Lag (1957:262) om allmän energiskatt

SFS nr
1957:262
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1957-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1776
Upphävd
1995-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Allmän energiskatt skall betalas till staten enligt denna lag för
bränslen som anges i bilaga 1 till denna lag och för elektrisk kraft.

Skatt skall betalas även för andra bränsleblandningar än sådana som
tillhör tulltaxenummer 27.10 eller 38.14 förutsatt att blandningen
innehåller minst 5 viktprocent av sådana oljor som erhållits ur
petroleum eller ur bituminösa mineral. Lag (1993:843).

2 § Skatt utgår inte för elektrisk kraft, som

a) framställs inom landet av producent, som förfogar över en
installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte
yrkesmässigt distribuerar elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent
eller distributör till någon, som inte står i intressegemenskap med
producenten eller distributören,

c) framställs och förbrukas på fartyg eller annat transportmedel,

d) nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distribution av
elektrisk kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring,
transformering eller omformning hos producent eller distributör,

e) framställs i ett reservkraftsaggregat, eller

f) framställs inom landet i ett vindkraftverk av en producent som
inte yrkesmässigt distribuerar elektrisk kraft. Lag (1994:328).

2 a § Skatt utgår inte för

a) metan, som framställs genom biologiska processer,

b) naturgas, som bortgår till följd av förluster vid transport eller
omformning hos producent eller distributör,

c) stadsgas, bensin eller gasol som används för framställning av
stadsgas,

d) flygfotogen,

e) jetbensin,

f) flygbensin och sådana produkter som är skattepliktiga enligt lagen
(1961:372) om bensinskatt,

g) oljeprodukter som tillhandahålls i särskild förpackning om högst
fem liter.
Lag (1992:879).

3 § har upphävts genom lag (1990:583).

3 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och
skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats
eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra
att utgå. Lag (1975:1401)

4 § har upphävts genom lag (1984:994).

5 § har upphävts genom lag (1984:994).

Om bränslen

6 § Skattskyldig är

1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar
sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara,

2. den som har registrerats enligt 7 § andra stycket som återförsäljare
eller förbrukare av skattepliktigt bränsle,

3. den som för annat ändamål än som avses i 24 § återförsäljer eller
förbrukar bränsle, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot
försäkran enligt 26 §,

4. den som förvärvat gasol för annan användning än för drift av
motorfordon men som använder gasolen för drift av motorfordon,

5. den som förbrukar flygfotogen för annat ändamål än drift av flygplan.

Den för vars räkning skattepliktig naturgas införs till landet anses som
producent. Lag (1990:1085).

7 § Den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 skall vara
registrerad hos beskattningsmyndigheten.

Den som i verksamhet som i huvudsak medför skattskyldighet enligt
mervärdesskattelagen (1994:200) i större omfattning återförsäljer eller
förbrukar skattepliktigt bränsle eller håller sådant bränsle i lager kan
registreras hos beskattningsmyndigheten som återförsäljare eller
förbrukare av sådant bränsle.

Den som har registrerats som skattskyldig återförsäljare eller
förbrukare enligt denna lag, lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller
lagen (1990:587) om svavelskatt, skall anses registrerad på motsvarande
sätt enligt de två andra lagarna i den mån förutsättningar att bevilja
sådan registrering föreligger.

Den som har varit registrerad enligt andra stycket och som därefter
avregistrerats får åter medges registrering enligt andra stycket
tidigast ett år efter avregistreringen. Lag (1994:204).

8 § Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 1 eller 2, då
bränsle av honom levereras till köpare som inte är registrerad, eller
till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av
depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 3, då bränslet
levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än
försäljning,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 4, då bränslet
tas i anspråk för drift av motorfordon,

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 §, när
registreringen upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det bränsle som
då ingår i hans lager,

5. för den som är skattskyldig enligt 6 § första stycket 5, då bränslet
tas i anspråk för annat ändamål än drift av flygplan.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är
registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller
tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Lag (1990:1085).

9 § har upphävts genom lag (1984:994).

10 § Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra
stycket, med i bilaga 1 angivet belopp för vikt- eller volymenhet.
För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998
skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 16 §. Därefter
skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år
1998. I fall som avses i 8 § första stycket 3 tas dock skatten ut med
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan skatt på gasol som
används för drift av motorfordon och annan gasol.

