Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:488) angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1956:488
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-09-21

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande
av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal
för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Förbundsrepubliken
Tyskland den 1 september 1956, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,

3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp samt

4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland ävensom
sådan här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till
avtalet under 1) skall likställas med medborgare i detta land, skall
hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt
lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet
föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1957.