Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

SFS nr
1956:519
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1956-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1404
Upphävd
1989-01-01

1 § Befogenhet att inhämta uppgift jämlikt lagen den 1 juni 1956 om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden tillkommer
bankinspektionen i fråga om bankväsendet och övrig företagsamhet som är
föremål för bankinspektionens tillsyn, försäkringsinspektionen med
avseende på försäkringsväsendet samt statens pris- och kartellnämnd
såvitt rör näringslivet i övrigt.

Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet, som
nu sagts, utgår av allmänna medel och bestämmes av myndigheten enligt
de grunder, som gälla för ersättning av allmänna medel till vittnen.
Kungörelse (1965:11).

2 § Kartellregister enligt 8 § lagen den 1 juni 1956 om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden föres i vad
angår bankväsendet och övrig företagsamhet som är föremål för
bankinspektionens tillsyn av bankinspektionen, beträffande
försäkringsväsendet av försäkringsinspektionen samt i fråga om
näringslivet i övrigt av statens pris- och kartellnämnd. Kungörelse
(1965:11).

Övergångsbestämmelser

1956:519

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1957.

Genom kungörelsen upphäves kungörelserna den 29 juni 1946 (nr 451)
angående förordnande för kommerskollegium att utöva övervakning jämlikt
lagen den 29 juni 1946 (nr 448) om övervakning av konkurrensbegränsning
inom näringslivet och den 20 december 1946 (nr 774) angående
förordnande för bank- och fondinspektionen samt försäkringsinspektionen
att utöva övervakning jämlikt samma lag.