Kungörelse (1956:51) om tillämpning av ett mellan Sverige och Sydafrikanska unionen den 28 juli 1955 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter;

SFS nr
1956:51
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1956-03-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1468
Upphävd
1995-12-31

Sedan avtal, av den lydelse härvid fogad bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/
utvisar, den 28 juli 1955 slutits mellan Sverige och Sydafrikanska
unionen för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter, har Kungl. Maj:t – med stöd av
72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) och 20 §
3 mom. förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt —
funnit gott

/k/ dels /-k/ förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och att vid tillämpningen av avtalet skola
iakttagas härvid såsom bilaga /k/ (bilaga 2) /-k/ fogade anvisningar;

/k/ dels /-k/ förklara, att därest fysisk person, som är bosatt eller
stadigvarande vistas i Sverige, oskift dödsbo, vilket är att anse såsom
svensk juridisk person, eller svensk familjestiftelse på grund av
avtalet taxeras till statlig inkomstskatt för lägre belopp än eljest
gällande bestämmelser skolat föranleda, skatten skall utgöras med den
andel, procentuellt beräknad, av den sålunda fastställda
beskattningsbara inkomsten, som skatten skulle hava utgjort av den
beskattningsbara inkomst vilken eljest skulle hava fastställts;

/k/ dels ock /-k/ föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till at enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
skall taxeras här i riket, likväl avgiva all de uppgifter till ledning
för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i
skattskyldigheten ej skolat äga rum.

Övergångsbestämmelser

1956:51

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningsamling.

Kungörelsenävensom bestämmelserna i avtalet skola första gången
tillämpas med avseende å 1956 års taxering.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 15 juni 1951 (nr 477)
angående mellan Sverige och Sydafrikanska unionen träffad
överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster,
härrärande från sjö- eller luftfartstrafik; dock att sistnämnda
kungörelse alltjämt skall äga tillämpning såvitt avser eftertaxering för
år 1955 eller tidigare år.

1994:1468

Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas före den 1
januari året efter det då lagen trädde i kraft, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för
beskattningsår som börjar före den 1 januari året efter det då lagen
trädde i kraft.