Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

SFS nr
1956:245
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1956-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1350
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:21

1 § Näringsidkare är skyldig att i enlighet med vad i denna lag
stadgas
lämna de uppgifter som erfordras för att främja allmän kännedom om pris-
och konkurrensförhållanden inom näringslivet.

Där på grund av särskilda förhållanden så är nödigt för kontroll eller
fullständigande av uppgift som skall lämnas av näringsidkare, är jämväl
annan skyldig lämna uppgifter på sätt och i den utsträckning som stadgas
för näringsidkare. Lag (1982:732).

2 § En sammanslutning av näringsidkare likställs i denna lag med
näringsidkare. Lag (1982:732).

3 § Näringsidkare åligger att till myndighet som regeringen bestämmer
efter anmaning lämna uppgift om sådan i anmaningen närmare angiven
konkurrensbegränsning, som berör hans verksamhet och har avseende på
pris-, produktions-, omsättnings- eller transportförhållanden i riket,
samt i övrigt om priser, intäkter, kostnader, vinster och andra
förhållanden av beskaffenhet att inverka på prisbildningen. Lag
(1982:732).

4 § Uppgiftsskyldighet enligt denna lag innebär icke skyldighet att röja
yrkeshemlighet av teknisk natur.

5 § Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning samt om
sättet och tiden för dess fullgörande meddelas av myndigheten.

Myndigheten må därvid förelägga näringsidkare att enligt meddelade
anvisningar tillhandahålla konkurrensbegränsande avtal, handelsböcker,
korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig må jämväl kallas att
inställa sig inför myndigheten.

Myndigheten skall iakttaga att näringsidkare icke onödigt betungas vid
fullgörandet av uppgiftsskyldigheten. Lag (1982:732).

6 § Efterkommes icke anmaning att lämna uppgift, må myndigheten
förelägga den försumlige lämpligt vite.

Vite må ock utsättas vid meddelande av föreläggande eller kallelse
enligt 5 §.

7 § Den som efter kallelse enligt 5 § inställer sig inför myndigheten,
äger därför uppbära ersättning enligt grunder som fastställas av
regeringen. Lag (1975:705).

8 § Har upphävts genom lag (1993:21).

9 § Har upphävts genom lag (1980:178).

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa,
underlåter att inom förelagd tid lämna uppgift enligt denna lag eller
som vid uppgiftsskyldighetens fullgörande lämnar oriktig uppgift, döms
till böter.

Är brottet grovt, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Lag
(1991:273).

11 § Har upphävts genom lag lag (1975:705).

12 § Har upphävts genom lag (1993:21).

13 § Talan mot myndighets beslut enligt denna lag föres hos regeringen.
Lag (1975:705).

14 § Denna lag äger icke tillämpning å överenskommelse mellan
arbetsgivare och arbetstagare angående arbetslön och andra
arbetsvillkor.

15 § Har upphävts genom lag (1975:705).