/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:698) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.;

SFS nr
1955:698
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-12-09

1 § Vid tillämpning av förordningen den 17 juni 1955 (nr 470) angående
omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av
olycksfall i arbete m.m. skall i fråga om avdrag från sjukpenning eller
livränta till den, som åtnjuter däremot svarande understöd av
statsmedel, vad som stadgas i 25 § lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om
yrkesskadeförsäkring äga motsvarande tillämpning.

Avdrag för pension eller annat årligt understöd av statsmedel göres,
ändå att understödet ej var utfäst vid skadans inträffande, och
beräknas,där rätt till understödet inträtt före utgången av år 1955, med
hänsyn till understödets storlek den 31 december 1955 och eljest med
hänsyn till understödets storlek vid den tidpunkt, då det börjar utgå.

Till sådan framtida höjning av understödet, som tillkommer
ersättningstagaren på grund av generell höjning av sådan förmån, skall
hänsyn icke tagas vid avdrags bestämmande.

2 § Avdrag, som avses i 1 §, må icke föranleda, att lägre ersättning
utbetalas till ersättningstagaren än som skulle hava tillkommit honom,
om de för honom vid utgången av år 1955 gällande grunderna för beräkning
av erättningen och avdrag för däremot svarande understöd alltjämt ägt
giltighet.

3 § Vad i 1 och 2 §§ stagas rörande sammanträffande av livränta av
statsmedel och däremot svarande understöd skall äga motsvarande
tillämpning med avseende å sammanträffande av dylik livränta, som skadad
tillerkänts eller framdeles tillerkännes jämlikt lagen den 17 juni 1916
(nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete eller lagen den 14 juni
1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller enligt
grunderna i någon av dessa lagar, och sådan pension för av den skadade
innehavd anställning, som utgår av statsmedel och som tillkommer den
skadade på grund av viss ålder och anställningstid eller eljest av
annan anledning än skadan; dock skall vad sålunda stadgats icke gälla,
där pensionen utgår på grund av anställning i någon av krigsmaktens
reserver.