/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1956:85) angående överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om befrielse från omsättningsskatt vid utbetalning av royalty i vissa fall;

SFS nr
1956:85
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1956-03-23
Författningen har upphävts genom
SFS1992:154
Upphävd
1993-01-01

Sedan förslag till överenskommelse om befrielse i vissa fall från
skyldighet att i Frankrike utgöra omsättningsskatt vid utbetalning av
royalty till svensk fysisk eller juridisk person, av den lydelse härvid
fogad bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/ utvisar, framlagts att vederbörande
franske minister i skrivelse den 21 februari 1956 samt chefen för
svenska finansdepartementet jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndignade avlåtit
svarsskrivelse den1 5 mars 1956 /k/ (bilaga 2) /-k/ finner Kungl. Maj:t
härmed gott tillkännagiva den sålunda träffade överenskommelse ävensom
föreskriva att det skall åligga aukotoriserad svensk handelskammare att
fullgöra vad enligt överenskommelsen på handelskammaren ankommer.