Lag (1956:216) om jordbrukskasserörelsen

SFS nr
1956:216
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1956-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:621
Upphävd
1987-07-01

5 § Jordbrukskasserörelsen skall stå under tillsyn av
bankinspektionen.

Kreditkassorna och riksorganisationen registreras hos
tillsynsmyndigheten. Bestämmelserna om länsstyrelse i lagen (1951:308)
om ekonomiskaföreningar äga i fråga om jordbrukskasserörelsen
motsvarande tillämpning på tillsynsmyndigheten. Lag (1977:695).

Förlagsinsatser m.m.

28 a § Bestämmelserna om förlagsinsatser i lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar gäller endast för centralkassa. Förlagsinsatser
får tillskjutas med högst så stort belopp att summan av gjorda
förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst det belopp som
svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än förlagsinsatser i
centralkassan och i anslutna jordbrukskassor.

Bestämmelserna i denna lag om förlagsbevis gäller i tillämpliga delar
också förlagsandelsbevis. Lag (1984:193).

29 § I stället för bestämmelserna i 17 § lagen om ekonomiska
föreningar skall gälla följande.

Av kreditkassas årsvinst, efter avdrag för vad som åtgår till täckande
av möjligen förefintlig förlust från föregående år, skall minst femtio
procent avsättas till reservfond. Då reservfonden uppgår till belopp
som motsvarar tio procent av kassans utlåning vid utgången av det
senast förflutna räkenskapsåret, får vidare avsättning till fonden
upphöra. Nedgår fonden under vad sålunda stadgats, skall avsättning
ånyo vidtaga.

Till reservfonden skall alltid läggas inträdesavgifter samt vad medlem
vid avgång ur kassan icke återfår av sina insatser och vad en
förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats.

Nedsättning av reservfonden får, förutom i fall som avses i 88 § 2
mom., beslutas endast för täckande av förlust, som enligt fastställd
balansräkning har uppstått på kassans verksamhet i dess helhet och som
icke kan ersättas av befintliga, till framtida förfogande avsatta
medel. Lag (1984:193).

30 § Kreditkassa får låna ut pengar och anskaffa medel till utlåningen
i den ordning denna lag föreskriver samt idka verksamhet som står i
samband därmed.

Jordbrukskassa får ej för egen räkning låna in pengar från
allmänheten.

Utan tillstånd av tillsynsmyndigheten får kreditkassa icke mottaga
värdehandlingar till förvaring och förvaltning. Tillstånd får meddelas
endast om kassan med hänsyn till dess organisation och
förvaringsanordningar samt fonder kan på ett betryggande sätt handha
sådan verksamhet. När förutsättningar icke längre föreligga för
tillstånd, får det återkallas.

I kreditkassas stadgar skall angivas vilken rörelse kassan får utöva.

Om rätt för centralkassa att driva fondkommissionsrörelse finns
bestämmelser i fondkommissionslagen (1979:748). Lag (1979:753).

31 § Kreditkassa får ej för egen räkning driva handel med eller, med
de undantag som angivas i 32 och 33 §§, förvärva annat än guld, mynt,
växlar, checkar, anvisningar, obligationer, förlagsbevis och andra för
den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar. Lag (1979:1052).

32 § Kreditkassa får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda kassan eller
ansluten kassa lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed
sammanhängande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast
egendom eller tomträtt som förvärvats för det under 1 angivna
ändamålet,

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som
kassan äger, eller till lokaler, som kassan i övrigt innehar,

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i kassan
eller i ansluten kassa.

Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt
eller aktie avgöres av stämman, om ej annat följer av kreditkassans
stadgar. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken
kassans eller ansluten kassas lokaler äro eller avses bliva inrymda.

Centralkassa får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar
mot högst tio procent av kassans och anslutna jordbrukskassors eget
kapital, förvärva andel i sådan ekonomisk förening eller aktie i
sådant bolag, som tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen,
eller garantifondbevis eller förlagsbevis, som utfärdats av föreningen
eller bolaget, eller i övrigt tillskjuta medel till föreningen eller
bolaget.

