/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1956:294) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ersättning åt smittbärare;

SFS nr
1956:294
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS1989:226
Upphävd
1989-07-01

1 § Beslut om ingripande som avses i 1 § förstnämnda lag skall
innehålla uppgift angående

a) smittbärarens fullständiga namn, födelsetid, yrke eller
sysselsättning samt bostadsadress,

b) arbetsgivarens namn,

c) dagen för beslutet, dagen då ingripandet träder i tillämpning och den
tid ingripandet avser,

d) anledningen till ingripandet och det lagrum med stöd av vilket
ingripandet skett samt

e) ingripandets art och de särskilda föreskrifter som smittbäraren har
att iakttaga under tiden för ingripandet.

2 § Myndighet, som beslutat om ingripande eller fortsatt ingripande,
skall snarast möjligt tillställa smittbäraren ävensom den sjukkassa, som
jämlikt 7 § sagda lag är behörig att besluta om ersättning åt
smittbäraren, avskrift av beslutet eller särskilt bevis, innehållande de
i 1 § denna kungörelse angivna uppgifterna. Därest beslutet ej avser
fortsatt ingripande skall samtidigt till smittbäraren överlämnas
blankett enligt fastställt formulär för framställning om ersättning.

Innebär beslutet att smittbärare kommer att vara föremål för ingripande
längre tid än nittio dagar i följd, skall avskrift av beslutet eller
särskilt bevis om beslutets innehåll tillställas jämväl den
länsstyrelse, som jämlikt 11 § nämnda lag har att besluta om ersättning
åt smittbäraren för tiden efter de första nittio dagarna.

3 § Beslut om upphörande av ingripande skall omedelbart meddelas
smittbäraren ävensom den sjukkassa eller i fråga om kronisk smittbärare
den länsstyrelse som avses i 2 §.

4 § Framställning om ersättning åt smittbärare för tiden närmast efter
de första nittio dagarna under ett ingripande skall ingivas till
sjukkassa som i 2 § första stycket sägs. Sjukkassan har att med eget
yttrande översända framställningen till vederbörande länsstyrelse.

Framställning om ersättning åt kronisk smittbärare i övriga fall
ingives till länsstyrelsen.

5 § Närmare anvisningar angående tillämpningen av bestämmelserna om
ersättning åt tillfällig smittbärare utfärdas av
riksförsäkringsanstalten, som jämväl äger fastställa formulär till
framställning om ersättning åt sådan smittbärare.