/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:651) med föreskrifter jämlikt 12 § första stycket lagen den 17 juni 1955 (nr 469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m;

SFS nr
1955:651
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-12-09

1 § Vid tillämpning av lagen den 17 juni 1955 angående omreglering av
vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring
för olycksfall i arbete m.m. skall i fråga om avdrag från sjukpenning
eller livränta till den, som åtnjuter däremot svarande understöd, vad
som stadgas i 25 § lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om
yrkesskadeförsäkring äga motsvarande tillämpning. Är ersättningstagaren
tillförsäkrad rätt uppbära mot livränta svarande understöd och har
arbetsgivaren på grund härav jämlikt 15 § andra stycket lagen om
försäkring för olycksfall i arbete erhållit lindring i
försäkringsavgiften, skall så anses som om lindringen avsett
försäkringsavgiften för hela den omreglerade livräntan i den mån denna
täckes av understödet.

Avdrag för pension eller annat årligt understöd beräknas, där rätt till
understödet inträtt före utgången av år 1955, med hänsyn till
understödets storlek den 31 december 1955 och eljest med hänsyn till
understödets storlek vid den tidpunkt, då det börjar utgå.

2 § Avdrag, som avses i 1 §, må icke föranleda, att lägre ersättning
utbetalas till ersättningstagaren än som skulle hava tillkommit honom,
om de för honom vid utgången av år 1955 gällande grunderna för beräkning
av ersättningen och avdrag för däremot svarande understöd alltjämt ägt
giltighet.

3 § Föranleder pension eller annat årligt understöd, som arbetsgivare
utgiver, avdrag från belopp, varmed livränta förhöjts genom
omregleringen, äger arbetsgivaren utfå vad sålunda avdragits.