Utöver vad som följer av tredje stycket får centralkassa efter
tillstånd av tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller
aktiebolag som avses i nämnda stycke, om antingen det tillskjutna
kapitalet icke kan grunda upplåningsrätt eller täcka krav på eget
kapital hos föreningen, bolaget eller annorstädes eller fråga är om
kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ändamål att lämna lån mot
säkerhet i form av panträtt på grundval av inteckning i
bostads-, kontors- eller affärsfastighet. Efter tillstånd av
regeringen får centralkassa förvärva aktie även i annat svenskt
aktiebolag, vars ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller
det allmänna, samt garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av
sådant bolag.

Centralkassa får endast efter tillstånd av tillsynsmyndigheten
medverka vid emission av aktier eller förlagsbevis på den allmänna
marknaden. Centralkassan får förvärva aktie som ingår i emissionen men
skall avyttra den så snart det lämpligen kan ske och senast ett år
efter förvärvet. Om synnerliga skäl föreligga, kan tillsynsmyndigheten
förlänga denna frist.

Centralkassa som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får,
för att underlätta rörelsen, i samband med denna dessutom förvärva
aktie, emissionsbevis samt andel i aktiefond och i ekonomisk förening.
Centralkassa får dock ej inneha sådana värdepapper till högre
anskaffningsvärde än som anges i 16 § första stycket
fondkommissionslagen (1979:748).

Om synnerliga skäl föreligga, kan tillsynsmyndigheten medgiva att
centralkassa får inneha värdepapper som avses i sjätte stycket i
störreomfattning än som anges där. Lag (1979:1052).

34 § Centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor skall till
insättarnas skydd ha eget kapital till visst lägsta belopp. Detta
bestämmes för kassorna gemensamt i förhållande till deras tillgångar
och av dem ingånga garantiförbindelser (placeringar). Vid beräkningen
av kapitalkravet indelas placeringarna i följande fyra grupper,
nämligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar
hos riksbanken och riksgäldskontoret,

2. skattkammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten, kommun
eller därmed jämförlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank,
centralkassa för jordbrukskredit, allmän kassa eller inrättning, vars
reglemente fastställts av regeringen, kreditaktiebolag eller Nordiska
investeringsbanken,

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig
samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa eller annan under
A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, kreditaktiebolag, sådant
bankägt aktiebolag som enligt regeringens medgivande får jämställas
med kreditaktiebolag vid tillämpningen av detta stycke eller
försäkringsföretag med svensk koncession svarar,

4. fordringar för vilka säkerheten utgöres av värdehandling eller
fordran, som angives under A 1-3,

5. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller ansluten
jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i värdehandling
eller fordran, som angives under A 1-4,

B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2,

2. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat
försäkringsföretag än som avses under A 3 eller samfällighetsförening
svarar, därvid fordringar för vilka utländskt bankföretag svarar skall
tagas upp till en och en halv gånger fordringarnas belopp,

3. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2, eller

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller tomträtt
till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det uppskattade värdet
av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör
till tomträtten,

4. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller ansluten
jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i värdehandling
eller fordran, som angives under B 1-3,

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- eller
tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt bostadslån
utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteckningen ligger
mellan sjuttiofem och etthundra procent av det uppskattade värdet av
den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör
till tomträtten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för
industriell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet inom
femtio procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller,
i fråga om tomträtt, av byggnad och annan egendom som hör till
tomträtten, eller

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

2. garantiförbindelser, som utfärdas av centralkassan eller ansluten
jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i form av
värdehandling eller fordran som angives under C 1,

D. övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt
femte och sjätte styckena skola avräknas från eget kapital.

För placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I
övrigt skall centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor vid varje
tidpunkt ha eget kapital till lägst ett belopp, som motsvarar
sammanlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,

fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

åtta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

Placeringar skall tagas upp till följande värden, nämligen

1. fordringar, för vilka reserver som avses i fjärde stycket avsatts,
till sitt bruttovärde,

2. övriga tillgångar, till sitt nettovärde,

3. garantiförbindelser, som är knutna till kreditgivning, till sitt
nominella belopp samt

4. övriga garantiförbindelser, till halva sitt nominella belopp.

