Kungörelse (1955:671) om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen

SFS nr
1955:671
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1955-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1244
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:184

1 § Den som bedrivit verksamhet, vari ingått inköp av jordbruks- eller
trädgårdsprodukter eller husdjur eller från husdjur erhållna produkter,
skall lämna kontrolluppgift för inkomsttaxeringen rörande den, från
vilken han inköpt spannmål, frövaror, oljeväxter, sockerbetor, potatis,
slakt- och livdjur samt mjölk och produkter därav. Uppgiften skall avse
det vederlag som utgetts i pengar, naturaprodukter eller annat.

Uppgift behövs dock inte när fråga är om vederlag som gottgjorts
bokföringsskyldig näringsidkare för annat än slakt- eller livdjur eller
som utgetts kontant vid inköp från torgstånd eller liknande
försäljningsställe. Inte heller föreligger uppgiftsskyldighet i fråga om
vederlag som utgetts av Försvarsmakten vid inköp i samband med
övningar på annan ort än den vanliga förläggningsorten.
Förordning (1994:184).

2 § Näringsidkare, som i sin näringsverksamhet förvärvat avverkningsrätt
eller inköpt virke eller andra skogseffekter, skall beträffande envar
som ägt eller brukat fastighet, från vilken upplåtelse av
avverkningsrätt eller försäljning av skogseffekter till näringsidkaren
ägt rum, lämna kontrolluppgift för inkomsttaxeringen dels rörande
vederlag, som utgetts eller gottgjorts, dels rörande vederlag som enligt
avtal skall utges under senare år.

Uppgift behövs dock inte, när fråga är om vederlag för avverkningsrätt,
som upplåtits från allmän skog, eller för virke eller andra
skogseffekter, som härrör från sådan skog. Förordning (1990:1246).

3 § har upphävts genom förordning (1979:495).

4 § Uppgiftsskyldighet enligt denna kungörelse föreligger inte, om
vederlag eller ersättning, som utgetts till, gottgjorts eller utfästs
till samme mottagare, inte uppgår till 200 kronor för helt år.
Förordning (1990:1246).

5 § Kontrolluppgift skall lämnas efter föreläggande och avse
nästföregående kalenderår. Kontrolluppgift enligt 1 § avseende inköp av
slakt- eller livdjur skall dock lämnas varje år utan föreläggande. Om
det är förenat med synnerliga svårigheter att lämna kontrolluppgift, får
skattemyndigheten på ansökan av den uppgiftsskyldige medge att uppgiften
lämnas först efter föreläggande.

Bestämmelerna i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter om kontrolluppgifter gäller för kontrolluppgifter
enligt denna kungörelse. Förordning (1990:1246).