Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:489) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

SFS nr
1956:489
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-09-21

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av
Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade
konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet
därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Belgien den 1
augusti 1956.