Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

SFS nr
1957:123
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1957-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1694
Upphävd
1995-01-01

1 § Med obeskattade varor förstås i denna kungörelse varor som avses i
76 § tullförordningen (1987:1114). Förordning (1987:1074).

2 § Obeskattade varor av följande slag, nämligen spritdrycker och
tobaksvaror, må icke ombordtagas för utförsel från tullområdet såsom
proviant:

a) för annat transportmedel än fartyg eller luftfartyg;

b) för fartyg, ej hänförligt till fiske- eller lustfartyg, eller
luftfartyg, om det icke av omständigheterna klart framgår, att fartyget
eller luftfartyget under resan skall anlöpa utländsk hamn eller angöra
utländsk flygplats för avlämnande eller mottagande av passagerare eller
last eller ock skall såsom turistfartyg företaga kryssningar i mera
avlägsna farvatten;

c) för fartyg, ej hänförligt till fiskefartyg, om fartygets
bruttodräktighet understiger 75;

d) för fiskefartyg eller lustfartyg, om det icke av omständigheterna
klart framgår, i fråga om fiskefartyg, att fartyget skall avgå till mera
avlägsna fiskevatten, och, i fråga om lustfartyg, att fartyget skall
avgå på resa till hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge;

e) för luftfartyg å linjen mellan Malmö och Köpenhamn; eller

f) för fartyg eller luftfartyg i andra fall än ovan sägs, därest ombord
befintliga, till proviant hänförliga förråd av dylika varor genom sådan
proviantering skulle överstiga en myckenhet, som av tullverket prövas
skälig med hänsyn till resans art och varaktighet samt till det antal
personer, som beräknas kunna komma att medfölja transportmedlet.
Förordning (1982:656).

3 § har upphävts genom förordning (1983:897).

4 § Obeskattade varor av följande slag, nämligen spritdrycker och
tobaksvaror, må icke utföras från tullområdet såsom resgods eller såsom
försändelse, avsedd att i samband med utförseln helt eller delvis
överlåtas på eller eljest utlämnas till resande, som medföljer det
transportmedel, med vilket utförseln sker, utom i fall då varan utgör
proviant för transportmedlet eller av handelsresande medförda
varuprover.

Vad i första stycket sägs om resande och resgods har även avseende å
person, som utför arbete på det transportmedel, med vilket utförseln
sker, samt vara, som medföres av sådan person.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må, enligt de villkor och
föreskrifter som generalltullstyrelsen meddelar, spritdrycker och
tobaksvaror såsom resgods sändas genom tullområdet ävensom tobaksvaror
återutföras såsom resgods av den som infört varan. Angående återutförsel
i vissa fall av rusdrycker, så ock om försäljning av obeskattade varor i
exportbutik är särskilt stadgat. Förordning (1983:897).

5 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ äga icke tillämpning i fråga om
proviantering av fartyg och luftfartyg som inom tullområdet uteslutande
brukas av svensk eller utländsk statlig myndighet eller institution för
dess verksamhet och ej användes i kommersiellt syfte. Kungörelse
(1973:1018).

6 § I fråga om proviantering av andra obeskattade varor än sådana som
avses i 2 eller 3 § gäller, förutom kungörelsen den 26 maj 1961 (nr 128)
med särskilda bestämmelser om utförsel av obeskattade varor i
fartygstrafiken över Öresund, vad generaltullstyrelsen bestämmer.
Kungörelse (1968:590).

7 § De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av 2–4 §§,
meddelas av generaltullstyrelsen. Kungörelse (1968:590).

Övergångsbestämmelser

1982:656

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 1982.

Vid tillämpningen av kungörelsen avses med bruttodräktighet det
bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev som gäller för fartyget.