Med eget kapital avses insatskapital, reservfond, dispositionsfond och
av stämma fastställd vinstbalans. Med eget kapital får, intill ett
belopp motsvarande det belopp vartill centralkassans och anslutna
jordbrukskassors eget kapital uppgår, likställas dels fyrtio procent
av ett belopp som svarar mot centralkassans och anslutna
jordbrukskassors reserver för utlåning, garantiförbindelser och
utländska valutor samt mot reserv för obligationer, varmed avses det
belopp med vilket obligationernas värde beräknat enligt 44 § andra
stycket andra meningen överstiger nettovärdet, dels det nominella
värdet av förlagsbevis utställda av centralkassan.

Från centralkassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital
skall avräknas det bokförda värdet av vad de såsom aktiekapital eller
i annan form tillskjutit till företag som driver någon form av
bankverksamhet. Sådan avräkning skall dock ej ske i fråga om företag
där staten är delägare eller i fråga om kreditaktiebolag som har till
huvudsakligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på
grundval av inteckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet
eller att lämna lån till kommuner.

Har centralkassa eller ansluten jordbrukskassa väsentligt ekonomiskt
intresse i aktiebolag som uteslutande har till syfte att förvalta
fastighet eller tomträtt som förvärvats för att bereda någon av
kassorna lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed
sammanhängande behov, skall från det egna kapitalet avräknas åtta
procent av summan av det bokförda värdet av aktierna i
fastighetsbolaget och bolagets bokförda skulder eller den del av dessa
som svarar mot kassans innehav av aktier i fastighetsbolaget.

Med uppskattat värde avses det värde, som kreditkassa bestämt på
grundval av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om
lån av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet sådant lån
beviljats till uppförande av viss byggnad, skall till grund för
bedömandet i stället för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda
bestämmelser fastställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet,
där denna uppföres, om ej särskilda skäl föranleda annat. Lag
(1979:1052).

36 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan
förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande
säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Kreditkassan
får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om
det annars föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet.

Kredit utan säkerhet enligt första stycket beviljas av centralkassa
eller, efter medgivande av denna, av ansluten jordbrukskassa.

Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel med
aktier eller som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast
om aktien noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även
förlagsbevis som utfärdats av sådant bolag.

Kreditkassa får ej som pant mottaga aktie i bolag, som har till
uppgift att tillgodose för kreditkassor gemensamma intressen, eller
förlagsbevis, som sådant bolag eller centralkassa utfärdat, och ej
heller bevis om andel i eller tillskott till kreditkassan själv eller
annan jordbrukets kreditkassa. Lag (1984:443).

36 a § Kreditkassa får ej bevilja kredit mot skuldebrev som medför
rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer. Efter
tillstånd av regeringen får centralkassa dock bevilja kredit mot
sådant skuldebrev till svenskt aktiebolag, vars ändamål kan anses vara
till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Lag (1980:1115).

40 § Ställes lån icke att betalas inom ett år, skall kreditkassa
förbehålla sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom
sagda tid.

Utan förbehåll enligt första stycket får

1. centralkassa bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna
pensionsfondens förvaltning med längre löptid än ett år,

2. kreditkassa utlämna andra lån mot skuldebrev med längre
löptid än ett år till ett sammanlagt belopp, som tillsammans med
belopp av här avsedd utlåning från övriga kreditkassor inom
vederbörande centralkassas verksamhetsområde vid varje tidpunkt svarar
mot högst tjugofem procent av summan av centralkassans och anslutna
jordbrukskassors eget kapital samt centralkassans inlåning efter
avdrag för lån som tagits upp hos allmänna pensionsfonden i samband
med återlån.

Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med
villkoren för kreditkassans förbindelser. Lån som avses i andra
stycket 2 får icke ställas på längre återbetalningstid än tio år. Har
för sådant lån icke ställts säkerhet i fast eller lös egendom, skall i
skuldebrevet utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid för
vilken lånet beviljas.

