenhet att efter vad ovan sägs böra införas i
gravationsbevis; dock vare, där under den tid flera, var efter annan,
antecknats såsom ägare till fartyget, ej erforderligt att i sådant
hänseende i beviset upptaga annan än den, som senast antecknats som
ägare, och tiden då det skett. Förordning (1987:920).

19 § Gravationsbevis skall rörande däri upptagen inteckning innehålla de
uppgifter som omförmälas i 11 § 1, 2, 5 och 6, ävensom namn och adress å
den, vilken senast blivit antecknad såsom innehavare av
inteckningshandlingen, samt dag då sådan anteckning skett.

20 § Omfattar inteckning i luftfartyg jämväl reservdelar till sådant
fartyg, skall när så påfordras särskilt gravationsbevis utfärdas rörande
reservdelarna; och skall därvid vad i 17-19 §§ stadgas gälla i
tillämpliga delar.

21 § Gravationsbevis skall innehålla uppgift att i beviset ej har
utelämnats något förhållande av beskaffenhet att böra anmärkas i
beviset.

Gravationsbevis skall undertecknas av den som svarar för bevisets
riktighet.

Består bevis av två eller flera blad, dateras och undertecknas varje
blad. Sidorna numreras i följd för hela beviset. På bevisets sista sida
skall före underskriften lämnas uppgift om det antal sidor som beviset
omfattar. Kungörelse (1973:824).

Om renovation

22 § Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall
till riksarkivet sändas avskrift av vad som under kvartalet införts i
dagboken samt avskrift av handling på grund av vilken inteckning sökts.
Kungörelse (1971:715).

Om inskrivningsdag

23 § Inskrivningsdag hålls varje onsdag eller, om en helgdag
infaller då, nästa helgfria dag eller, om denna dag är en lördag,
närmaste helgfria dag därefter julafton och nyårsafton anses lika med
helgdag.

Inskrivningsdagen avslutas klockan tolv.

På tingsrättens och inskrivningsmyndighetens kansli skall det finnas
anslag med uppgift om när inskrivningsdag hålls. Förordning (1995:498).