Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring

SFS nr
1956:144
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1956-04-20

1 § Åtnjuter någon, vilken är berättigad till ersättning, som avses i
förordningen den 2 juni 1950 angående omreglering av vissa
ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under
militärtjänstgöring, mot ersättningen svarande understöd, som helt
eller delvis bestrides av staten, skall avdrag från ersättningen göras
enligt grunderna för 11 § militärersättningsförordningen. Avdrag för
pension eller annat årligt understöd av statsmedel skall ske ändå att
understödet ej var utfäst vid skadans inträffande och beräknas, där
rätt till understödet inträtt före utgången av år 1955, med hänsyn
till storleken av understödet den 31 december 1955 och eljest med
hänsyn till storleken av understödet vid den tidpunkt, då det börjar
utgå. Vid bestämmande av avdraget skall hänsyn icke tagas till sådan
framtida höjning av understödet, som tillkommer ersättningstagaren på
grund av generell höjning av sådan förmån.

2 § Vad i 1 § stadgas må ej föranleda, att till ersättningstagaren
utbetalas lägre ersättning än som skulle hava tillkommit honom vid
fortsatt tillämpning av de för honom vid utgången av år 1955 gällande
grunderna för beräkning av ersättningen och avdrag för däremot
svarande understöd.