Centralkassa skall enligt 17 § tredje stycket meddela de särskilda
anvisningar som fordras för tillämpningen av bestämmelserna i andra
stycket 2 och tredje stycket första punkten.

Kreditkassa skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i
andra stycket till återbetalning senast inom tre månader, om
säkerheten för lånet försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån
utan säkerhet, om låntagaren inte längre kan förväntas fullgöra
låneförbindelsen.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för vars
fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet
svarar. Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även
sådant lån. I fråga om lån för vilket utländskt bankföretag svarar
får, om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje stycket
tredje punkten och femte stycket. Undantag från tredje stycket tredje
punkten får, om särskilda skäl föreligga, ske även i fråga om lån som
lämnas av kreditkassa tillsammans med utländskt bankföretag eller som
i sin helhet refinansieras utomlands. Lag (1984:443).

42 a § Kreditkassa får ej i andra fall än som anges i andra och tredje
styckena utfärda tryckta eller graverade, till innehavaren eller till
viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarighet
för sådana förbindelser.

Centralkassa får utfärda förlagsandelsbevis och räntebärande
förlagsbevis som lyder på minst etthundra kronor.

Centralkassa får utfärda och ställa garanti för räntebärande
obligationer som lyder på minst etthundra kronor. Löptiden för
obligationer som centralkassa ger ut i Sverige får vara längst sju år.
Obligationer som centralkassa ger ut i Sverige med längre löptid än
ett år får utfärdas intill ett belopp som motsvarar högst tre procent
av centralkassans inlåning från allmänheten. Lag (1984:193).

42 c § Om en kreditkassa har beslutat att inrätta ett bankkontor,
skall det utan dröjsmål anmälas hos tillsynsmyndigheten. Lag
(1980:1007).

43 § I fråga om styrelsens årsredovisning gäller 38 § första och
tredje – femte styckena lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar.
Resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i årsbokslut
enligt bokföringslagen (1976:125) skall upprättas enligt
bestämmelserna i sistnämnda lag samt 44 och 45 §§ nedan. Lag
(1980:1106).

44 § Räntebärande obligation som avses i 34 § första stycket A 2
eller B 1 får tas upp till ett värde (medeltalsvärde) som grundas på
ett medeltal av emissionsräntorna under de senaste tio åren på
obligationer som utfärdats av Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa, Svensk Bostadsfinansiering Aktiebolag BOFAB och
Sparbankernas Inteckningsaktiebolag och som avser kreditgivning för
nyproduktion av bostäder eller, i den mån statligt bostadslån utgår,
för annat byggande. Medeltalet tillkännages av tillsynsmyndigheten.

Anläggningstillgång, som har ett bestående värde som väsentligt
överstiger det belopp vartill den är uppförd i närmast föregående
balansräkning, får tas upp till högst detta värde, om
tillsynsmyndigheten har medgivit uppskrivningen. I fråga om fast
egendom får ej i något fall uppskrivning ske över senast fastställda
taxeringsvärdet.

Förvaltningskostnader får icke tas upp såsom tillgång. Lag
(1981:1333).

45 § I balansräkningen får fordran på insats icke tas upp såsom
tillgång. Redovisningen av fullgjorda insatser får ske så att i
balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket härav som
icke betalats, varefter skillnaden — de betalda insatserna — utförs
som särskild post under eget kapital. Medlemsinsatser och
förlagsinsatser skall redovisas var för sig. Lag (1984:193).

46 § Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god
redovisningssed. Lag (1980:1106).

47 § I förvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas dels om sådana
för bedömningen av kassans verksamhetsresultat och ställning viktiga
förhållanden, för vilka redovisning ej skall lämnas i resultaträkning
eller balansräkning, dels om händelser av väsentlig betydelse för
kassan, som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas
slut. Uppgift skall vidare lämnas om den rätt till utdelning som
gjorda förlagsinsatser medför samt om summan av de förlagsinsatser som
har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två
räkenskapsåren.

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under
räkenskapsåret anställda personer såväl för kassan i dess helhet som
för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges
det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar
dels till styrelsen och andra personer i ledande ställning, dels till
övriga befattningshavare hos kassan.

Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag om
avsättning till reservfond, därest sådan avsättning skall ske, så ock
i övrigt förslag i anledning av kassans vinst eller förlust enligt
balansräkningen. Lag (1984:193).

48 § Senast en månad efter det resultaträkningen och balansräkningen
blivit fastställda, skall avskrifter av årsredovisning och
revisionsberättelse hållas tillgängliga hos kassan för alla som är
intresserade samt efter särskilt föreläggande av tillsynsmyndigheten
insändas dit. Sådant föreläggande utfärdas när någon begär det. På
avskriften av årsredovisningen skall styrelseledamot eller
verkställande direktör teckna bevis om att resultaträkning och
balansräkning har fastställts med uppgift om fastställelsedagen.
Beviset skall även innehålla uppgift om stämmans beslut beträffande
kassans vinst eller förlust.

Centralkassas redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall
hållas tillgängliga såväl inom kassans och dess avdelningskontors som
inom anslutna jordbrukskassors expeditionslokaler. Lag (1980:1106).

49 § I fråga om revision av styrelsens förvaltning och kreditkassas
räkenskaper tillämpas 45 §, 46 § 1 och 2 mom. och 49 § lagen
47 § I förvaltningsberättelsen skall upplysning lämnas dels om sådana
för bedömningen av kassans verksamhetsresultat och ställning viktiga
förhållanden, för vilka redovisning ej skall lämnas i resultaträkning
eller balansräkning, dels om händelser av väsentlig betydelse för
kassan, som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas
slut. Uppgift skall vidare lämnas om den rätt till utdelning som
gjorda förlagsinsatser medför samt om summan av de förlagsinsatser som
har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två
räkenskapsåren.

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under
räkenskapsåret anställda personer såväl för kassan i dess helhet som
för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges
det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar
dels till styrelsen och andra personer i ledande ställning, dels till
övriga befattningshavare hos kassan.

Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag om
avsättning till reservfond, därest sådan avsättning skall ske, så
(1951:308) om ekonomiska föreningar samt, i stället för 47, 48, 50 och
51 §§ nämnda lag de föreskrifter som meddelas i 50-54 §§ nedan. Lag
(1980:1106).

51 § Har revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller har
revisorer utsetts utan iakttagande av bestämmelserna i 46 § 1 mom.
lagen om ekonomiska föreningar eller 50 § andra eller tredje stycket
denna lag, åligger det styrelsen och styrelseledamot att ofördröjligen
göra anmälan om förhållandet hos tillsynsmyndigheten. Anmälan får
göras även av medlem i kreditkassan, innehavare av förlagsandel eller
borgenär. Lag (1984:193).

52 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed
granska kassans årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning.

Minst en gång varje halvår skall revisorerna

granska större krediter och andra större placeringar av kassans
medel;

granska av styrelsen vidtagna åtgärder i fråga om förvaltning och
avyttring av egendom, som kassan inköpt eller övertagit jämlikt 33 §;

ta del av de förelägganden och erinringar som tillsynsmyndigheten kan
ha gjort till kassan; samt

ta del av rapporter över inspektioner och undersökningar rörande
kassan. Lag (1980:1106).

54 § 1 mom. Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem
undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen
minst två veckor före kassans ordinarie stämma. Revisorerna skall
också inom samma tid till styrelsen återställa de
redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

Revisorerna i centralkassa skall därvid på balansräkningen samt
resultaträkningen göra en påskrift med yttrande, huruvida dessa
handlingar överensstämmer med kassans av dem granskade böcker eller
icke. Påskriften skall i övrigt beträffande granskningen innefatta
hänvisning till revisionsberättelsen. Lag (1980:1106).

