Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet

SFS nr
1957:4
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1247
Upphävd
1991-01-01

Kungl. Maj:t finner gott bemyndiga riksskattenämnden att, i den mån
Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, fastställa sådana formulär som
avses i 128, 172 och 174 §§ taxeringslagen (1956:623), så ock andra
för taxering m.m. avsedda formulär, beträffande vilka föreskrives att
de skola fastställas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts
bemyndigande, av riksskattenämnden. (Jämför 1974:773 ö.b.)