Förordning (1956:413) om klassificering av kött

SFS nr
1956:413
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1956-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:832

1 § Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som godkänts
vid köttbesiktning enligt Europaparlamentets och rådet
förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804), skall innan
det lämnas ut kvalitetsbedömas. Köttet skall också förses med
stämplar som anger den kvalitetsklass till vilken köttet
hänförts vid klassificeringen.

Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet i införselorten skall se till att
kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som godkänts vid
undersökning enligt kungörelsen (1974:270) om kontroll vid
införsel av livsmedel, klassificeras och stämplas innan varan
frigörs från tullverkets befattning.

Klassificering skall verkställas av personer som godkänts av
Statens jordbruksverk (klassificerare). Sådant godkännande får
återkallas. Förordning (2006:832).

2 § Klassificerat kött må ej underkastas ny klassificering i annat fall
eller i annan ordning än regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, jordbruksverket bestämmer. Lag (1991:1686).

3 § Klassificerat kött skall stämplas av den som verkställt
klassificeringen eller i närvaro och under kontroll av denne.

4 § Stämpel som avses i 1 § må icke avlägsnas från eller göras oläslig å
kött, som är avsett att försäljas.

5 § På jordbruksverket ankommer att meddela erforderliga föreskrifter
angående antalet kvalitetsklasser, benämningarna å dessa och grunderna
för klassificeringen ävensom angående stämplarnas utseende och sättet
för stämplingen. Lag (1991:1686).

6 § Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som ej är
klassificerat, må ej försäljas eller saluhållas under benämning, som
överensstämmer med av jordbruksverket jämlikt 5 § för viss kvalitets
klass fastställd benämning eller är av beskaffenhet att lätt kunna
förväxlas med sådan benämning eller, utan att vara av beskaffenhet som
nyss är sagt, innehåller ordet “Klass” eller förkortning av detta ord
eller ordsammanställning, vari nämnda ord ingår. Hinder skall dock ej
föreligga för användningen av benämningen “Prima” eller “Sekunda”.

Ej må någon i slutsedel, leveranskontrakt, räkning, följsedel,
fraktsedel, konossement eller annan sådan skriftlig handling, som
upprättats i samband med försäljning av ej klassificerat kött, använda
sådan benämning å köttet, som enligt första stycket ej må nyttjas vid
försäljning eller saluhållande av varan. Lag (1991:1686).

7 § Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som ej är
klassificerat, må ej förses med stämpel eller märke av sådant utseende
att förväxling lätt kan äga rum med stämpel, som enligt av
jordbruksverket med stöd av 5 § meddelade föreskrifter utmärker
klassificerat kött, eller som, utan att hava sådant utseende som nyss
nämnts, innehåller ordet “Klass” eller förkortning av detta ord eller
ordsammanställning, vari nämnda ord ingår. Lag (1991:1686).

8 § För ombesörjande av klassificering och stämpling äger vederbörande
kommun eller innehavare av kontrollslakteri uppbära avgift enligt taxa,
som jordbruksverket fastställer. Förslag till dylik taxa avgives i fråga
om klassificering och stämpling av kött som införes till riket av en
sådan nämnd som avses i 1 § i införselorten och i övrigt för
köttbesiktningsbyrå av nämnden eller särskild myndighet, under vars
inseende köttbesiktningen är ställd och för kontrollslakteri av
slakteriets innehavare. Avgiften må inte sättas högre än som kan anses
erforderligt till täckande av kostnaderna för klassificeringen och
stämplingen. Lag (1991:1686).

9 § I den mån jordbruksverket så föreskriver och i enlighet med de
närmare föreskrifter som jordbruksverket meddelar, åligger det dels
klassificerare att föra journal över verkställd klassificering och att
på anfordran tillhandahålla verket eller dess ombud journalen jämte
därtill hörande handlingar, dels en sådan nämnd som avses i 1 §,
köttbesiktningsbyrå och kontrollslakteri att till jordbruksverket lämna
regelbundna redogörelser för verkställd klassificering. Lag (1991:1686).

10 § Jordbruksverket eller dess ombud äger att för kontroll av
efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav givna föreskrifter
vinna tillträde till lokal, där klassificering äger rum eller där kött
förvaras i samband med klassificering eller för för säljning i
partihandeln. Lag (1991:1686).

11 § har upphävts genom förordning (1980:730).

12 § Den som utlämnar kött utan iakttagande av föreskrifterna i 1 §,
eller bryter mot i 4, 6 eller 7 § meddelat förbud,

döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är
belagd med straff i brottsbalken.

Gör klassificerare med uppsåt orätt vid klassificering eller stämpling,

eller åsidosätter klassificerare föreskriften i 2 § eller klassificerar
och stämplar han kött, som icke blivit godkänt vid besiktning varom i 1
§ förmäles,

eller åsidosätter klassificerare honom jämlikt 3 § åliggande skyldighet
att, därest han ej själv stämplar av honom klassificerat kött, närvara
vid och kontrollera stämplingen av sådant kött,

döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Gör klassificerare av grov vårdslöshet orätt vid klassificering eller
stämpling, döms till böter.

Vad i denna paragraf är stadgat angående klassificerare skall äga
tillämpning jämväl beträffande den, som enligt med stöd av 2 § meddelad
bestämmelse biträder vid verkställandet av sådan ny klassificering,
varom i sistnämnda paragraf förmäles. Lag (1991:274).

13 § Den som underlåter att fullgöra vad enligt 9 § åligger honom, döms
till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms,
om gärningen innebär fara i bevishänseende men inte är belagd med straff
i brottsbalken, den som uppsåtligen ger oriktigt eller ofullständigt
innehåll åt anteckningar eller uppgifter som avses i nämnda stadgande.
Sker sådan förseelse utan uppsåt men av grov oaktsamhet, döms till
böter.

Om straff för vägran att lämna tillträde för kontroll enligt 10 § finns
föreskrifter i brottsbalken. Lag (1991:274).

14 § har upphävts genom förordning (1975:757).

15 § Husbonde ansvarar för förseelse, varom i 12 § första stycket och 13
§ första stycket förmäles, som begås av hans husfolk eller i hans tjänst
antagen person, liksom vore förseelsen begången av honom själv, såframt
ej omständigheterna göra sannolikt, att förseelsen skett utan hans
vetskap och vilja.

16 § har upphävts genom förordning (1975:757).

17 § Har någon vägrat att lämna jordbruksverket eller dess ombud
tillträde till lokal för verkställande av undersökning enligt 10 § eller
att på anfordran tillhandahålla verket eller dess ombud anteckningar
eller handling, som avses i 9 §, eller underlåtit att i föreskriven
ordning avlämna där avsedd redogörelse, må jordbruksverket förelägga
honom lämpligt vite.

Länsstyrelse äger utdöma vite enligt denna paragraf. Lag (1991:1686).

18 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket
äger meddela de ytterligare föreskrifter, som må erfordras för
tillämpning av denna förordning, så ock meddela undantag från de i 1, 3,
4, 6 och 7 §§ givna bestämmelserna. Lag (1991:1686).