För bränsleblandningar för vilka skatt skall tas ut enligt denna lag
skall skatt dock inte tas ut för den del av blandningen som består av
vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller metyl- eller
etylestrar av fettsyror från sådana fetter eller oljor. För blandningen
i övrigt tas skatten ut med belopp som gäller för oljeprodukter.

För oljor får volymen räknas om till 50° C om temperaturen
överstiger 70°C när skattskyldigheten inträder. Lag (1994:725).

Elektrisk kraft

11 § Skattskyldig är

1. den som inom landet yrkesmässigt distribuerar eller förbrukar av
honom producerad skattepliktig elektrisk kraft eller yrkesmässigt
distribuerar av annan producerad dylik kraft, och

2. den som för annat ändamål än som avses i 25 § återförsäljer eller
förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan skatt eller med nedsatt
skatt mot försäkran enligt 26 §.

Vid tillämpningen av denna lag skall den för vars räkning elektrisk
kraft överförs till landet och den som utan att betala avgift tar emot
elektrisk kraft för vilken skatt skall betalas, anses ha producerat
kraften.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 1 skall vara registrerad
hos beskattningsmyndigheten som producent eller distributör av
elektrisk kraft. Lag (1993:474).

11 a § Distribution av elektrisk kraft anses som yrkesmässig när
inkomsten därav utgör skattepliktig intäkt av näringsverksamhet enligt
kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. Som yrkesmässig distribution räknas även sådan
distribution som sker i former jämförliga med näringsverksamhet. Lag
(1990:583).

12 § Skattskyldighet inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 11 § första stycket 1, då den
elektriska kraften distribueras till förbrukare, som inte är registrerad
enligt 11 § (skattepliktig distribution) eller då den skattskyldige
använder kraften i den egna rörelsen (skattepliktig egenförbrukning),
och

2. för den som är skattskyldig enligt 11 § första stycket 2, då
elektrisk kraft levereras till köpare eller tas i anspråk för annat
ändamål än försäljning. Lag (1984:154).

13 § har upphävts genom lag (1984:154).

14 § Skatten för år 1994 tas ut per kilowattimme med

a) 0 öre för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i
tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

b) 3,6 öre för annan elektrisk kraft än som avses under a) och som
förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denna lag,

c) 6,6 öre för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller
vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i bilaga 2 till
denna lag,

d) 8,8 öre för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998
skall skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 16 §. Därefter
skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år
1998. Lag (1993:1508).

15 § Distributör av elektrisk kraft skall, om ej annat följer av andra
stycket, föranstalta om uppmätning av sådan kraft med avseende på
energi.

När särskilda skäl föreligger får beskattningsmyndigheten för viss
distributör medgiva undantag från skyldighet enligt första stycket.

Kan den elektriska kraften icke beräknas på grundval av uppmätning får
den i stället beräknas efter vad som är skäligt. Lag (1993:474).

Skatteomräkning

16 § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998
skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i
14 § och i bilaga 1 angivna skattebeloppen multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det
allmänna prisläget i oktober månad året före det år beräkningen
avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor, hela ören
respektive tiondels ören i förhållande till de i 14 § och i bilaga 1
angivna skattebeloppen. Lag (1993:1508).

17 § har upphävts genom lag (1975:272).

18 § har upphävts genom lag (1984:154).

19 § har upphävts genom lag (1984:154).

20 § har upphävts genom lag (1984:154).

21 § har upphävts genom lag (1984:154).

22 § har upphävts genom lag (1984:154).

23 § har upphävts genom lag (1984:154).

Uppbörd och kontroll

24 § I deklaration som avser bränslen får avdrag göras för skatt på
bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i
egen rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift
eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i
fartyg, när luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål
eller annat privat ändamål,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller
förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än
energialstring,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet
bränsle eller för produktion av skattepliktig elektrisk kraft med
undantag för skatt hänförlig till den del av bränslet som motsvarar
nyttiggjord värme,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på det bränsle som
betalningen avser.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket, även
göras för skatt på bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling. Lag (1992:1482).

