/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1956:288) för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862).

SFS nr
1956:288
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1540
Upphävd
1992-01-01

2 § Ledig befattning såsom reservläkare kungöres av socialstyrelsen till
ansökning i Post- och Inrikes Tidningar eller annan publikation med
föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för
införandet i publikationen. Kungörelsen anslås på socialstyrelsens
anslagstavla. Förordning (1977:862).

3 § För anställning såsom reservläkare erfordras att vara legitimerad
läkare eller att av regeringen ha erhållit särskild tillåtelse att inom
riket utöva läkarkonsten. Förordning (1977:862).

4 § Reservläkare är skyldig att årligen på av socialstyrelsen
föreskriven tid tjänstgöra under 60 dagar; dock må
tjänstgöringsskyldighet motsvarande större del av kontraktstiden kunna
fullgöras under ett och samma år. Förordning (1977:862).

5 § Reservläkare åligger att, på förordnande av socialstyrelsen,
tjänstgöra såsom provinsialläkare eller eljest inom den civila öppna
sjukvården.

Därjämte är reservläkare skyldig att, då förefintligt behov av läkare
icke kan på annat sätt tillgodoses, tjänstgöra å epidemivårdanstalt
eller undantagsvis å lasarett eller sjukstuga. Förordning (1977:862).

6 § Ersättning till reservläkare utgår /k/ dels /-k/ med ett fast årligt
arvode, /k/ dels ock /-k/ i form av förekommande taxeinkomster m.m.,
allt enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av regeringen.
Förordning (1977:862).