Kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket

SFS nr
1955:690
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1955-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:158
Upphävd
1995-03-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att för sjöfartsverket fastställa

dels emblem, att utgöra sjöfartsverkets igenkänningstecken å
tjänstefartyg, båtar och andra verkets tillhörigheter, vilka befinnas
böra lämpligen förses med dylikt tecken, sålunda: ”Ett ankare med
vidfästat tåg och däröver en femuddig, strålande stjärna, allt av
guld, i ovalt eller runt, blått fält, omgivet av ett tåg av guld, hela
emblemet krönt med kunglig krona av guld med rött foder och blå
glob”;

dels ock standert, att föras å sjöfartsverkets tjänstefartyg och båtar
vid dessas användning för verkets räkning i annan tjänst än
lotsningstjänst, sålunda: ”I tvåtungad, blå duk med grunda flikar
samt övre och undre kanterna parallella ett ankare med vidfästat tåg
och däröver en femuddig, strålande stjärna, allt gult.