Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)

SFS nr
1956:612
Departement/myndighet
Civildepartementet MA
Utfärdad
1956-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:980
Upphävd
1990-01-01

1 § Såsom höjning av priset å förnödenhet skall vid tillämpning av
bestämmelserna i allmänna prisregleringslagen anses varje sådan
förändring i försäljningsvillkoren eller i förnödenhetens kvalitet
eller, där förnödenheten säljes i standardförpackning, i den förpackade
förnödenhetens vikt eller volym eller i förpackningens kvalitet, som
innebär att för förnödenheten uttages högre pris än det förut
tillämpade.

Såsom höjning av priset å tjänst skall anses varje sådan förändring i
betalningsvillkoren eller i fråga om sättet för tjänstens utförande
eller, därest särskild ersättning uttages för materialier eller för
användningen av redskap eller maskiner eller för andra omkostnader eller
utgifter i samband med tjänstens utförande, i fråga om grunderna för
ersättningens uttagande, som innebär att för tjänsten uttages högre pris
än det förut tillämpade.

2 § I ansökan om tillstånd att överskrida högstpris eller stoppris skall
lämnas dels uppgift om det pris, sökanden vill tillämpa, och dagen då
prishöjningen avses skola genomföras, dels ock fullständig redogörelse
för skälen till denna. Ansökningen skall vara åtföljd av noggranna
kostnadskalkyler. Avser ansökningen tillstånd till överskridande av
stoppris, skall ansökningen tillika innehålla uppgift om det för
sökanden gällande priset.

3 § Utgör föreskrift, som meddelats enligt 4 § allmänna
prisregleringslagen, hinder för tillhandahållande av viss förnödenhet
eller tjänst, skall på ansökan av den, som önskar tillhandahålla
förnödenheten eller tjänsten, högstpris så snart ske kan fastställas för
densamma. Ansökan skall vara åtföljd av noggranna kostnadskalkyler.

4 § Ansökan som avses i 2 och 3 §§ må för näringsidkare, tillhörande
viss branschorganisation, ske genom organisationen.

5 § Prisföreskrift eller annan bestämmelse som meddelas enligt allmänna
prisregleringslagen skall delgivas genom kungörande i Svensk
författningssamling eller, om den meddelas av myndighet som utger
cirkulärserie, i denna. Bestämmelsen eller underrättelse om dess
meddelande skall dessutom uppläsas i radio och införas i en eller flera
tidningar. Om så finnes ändamålsenligt, skall den tillika anslås på
lämpliga platser inom kommun, som beröres av föreskriften.

Avser sådan bestämmelse allenast ett mindre antal näringsidkare och
erhålla dessa del av bestämmelsen genom skriftliga meddelanden eller i
annan betryggande ordning, skall vad i första stycket sägs icke gälla.

6 § Medgivande till åtal för brott som avses i 10–13 §§ allmänna
prisregleringslagen (1956:236) lämnas av statens pris- och
konkurrensverk. Förordning (1988:1405).

7 § Har allmän åklagare erhållit kännedom om brott, som avses i 10 — 13
§§ allmänna prisregleringslagen, skall åklagaren efter verkställd
utredning skyndsamt anmäla ärendet till den myndighet, som har att lämna
medgivande till åtal för brottet.

8 § Å expeditioner i ärenden, som rör åtgärder enligt allmänna
prisregleringslagen, skall expeditionslösen icke utgå.

9 § De ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av
prisföreskrift eller annan bestämmelse som meddelas enligt allmänna
prisregleringslagen, utfärdas av den myndighet, som meddelat
bestämmelsen.