Kungl. Arméintendenturförvaltningens Cirkulär (1955:91) angående upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m.m.

SFS nr
1955:91
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-03-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1491
Upphävd
1994-01-01

Sedan genom Kungl. kungörelsen den 25 februari 1955 (nr 72) om
överflyttande å arméintendenturförvaltningen av vissa
krigsmaterielverket åliggande arbetsuppgifter Kungl.
krigsmaterielverkets hittillsvarande befattning med upphandling och
försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning m.m. enligt
Kungl. kungörelsen den 3 februari 1950 (nr 18) överförts till
arméintendenturförvaltningen, får förvaltningen härmed lämna följande
anvisningar till vederbörande statsmyndigheters ledning.

1. Till i nämnda kungörelse den 3 februari 1950 angivna
kontorsinventarier skola i detta sammanhang hänföras /k/ kontorsmöbler
/-k/ enligt Statens Kontorsmöbelnormer (SKN) samt /k/ kontorsskåp av
plåt, kassaskåp, gardiner, mattor och armatur /-k/.

2. Anskaffning av /k/ armatur /-k/ underställes
arméintendenturförvaltningen i varje särskilt fall.

3. Anskaffning av /k/ övriga kontorsinventarier /-k/ jämlikt 1. ovan
skall ske genom respektive myndighets egen försorg enligt de anvisningar
rörande leverantörer, priser, beställningsförfarande m.m. som meddelas i
de leverantörförteckningar, som efter beställning komma att
tillhandahållas av arméintendenturförvaltningen.

Av Kungl. krigsmaterielverket tidigare tillhandahållna listor gälla
intill dess arméintendenturförvaltningen annorlunda meddelar.

Myndigheter i Stockholm skola före anskaffning enligt ovan undersöka
huruvida i arméintendenturförvaltningens möbellager finnes för
vederbörande lämpliga kontorsmöbler. Om så är fallet ställes utsedda
möbler till förfogande till priser som i varje särskilt fall bestämmas
av arméintendenturförvaltningen.

4. Överlämning till arméintendenturförvaltningen i enlighet med
bestämmelserna i ovannämnda kungörelse den 3 februari 1950 skall icke
äga rum av andra inventarier än sådana, som efter samråd med
arméintendenturförvaltningen bedömas brukbara. Vederbörande myndigheter
skola själva försälja övriga inventarier.

Övergångsbestämmelser

1993:1491

Författningarna 1, 2 och 4 skall fortfarande tillämpas på upphandlingar
som påbörjats före utgången av år 1993.