Förordning (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m.

SFS nr
1956:492
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-10-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:27
Upphävd
2012-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1980:493

1 § Har någon, som ej är svensk medborgare, här i riket omhändertagits
för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960:97) och kan behovet av
omhändertagandet antagas bli varaktigt, skall vederbörande kommun inom
fjorton dagar efter den dag, då omhändertagandet skedde, till
länsstyrelsen inkomma med anmälan därom. Vid anmälan skall fogas
bestyrkta avskrifter av dels utredningsprotokoll,
till vilket formulär fastställs av chefen för socialdepartementet,
dels tillgängliga handlingar till styrkande av
utlänningens medborgarrättsliga ställning, dels ock, om omhändertagandet
föranletts av sjukdom, intyg av
legitimerad läkare om sjukdomens art och sannolika varaktighet.

Är utlänningen dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, skall
såsom varaktigt behov anses endast sådant behov, som kan antagas vara
minst ett år. Förordning (1980:493).

2 § Har anmälan, som i 1 § sägs, icke blivit gjord av den anledning,
att behovet av omhändertagandet ansetts vara tillfälligt, åligger det
kommunen att, om behovet skulle visa sig bliva varaktigt,
ofördröjligen till länsstyrelsen inkomma med anmälan därom. Förordning
(1980:493).

3 § Sedan anmälan inkommit, åligger det länsstyrelsen att utan
dröjsmål granska handlingarna samt pröva, huruvida framställning om
utlänningens hemsändande bör göras hos regeringen.

Har fall av omhändertagande, som avses i denna förordning, annorledes
än genom anmälan kommit till länsstyrelsens kännedom, skall
länsstyrelsen jämväl, efter erforderlig utredning, pröva, huruvida
framställning som nyss sagts bör göras. Förordning (1980:493).

4 § I fall, där frågor rörande hemsändning av nödställda regleras i
konvention som biträtts av Sverige, skall länsstyrelsen iakttaga, att
framställning om utlänningens hemsändande icke skall göras, om
länsstyrelsen finner hemsändning med hänsyn till konventionens
bestämmelser icke böra ske.

I fall, varå sådan konvention icke är tillämplig, skall länsstyrelsen
iakttaga, att i regel framställning om hemsändning icke bör göras, om
denna skulle medföra, att nära anhöriga skiljs från varandra, om
hemsändning icke kan företagas utan men för utlänningens hälsa eller
om eljest humanitära skäl talar emot hemsändningen. Förordning
(1980:493).

5 § Vid framställning om hemsändning av utlänning skall länsstyrelsen
foga samtliga handlingar i ärendet. I fall, varå konvention är
tillämplig, skall länsstyrelsen därjämte bilägga avskrift av
handlingarna.