Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:154) om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet

SFS nr
1957:154
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:106
Upphävd
1988-05-01

Sedan mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland den 9 juni 1956 slutits konvention om social trygghet – i
svensk text av den lydelse härvid fogade bilaga utvisar – har Kungl.
Maj:t funnit gott dels giva vederbörande tillkänna, att konventionen
skall lända till efterrättelse från och med den 1 juni 1957, dels ock
förordna som följer.

1 § Ersättning för utgifter för sjukvård, som enligt konventionen
tillkommer person, vilken icke är medlem av allmän sjukkassa, skall
utgivas av sjukkassa för den ort, där vården erhålles. Lokalsjukkassa
äger återfå sålunda utgivet belopp från vederbörande centralsjukkassa.

2 § Pensionsstyrelsen, riksförsäkringsanstalten, arbetsmarknadsstyrelsen
och socialstyrelsen skola, var för sitt ämbetsområde, anses som behörig
myndighet vid tillämpning av konventionen. Ärenden, som angå tillämpning
av artiklarna 8 och 33, skola dock handläggas av Kungl. Maj:t.