58 § Har kreditkassa icke öppnat sin rörelse inom ett år från det
kassan godkändes,

eller har godkännandet för kassan återkallats,

eller har antalet medlemmar nedgått under det föreskrivna lägsta
antalet och tillräckligt antal medlemmar ej inträtt inom tre månader,

och har ej på grund av anmälan inom sex veckor därefter enligt 63 § i
föreningsregistret blivit infört att kassan trätt i likvidation, skall
rätten, på ansökan av styrelseledamot, medlem av kassan eller
innehavare av förlagsandel eller på anmälan av tillsynsmyndigheten och
efter kassans hörande förklara, att kassan skall träda i likvidation;
och skall rätten förelägga kassan att inom viss tid, ej understigande
sex veckor, till rätten ge in bevis, att registrering skett enligt 63
§, vid äventyr att eljest en eller flera likvidatorer förordnas av
rätten.

Genom rättens försorg skall ofördröjligen till tillsynsmyndigheten
avsändas dels för registrering meddelande om beslut att kassan skall
träda i likvidation dels ock underrättelse om förordnande av
likvidator med angivande av hans fullständiga namn och postadress. Lag
(1984:193).

62 § Finnes kreditkassa, som enligt verkställd registrering trätt i
likvidation, sedermera sakna till föreningsregistret anmälda behöriga
likvidatorer, skall rätten på ansökan av medlem, innehavare av
förlagsandel, borgenär eller annan, vars rätt kan vara beroende av att
någon finns som äger företräda kassan, eller på anmälan av
tillsynsmyndigheten förordna likvidatorer.

Genom rättens försorg skall till tillsynsmyndigheten ofördröjligen
avsändas underrättelse om förordnande av likvidator med angivande av
hans fullständiga namn och postadress. Lag (1984:193).

64 § I balansräkning för kreditkassa i likvidation skall tas upp
kassans tillgångar och skulder, tillgångarna till verkliga värdet.
Insatskapitalet skall i balansräkningen tas upp inom linjen, varvid
förlagsinsatskapitalet skall anges särskilt. I övrigt gäller
beträffande balansräkning för kreditkassa i likvidation bestämmelserna
i bokföringslagen (1976:125). Lag (1984:193).

66 § Har under likvidationen kreditkassas tillgångar så nedgått i
värde, att fara är för handen, att de ej fullt förslår till skuldernas
gäldande, och är ej ställningen sådan, att kassans egendom genast bör
avträdas till konkurs, skall likvidatorerna om ställningen, så snart
det kan ske, lämna meddelande på stämma och till denna kalla jämväl
innehavarna av förlagsandelar samt de kända fordringsägare, vilka ännu
icke erhållit betalning. Lag (1984:193).

67 § Där efter avslutande av kreditkassas konkurs överskott ej finns
anses kassan upplöst, då konkursen avslutades.

Om överskott finns skall likvidation verkställas och skall i avseende
därpå vad eljest gäller om likvidation äga motsvarande tillämpning,
dock ej 81 § lagen om ekonomiska föreningar. Har ej inom en månad
efter konkursens avslutande för registrering anmälts, att kassan trätt
i likvidation, skall rätten, på ansökan av styrelseledamot, medlem,
innehavare av förlagsandel eller borgenär eller på anmälan av
tillsynsmyndigheten, förklara, att kassan skall träda i likvidation. I
fråga om ärendets handläggning och om beslutet skall i tillämpliga
delar gälla vad i 58 § är stadgat.

Hade kassan, i fall som avses i andra stycket, trätt i likvidation,
innan dess egendom avträddes till konkurs, skall gälla vad som i 92 §
lagen om ekonomiska föreningar är stadgat. Lag (1984:193).

71 § Har anmälan gjorts enligt 51 § skall tillsynsmyndigheten, i fall
då revisorer icke utsetts till föreskrivet antal, förordna revisor
eller revisorer. Är en revisor omyndig eller i konkurs eller har
någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare, utan
vederbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har någon utsetts
till revisor i strid med 46 § 1 mom. tredje stycket lagen (1951:308)
om ekonomiska föreningar, skall på anmälan därom tillsynsmyndigheten
förklara honom entledigad och förordna en revisor i hans ställe. Har
anmälan ej gjorts av kreditkassans styrelse, skall styrelsen beredas
tillfälle att yttra sig i ärendet. Förordnande av revisor skall avse
tiden till dess annan revisor blivit utsedd i föreskriven ordning.

