Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:150) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1957:150
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-05-10

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande
av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal
för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Belgien den 1 maj
1957, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt

3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt medborgare i Belgien ävensom sådan här i riket bosatt
flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall
likställas med medborgare i detta land, skall hava samma skyldighet som
svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr
431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för
tiden före den 1 januari 1958.