25 § I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras för
skatt på elektrisk kraft, som

a) förbrukats av eller levererats till kommunikationsföretag för
bandrift eller därmed likartat ändamål eller överförts till annat
land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än
energialstring eller för användning i omedelbart samband med
sådan förbrukning eller vid framställning av bensin eller i bilaga 1
angivet skattepliktigt bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån
förlusten hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller
icke registrerad distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i en kraftvärmeanläggning och förbrukats för el-,
gas-, värme- eller vattenförsörjning i den egna verksamheten i den
mån avdrag inte har gjorts enligt 24 § första stycket g) denna lag
eller enligt 7 § 1 mom. första stycket f) lagen (1961:372) om
bensinskatt.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot
så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska
kraftens försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter
därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på den
kraft som betalningen avser.

Avdrag får även göras för skatt enligt lagen om bensinskatt och
lagen (1991:838) om koldioxidskatt på bensin eller för skatt enligt
denna lag och lagen om koldioxidskatt på i bilaga 1 angivet bränsle,
som förbrukats vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft med
undantag för skatt hänförlig till den del av bränslet som motsvarar
nyttiggjord värme, allt i den mån avdrag inte gjorts enligt första
stycket d) eller 24 § första stycket g) denna lag eller enligt 7 § 1
mom. första stycket f) lagen om bensinskatt.

Den som yrkesmässigt distribuerar elektrisk kraft som inom landet
producerats i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som
svarar mot den skatt som tas ut enligt 14 § d). Lag (1994:328).

26 § Annan än den som är registrerad får köpa in bränsle eller elektrisk
kraft utan skatt eller med nedsatt skatt mot avgivande av en försäkran
till leverantören att bränslet eller kraften skall användas för ett
sådant ändamål som avses i 24 § första stycket c), d) eller f) eller
andra stycket eller 25 § första stycket a) eller b). Lag (1990:583).

27 § Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan
internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och
lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning skall även ske för skatt på bränsle om förvärvet
gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med
säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har
träffat överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig
organisation om detta.

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om återbetalning av skatt.
Beskattningsmyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.
Lag (1993:474).

28 § Har den som inte är skattskyldig förbrukat bränsle vid
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för
växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling medger
beskattningsmyndigheten efter ansökan av denne kompensation för
den skatt som belastat bränslet.

Har värme levererats för tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av
den som producerat värmen kompensation med 9 öre per kWh
levererad värme. Leverans av värme som producerats med
råtallolja berättigar inte till kompensation. Lag (1994:328).

29 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 28 § görs
skriftligen hos Beskattningsmyndigheten. Den skall omfatta en period
om ett kalenderår och ges in till Beskattningsmyndigheten inom ett år
efter kalenderårets utgång. Ansökan får dock omfatta en period om ett
kalenderkvartal om det sammanlagda beloppet av skatt enligt denna lag
och lagen (1990:582) om koldioxidskatt som avses med ansökningen för
kalenderkvartalet överstiger 10 000 kronor.

Återbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understiger
5 000 kronor av det sammanlagda beloppet för energiskatt och
koldioxidskatt för ett kalenderår. Lag (1993:474).

30 § Har återbetalning eller kompensation för allmän energiskatt skett
med för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden lämnat,
eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart
förbiseende, är mottagaren skyldig att till staten återbetala vad han
oriktigt erhållit. Beslut härom meddelas av Beskattningsmyndigheten.
Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalnings- eller
kompensationsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av
det kalenderår under vilket beloppet erhållits. Lag (1993:474).

31 § Beslut enligt 28–30 §§ överklagas hos länsrätten.
Lag (1993:474).

32 § Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna sin
bokföring och, vad angår distribution av elektrisk kraft, jämväl sin
statistik på sådant sätt att enligt beskattningsmyndighetens beprövande
kontroll möjliggöres

a) i fråga om skattepliktiga bränslen, över tillverkning, inköp,
försäljning samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen ävensom

b) i fråga om elektrisk kraft, över inköpt och försåld samt eljest
mottagen och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi,
som inom rörelsen producerats, förbrukats och bortgått såsom
överföringsförlust m. m., så ock över debiterade och erlagda
kraftavgifter. Lag (1993:474).

33 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:154).

34 § har upphävts genom lag (1971:86).

35 § har upphävts genom lag (1959:96).

36 § har upphävts genom lag (1959:96).

37 § har upphävts genom lag (1959:96).

38 § har upphävts genom lag (1959:96).

39 § har upphävts genom lag (1975:272).