Tillsynsmyndigheten äger när som helst återkalla förordnandet och i
stället utse ny revisor. Lag (1980:1106).

74 § Kreditkassans styrelse åligger

att när som helst för den befattningshavare hos tillsynsmyndigheten,
som enligt av regeringen meddelade bestämmelser har att i sådant
avseende företräda myndigheten, samt för den särskilda undersökning,
regeringen kan finna för gott anställa, hålla de hos kreditkassan
inneliggande kontanta medlen och övriga tillgångar samt böcker,
räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning, samt

att jämväl i övrigt tillhandahålla myndigheten eller sådan
befattningshavare därstädes, som ovan sagts, de upplysningar rörande
kassan som äskas.

Yppas anledning till antagande att centralkassa gjort sådana förluster
att kassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital icke
svarar mot det belopp som fordras enligt 34 §, skall centralkassans
styrelse ofördröjligen låta upprätta särskild balansräkning för
utvisande av centralkassans ställning samt, därest balansräkningen
bekräftar antagandet i fråga, ofördröjligen avsända meddelande härom
till tillsynsmyndigheten.

Centralkassas styrelse åligger därjämte att på den tid och i den
ordning tillsynsmyndigheten bestämmer tillhandahålla myndigheten de
redovisningshandlingar, översikter och övriga handlingar, rörande
kassans och de anslutna jordbrukskassornas ställning som av
tillsynsmyndigheten äskas. Lag (1980:1106).

75 § Har kreditkassas styrelse eller stämma fattat beslut, vilket står
i strid med lag eller stadgarna, kan tillsynsmyndigheten förbjuda
verkställighet av beslutet. Myndigheten kan också förelägga styrelsen
att, om beslut som nyss nämnts gått i verkställighet, göra rättelse
där så kan ske samt att fullgöra vad som åligger styrelsen enligt lag
eller stadgarna. Sådant föreläggande får dock, utom vad angår
innehållet av resultaträkning eller balansräkning, icke av myndigheten
meddelas i fråga om i lag givna föreskrifter, vilkas överträdande är
belagt med straff.

Ändå att avvikelse från lag eller stadgar icke skett, äger
tillsynsmyndigheten meddela de erinringar beträffande kassans
verksamhet, som myndigheten kan finna påkallade.

Underlåter kassa att ställa sig till efterrättelse av myndigheten
meddelat förbud eller föreläggande eller handhar kassan eljest sina
angelägenheter på sätt, som är ägnat att rubba förtroendet till
kassan, kan den som godkänt kassan återkalla godkännandet.

Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift
eller förbud enligt denna lag. Lag (1980:1106).

82 § Den som icke åtnöjes med tillsynsmyndighetens beslut, varigenom
ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller
registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag föra
talan däremot hos kammarrätten genom besvär. I samma ordning föres
talan mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom. lagen om
ekonomiska föreningar.

Talan mot annat beslut, som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av
denna lag, föres hos Konungen genom besvär, men beslutet går ändock i
verkställighet, om icke Konungen annorlunda förordningar. Lag
(1974:168).

84 § Till böter eller fängelse döms

1. styrelseledamot, vilken vid upprättande av förvaltningsberättelse,
balansräkning eller resultaträkning som avses i 38 § lagen (1951:308)
om ekonomiska föreningar eller i 81 § samma lag, jämförd med 56 §
denna lag, eller i 74 § andra stycket denna lag uppsåtligen förfar i
strid med bestämmelserna i 43-47 §§ denna lag;

2. likvidator, vilken vid upprättande av balansräkning,
likvidationsräkning eller förvaltningsberättelse som avses i 83 §
första och tredje styckena eller 86 § lagen om ekonomiska föreningar
eller i 89 § samma lag, jämförd med 56 § denna lag, eller i 64 § denna
lag uppsåtligen förfar i strid med bestämmelser i sagda lagrum;

3. styrelseledamot, likvidator eller befattningshavare, vilken
uppsåtligen eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande
uppgift vid lämnande av upplysning som avses i 69, 74, 76 eller 79 §
denna lag;

4. revisor eller likvidationsrevisor, vilken i revisionsberättelse
eller annan handling, som framlägges på stämma eller annorledes hålles
tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade, eller i påskrift å
sådan handling uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig
eller vilseledande uppgift rörande kreditkassas angelägenheter eller
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet underlåter att göra anmärkning
beträffande förvaltningen, ändå att anledning därtill föreligger.

