Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

SFS nr
1957:259
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1957-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:212

1 § Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har
lämnats i fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens
förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen. Rätt
att ta ut ersättning föreligger också i fråga om användning, som
avser salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till
allmän försäljningsplats.

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses
skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens
fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter.

Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.

Bestämmelserna i andra och tredje styckena gäller inte, när
kommunen enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2 ordningslagen inte har
hörts över ansökan om tillstånd. Lag (1993:1618).

2 § I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en
kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att
parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering.

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av
kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta
för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera
i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att
parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda
grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall
fastställas till ett engångsbelopp för en viss period.
Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet.

För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens
förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som
används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller i
taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med det belopp som
behövs för att täcka kommunens kostnader för användningen.
Lag (2012:212).

3 § Har upphävts genom lag (1972:102).

4 § Har upphävts genom lag (1972:102).

5 § Har upphävts genom lag (1984:879).

Övergångsbestämmelser

1984:879

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Beslut om
försöksverksamhet som meddelats enligt den upphävda paragrafen upphör
att gälla den 1 januari 1986.