Övergångsbestämmelser

1984:994

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Bestämmelserna i 27 §
tillämpas dock inte för tid före den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tid före ikraftträdandet.

1988:527

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 och gäller i fråga om elektrisk
kraft som förbrukas i en elektrisk panna fr. o. m. denna tidpunkt.

1989:475

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för
energiförbrukningen efter utgången av juni 1989. Om mätaravläsning görs
under tiden den 23 juni–den 7 juli 1989 gäller den nya skattesatsen för
tiden efter mätaravläsningen. Görs inte mätaravläsning eller görs den i
endast begränsad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen för
energiförbrukningen från och med den 1 juli 1989, varvid skatten
beräknas efter skälig grund. Som mätaravläsning godtas även avläsning
som enligt tillämpade rutiner görs av förbrukaren.

1989:1028

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för
energiförbrukningen efter utgången av februari 1990. Görs mätaravläsning
under tiden den 22 februari–den 8 mars 1990 gäller den nya skattesatsen
för tiden efter mätaravläsningen. Görs inte mätaravläsning eller görs
den i endast begränsad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen för
energiförbrukningen fr.o.m. den 1 mars 1990, varvid skatten beräknas
efter skälig grund. Som mätaravläsning godtas även avläsning som enligt
tillämpade rutiner görs av förbrukaren.

1990:583

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, utom såvitt avser 7 § som
träder i kraft den 1 juli 1990. Riksskatteverket skall avregistrera den
som är registrerad den 1 juli 1990 och som då inte uppfyller de i 7 §
angivna förutsättningarna för registrering.

1991:170

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på
den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna tillämpas på den som är registrerad som
skattskyldig enligt denna lag, lagen (1990:582) om koldioxidskatt eller
lagen (1990:587) om svavelskatt den 13 februari 1991 eller som
registreras senare.

1992:879

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tid före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 14 § avseende de nya skattesatserna för elektrisk
kraft tillämpas för energiförbrukningen efter utgången av år 1992. Om
mätaravläsning görs under tiden den 28 december 1992 — den 7 januari
1993 gäller de nya skattesatserna för tiden efter mätaravläsningen. Görs
inte mätaravläsning eller görs den i endast begränsad omfattning,
tillämpas de nya skattesatserna för energiförbrukningen från och med den
1 januari 1993, varvid skatten beräknas efter skälig grund. Som
mätaravläsning godtas även avläsning som enligt tillämpade rutiner görs
av förbrukaren.

4. Den nya lydelsen av 24 § tredje stycket samt de nya
lydelserna av bestämmelserna i 28–31 §§ tillämpas dock, såvitt
avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, först
från och med den 1 januari 1996.

Bestämmelserna i 24 § första stycket h) och 25 § fjärde stycket i sina
äldre lydelser skall gälla till den 1 juli 1994. Från och med den 1 juli
1994 får avdrag enligt den äldre lydelsen av 24 § första stycket h)
och 25 § fjärde stycket göras för hälften av den energiskatt på
bränsle som förbrukats för produktion av värme vid samtidig
produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en
kraftvärmeanläggning. Lag (1994:330).

5. Bestämmelserna i 2 § i sina nya lydelser tillämpas dock, såvitt avser
inhemska fasta bränslen, först fr. o. m. den 1 januari 1994.

1993:474

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1994:1776

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför
sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall
erläggas

Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp

ur 27.01,
ur 27.02
eller
ur 27.04 Kolbränslen 239 kr per ton
ur 27.10
eller
ur 38.14 Fotogen, motorbränn-
oljor och eldningsoljor
samt andra oljeprodukter,
med undantag för smörj-
oljor och smörjfetter
som inte används för
energialstring, till-
höriga 562 kr per m/n3/
ur 27.11 Naturgas 182 kr per 1 000 m/n3/
ur 27.11
eller
ur 38.23 Gasol som används för
a) drift av motorfordon 88 öre per liter
b) annat ändamål än
drift av motorfordon 109 kr per ton
Lag (1994:725).

Bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Förteckning över kommuner som avses i 14 §

Norrbottens län Västerbottens län
Samtliga kommuner Samtliga kommuner

Jämtlands län Västernorrlands län
Samtliga kommuner Sollefteå
Ånge
Örnsköldsvik

Gävleborgs län Kopparbergs län
Ljusdal Malung
Mora
Orsa
Älvdalen

Värmlands län
Torsby
Lag (1981:344)