Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg

SFS nr
1957:122
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:258

1 § Tobaksvaror får inte föras ut ur landet med fartyg av mindre brutto

dräktighet än 190. Om det finns särskilda skäl får generaltull
styrelsen dock meddela tillstånd till utförsel av tobaksvaror med
maskindrivna fartyg som gör regelbundna resor mellan svensk och
utrikes ort. Tillstånd får förenas med de villkor och föreskrifter som
behövs i varje särskilt fall. Bevis skall utfärdas över meddelat
tillstånd. Förordning (1992:258).

2 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd att med fartyg
föra ut tobaksvaror enligt 1 §.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas.
Förordning (1992:258).