Kungl. Maj:ts Förordning (1956:180) med särskilda bestämmelser angående insättning å skogskonto i vissa fall

SFS nr
1956:180
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1956-05-04

Visar skattskyldig – som äger göra insättning å skogskonto enligt
förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel,
som insatts å skogskonto – med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet
att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1956 å viss
fastighet, skall beträffande den förvärvskälla, vari fastigheten ingår,
för ettvart av beskattningsåren 1956 och 1957, i stället för vad i 2 §
a)-b) nämnda förordning stadgas, gälla, att uppskovet må avse högst ett
belopp, motsvarande summan av

a) åttio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

b) femtio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
avyttrade skogsprodukter, samt

c) femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under
beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.