Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg

SFS nr
1955:631
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1955-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:143
Upphävd
2005-04-01

Föres talan angående förverkande av fartyg av sådan storlek, att
inteckning däri må meddelas, eller av luftfartyg som blivit infört i
luftfartygsregistret, skall den som anställt åtalet ofördröjligen
begära gravationsbevis rörande fartyget eller luftfartyget hos
inskrivningsdomaren vid Stockholms rådhusrätt.

Är fråga om luftfartyg, registrerat i stat som biträtt den i Genéve
den 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg, skall gravationsbevis begäras hos
den utländska myndighet som för inskrivningsboken för luftfartyget.