Kungörelse (1955:674) om överflyttande å sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

SFS nr
1955:674
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1955-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:177

1 § Vad av Kungl. Maj:t i gällande författningar eller genom
särskilda beslut stadgats rörande lotsstyrelsen, sjökarteverket eller
chefen för sjökarteverket skall i stället avse sjöfartsstyrelsen och
vad i sådan ordning föreskrivits beträffande lotsverket skall i
stället äga tillämpning å sjöfartsverket.

2 § De bestämmelser rörande kommerskollegium, som meddelas i följande
författningar, skola i stället gälla sjöfartsstyrelsen, nämligen

1) kungörelsen den 27 september 1901 (nr 73) i fråga om sättet för
infordrande av avskrift ur fartygsregistret vid behandling av ärenden
rörande inteckning i fartyg;

2) förordningen den 4 december 1903 (nr 129) angående pass- och
nationalitetshandlingar för svenska, till orter utom Sverige gående
fartyg;

3) förordningen den 31 december 1917 (nr 932) angående läkarintyg
för sjöfolk;

4) förordningen den 30 september 1921 (nr 623) angående
tjänstgöringsbetyg för sjöfolk;

5) kungörelsen den 16 oktober 1925 (nr 435) angående spisordning för
besättningar å svenska handelsfartyg;

6) förordningen den 20 maj 1927 (nr 184) angående fartygs byggnad
och utrustning;

7) kungörelsen den 7 oktober 1927 (nr 393) angående handläggning av
ansökningar om tillstånd för vissa utländska fartyg att lossa från
utlandet medförd last å annan ort vid flod, kanal eller insjö än
stapelstad;

8) förordningen den 9 december 1932 (nr 570) angående vissa
säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordning);

9) kungörelsen den 3 februari 1933 (nr 27) angående signalbokstäver
för svenska fartyg;

10) skeppsklarerarförordningen den 4 maj 1934 (nr 119);

11) förordningen den 12 juni 1936 (nr 315) angående befäl å svenska
handelsfartyg m.m. (befälsförordning);

12) kungörelsen den 8 oktober 1937 (nr 815) om skyddsåtgärder, som vid
lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m.fl.;

13) kungörelsen den 19 maj 1939 (nr 184) angående allmänna villkor och
bestämmelser för lån ur statens lånefond för den mindre skeppsfarten;

14) kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket
samt sjömäns på- och avmönstring m.m.;

15) instruktionen den 23 april 1948 (nr 213) för statens
skeppsprovningsanstalt;

16) kungörelsen den 5 november 1948 (nr 687) med närmare
föreskrifter rörande tillämpningen av sjöarbetstidslagen;

17) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 152) om fastställelse av hamn-
och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-, kanal- och andra
farledsavgifter;

18) kungörelsen den 21 april 1950 (nr 153) med vissa
tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s.11)
angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna
hamnarna i riket;

19) kungörelsen den 9 mars 1951 (nr 99) angående vissa undantag från
behörighetsbestämmelserna i befälsförordningen den 12 juni 1936 (nr
315) m.m.;

20) kungörelsen den 30 juni 1952 (nr 581) med vissa föreskrifter
angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara
m.m. (sjönödskungörelse);

21) kungörelsen den 30 december 1952 (nr 818) angående bostäder m.m. å
fartyg för ombord anställda;

22) kungörelsen den 24 april 1953 (nr 222) om sanitär kontroll över
den internationella trafiken (karantänskungörelse);

23) stadgan den 23 juli 1953 (nr 574) för sjöbefälsskolorna i riket;

24) Har upphävts genom förordning (2003:177).

25) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 554) angående befrielse för vissa
turistfartyg från mätningsskyldighet, m.m.;

26) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 555) angående mätbrev för fart
genom Suezkanalen;

27) kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 556) angående mätbrev för fart
genom Panamakanalen; samt

28) kungörelsen den 8 oktober 1954 (nr 631) angående anmälan om
yrkesskada.
Förordning (2003:177).

3 § Har upphävts genom kungörelse (1969:315).