Lag (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs

SFS nr
1956:217
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1956-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:672
Upphävd
1988-01-01

1 § De kreditinrättningar som avses i denna lag äro bankaktiebolag,
sparbanker och centrala föreningsbanker.

Beträffande sådan kreditinrättnings konkurs skola, förutom de
föreskrifter i konkurslagen, som ej strida mot vad i denna lag stadgas,
följande bestämmelser lända till efterrättelse. Lag (1987:633).

2 § Om allmänt ombud, som förordnas i en kreditinrättnings konkurs, finns
det föreskrifter i 7 kap. 13 § bankrörelselagen (1987:617). Lag
(1987:633).

3 § Förvaltarna åligger att upprätta förteckning över de borgenärer,
vilka enligt kreditinrättningens räkenskaper hava fordran hos
kreditinrättningen på grund av insättning på räkning eller enligt
sparbanksbok. Förteckningen skall för varje borgenär upptaga beloppet av
hans fordran. Är ränta på fordringen utfäst, skall tillika upptagas den
dag, från vilken räntan är ogulden, jämte räntefoten.

Förteckningen skall i huvudskrift av förvaltarna så fort ske kan ingivas
till konkursdomaren. Vid huvudskriften bör fogas avskrifter till det
antal, som påkallas av vad här efteråt stadgas. Sedan avskrifternas
överensstämmelse med huvudskriften blivit av konkursdomaren bekräftad,
skall förteckningen i sålunda styrkt avskrift under de trettio sista
dagarna före utgången av den för bevakning av fordringar utsatta tiden
för envar, som vill taga del av densamma, hållas tillgänglig hos
konkursdomaren, hos förvaltarna samt vid vart och ett av
kreditinrättningens kontor.

Fordran, som upptagits på förteckningen, skall anses vara bevakad i
konkursen som om borgenären själv hade anmält densamma inom den för
fordringars bevakning utsatta tiden.

Vad konkursdomaren bestämt enligt 103 § konkurslagen (1921:225) skall
kungöras en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de
ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om
konkursen. Utan hinder av vad i 129, 155, 161 och 189 §§ konkurslagen
föreskrives om utsändande av meddelanden samt avskrifter av
ackordsförslag och yttranden må innehållet i nämnda meddelanden och
handlingar i annan ordning, som av konkursdomaren bestämmes efter samråd,
när 189 § konkurslagen är tillämplig med tillsynsmyndigheten i konkursen
och eljest med förvaltarna bringas till ifrågavarande borgenärers
kännedom. Underrättelse om vad sålunda bestämts skall kungöras i de
tidningar, som nyss sagts, av tillsynsmyndigheten när avsteg gjorts från
föreskrifterna i 189 § och i övriga fall av förvaltarna. Lag (1979:343).

4 § har upphävts genom lag (1979:343).

Övergångsbestämmelser

1970:855

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Äldre bestämmelser gäller, om ackordsförslag ingivits före ikraft
trädandet.

1979:343

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före
ikraftträdandet.