Har gärning som avses i första stycket 1 eller 2 skett av vårdslöshet,
döms till böter. Lag (1980:1106).

86 § Till böter döms också

1. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga
föreskrift som är meddelad i 10 § första eller andra stycket lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar eller i 48 § eller 53 § andra
stycket denna lag eller i 80 § sista stycket eller 81 § sista stycket
förstnämnda lag, vartdera lagrummet jämfört med 53 § andra stycket och
56 § denna lag;

2. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga
föreskrift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37,
68, 90 eller 92 § lagen om ekonomiska föreningar eller i 63 § denna
lag;

3. styrelseledamot eller likvidator, som underlåter att till revisor
eller likvidationsrevisor avlämna handlingar enligt vad som stadgas i
38 § femte stycket, 81 § andra stycket, 83 § sista stycket eller 86 §
sista stycket lagen om ekonomiska föreningar eller i 89 § första
stycket samma lag, jämfört med 56 § denna lag;

4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad i
55 § sista stycket, 84 § sista stycket, jämfört med 55 § sista
stycket, eller 86 § andra stycket sista punkten lagen om ekonomiska
föreningar finnes stadgat eller som underlåter att iakttaga
föreskrift, som med avseende på framläggande av handlingar på stämma
eller tillhandahållande av handlingar viss tid före stämma är meddelad
i 57 § 1 mom., 81 § andra stycket, 87 § andra stycket eller 89 § andra
stycket lagen om ekonomiska föreningar eller i 81 § sista stycket
samma lag, jämfört med 56 § denna lag;

5. revisor, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som meddelats i
54 § 1 mom. denna lag eller i 81 § andra stycket lagen om ekonomiska
föreningar, så ock likvidationsrevisor, som försummar att fullgöra vad
i 87 § första stycket första punkten eller 89 § första stycket fjärde
punkten sistnämnda lag finnes stadgat. Lag (1980:1106).

87 § 2 mom. Senast fyra månader efter det på anmälan jämlikt 96 § 2
mom. lagen om ekonomiska föreningar registrering skett av beslut om
godkännande av fusionsavtal skall såväl den övertagande som den
överlåtande kassans styrelse göra ansökan om tillsynsmyndighetens
tillstånd att bringa fusionsavtalet till verkställighet.

Tillsynsmyndighetens tillståndsprövning skall grundas på ett
bedömande av huruvida fusionen kan anses vara förenlig med deras
intressen, som äro insättare i eller eljest hava fordringar å de av
fusionen berörda kassorna. Tillstånd må icke meddelas, med mindre
riksorganisationen lämnat medgivande till fusionen eller, då
centralkassa övertager annan kreditkassas rörelse, regeringen eller
myndighet regeringen förordnar prövat övertagandet icke vara till
skada för det allmänna.

Tillsynsmyndigheten skall ombesörja, att kungörelse om beslut,
varigenom tillstånd lämnas till fusionsavtalets verkställande, jämte
besvärshänvisning ofördröjligen införes i Post- och Inrikes
Tidningar.

Beslut, varigenom tillstånd givits, skall inom sex månader sedan
beslutet vunnit laga kraft av båda kassornas styrelser anmälas för
registrering.

När beslut om tillstånd till fusionsavtalets verkställande
registrerats, anses fusionen genomförd.

Hör till den överlåtande kreditkassan pensionsstiftelse eller
personalstiftelse, gäller om stiftelsens överförande till den
övertagande kreditkassan vad i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. är stadgat. Lag (1977:695).

89 § Enskildas förhållanden till kreditkassa får inte obehörigen
röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100)

I fall som avses i första stycket skall inte följa ansvar enligt 20
kap. 3 § brottsbalken. Lag (1980:177).