Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:693) till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv

SFS nr
1955:693
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:446
Upphävd
1991-07-01

Till prövningsnämnds arkiv hörande akter i sådana ärenden rörande
taxering, som avgjorts av prövningsnämnd efter den 30 juni 1955,
skola utgallras enligt samma grunder, som gälla för förstöring av
häremot svarande till ledning för taxering avlämnade deklarationer
eller andra upgifter. Har föreskrift lämnats att visst eller vissa års
deklarationer skola för framtiden bevaras, skall motsvarande gälla
beträffande akter som hänföra sig till ifrågavarande års
deklarationer.

Oaktat vad ovan sagts skola från gallring undantagas

dels akter i fastighetstaxeringsärenden, som avse rättsfrågor, samt
akter innefattande handlingar rörande i beskattningssyfte verkställda
särskilda jordvärderingsförrättningar

dels ock akter i ärenden, vilka i övrigt finnas böra undantagas från
gallring med hänsyn till ärendets betydelse från prejudikatsynpunkt
eller av andra särskilda skäl.

Akter, vilka enligt vad ovan stadgas äro undantagna från gallring,
skola före arkivering särskilt utmärkas, därest de icke förvaras för
sig.

Akter i ärenden rörande taxering, som avgjorts av prövningsnämnd efter
utgången av år 1902 men före den 1 juli 1955, skola, därest särskilda
omständigheter icke till annat föranleda, utgallras med motsvarande
tillämpning av här ovan lämna gallringsföreskrifter.

Bestämmelserna i detta cirkulär äga icke tillämpning med avseende å
mellankommunala prövningsnämndens arkiv.