/r1/ Taxeringsförordning (1957:513);

SFS nr
1957:513
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1236
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1987:1107

/r2/ Inledande stadganden

1 § Vid det första sammanträdet för året med taxeringsnämnden skall 11 §
och 12 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) samt 1 §
taxeringslagen (1956:623) läsas upp. Vid sammanträdet skall också
erinras om den sekretess som enligt sekretesslagen (1980:100) gäller i
nämndens verksamhet. Förordning (1986:1349).

2 § Där beteckningar som används i taxeringslagen (1956:623) begagnas i
denna förordning, har de, om inte annat anges eller framgår av
sammanhanget, samma innebörd som i nämnda lag.

Med länsrätt förstås i denna förordning även den mellankommunala
skatterätten, om inte annat framgår av omständigheterna. Förordning
(1984:918).

/r2/ I. Om taxeringsorganisationen

3 § Länsskattemyndigheten får föreskriva att skattskyldiga som enligt 4
§ tredje stycket taxeringslagen (1956:623) skall taxeras av särskild
taxeringsnämnd i stället skall taxeras av lokal taxeringsnämnd, om detta
är lämpligt med hänsyn till organisationen av taxeringen i länet. Sådan
föreskrift får dock ej avse skattskyldiga, vilkas inkomstförhållanden är
särskilt invecklade. Länsskattemyndigheten får besluta att lokal
taxeringsnämnds verksamhetsområde skall omfatta mer än ett lokalt
taxeringsdistrikt.

Taxeras skattskyldig av särskild taxeringsnämnd enligt de grunder som
gäller för gift skattskyldig skall, om detta är möjligt, även makens
taxering handläggas av samma nämnd. Motsvarande gäller för taxering av
hemmavarande barn under 18 år till skattskyldig som taxeras av sådan
nämnd. Förordning (1986:1349).

3 a § Länsskattemyndigheten skall besluta om indelning i
taxeringsdistrikt och om de särskilda taxeringsnämndernas
verksamhetsområden. Länsskattemyndigheten i Stockholms län skall besluta
om antalet gemensamma taxeringsnämnder och deras verksamhetsområden.

Beslut enligt första stycket skall meddelas senast den 30
november året före den tidsperiod som beslutet avser.

Beslut enligt 5 § tredje stycket taxeringslagen (1956:623) skall avse
helt kalenderår. Förordning (1986:1349).

3 b § Förordnande enligt 6 § taxeringslagen (1956:623) av ordförande i
taxeringsnämnd skall meddelas senast den 30 november året före
taxeringsåret. Förordning (1979:45).

4 § 1 mom. Länsskattemyndigheten skall skyndsamt underrätta de lokala
skattemyndigheterna, kommunstyrelserna och landstingskommunens
förvaltningsutskott om beslut angående indelning i lokala och särskilda
taxeringsdistrikt. Förordning (1986:1349).

2 mom. Länsskattemyndigheten skall senast den 30 november varje år
upprätta förteckning, som skall innehålla följande uppgifter om
nästkommande års taxering

1) indelningen i lokala och särskilda taxeringsdistrikt,

2) vilka grupper av skattskyldiga som skall taxeras av särskild
taxeringsnämnd,

3) ordförande, kronoombud och taxeringskonsulenter, deras postadresser
och telefonnummer; myndighet som biträder taxeringsnämnden, dess
postadress och telefonnummer samt tid och plats för myndighetens
mottagning för allmänheten på annan ort än den där myndigheten är
belägen samt

4) hur många ledamöter i taxeringsnämnd som, när val skall förrättas av
skilda organ, skall utses av vart och ett av dessa. Förordning
(1986:1349).

3 mom. Underrättelse om innehållet i förteckningen skall tillställas
taxeringsnämnderna, kommunstyrelserna, landstingskommunens
förvaltningsutskott, de lokala skattemyndigheterna, övriga
länsskattemyndigheter och riksskatteverket. Förordning (1986:1349).

5 § Ett förordnande enligt 6 a § taxeringslagen (1956:623) av
taxeringsnämndsombud skall meddelas senast den 30 novembner året före
taxeringsåret. Föreligger det särskilda skäl, får ett förordnande
meddelas efter denna tidpunkt.

Länsskattemyndigheten skall skyndsamt underrätta taxeringsnämnden,
kommunstyrelsen och den lokala skattemyndigheten om meddelat
förordnande. Förordning (1986:1349).

6 § Länsskattemyndigheten skall medverka i taxeringsarbetet i första
instans i fråga om taxering av dels sådana fysiska personer och dödsbon
vars inkomstförhållanden är särskilt invecklade, dels andra
skattskyldiga än fysiska personer och dödsbon. Den lokala
skattemyndigheten skall medverka i fråga om andra skattskyldiga än
sådana som nu har sagts.

Är det med hänsyn till organisationen av taxeringsarbetet i ett län
lämpligt att myndigheternas medverkan i arbetet fördelas på annat sätt
än som sägs i första stycket, får länsskattemyndigheten enligt de
närmare föreskrifter som meddelas av riksskatteverket besluta om sådan
annan fördelning. Förordning (1986:1349).

7 § Länsskattemyndigheten må förordna erforderligt antal lämpliga
personer att lämna sakkunnigt biträde vid taxeringsarbete. I
förordnandet skall erinras om vikten av att föreskriven tystnadsplikt
iakttages. Förordnandet må icke avse längre tid än ett år i sänder och
skall kunna när som helst återkallas. Förordning (1986:1349).

/r2/ II. Om självdeklarationer, uppgifter för annans taxering m.m.

8 § Länsskattemyndigheten skall i god tid före den 15 februari varje år
i ortstidning låta införa kungörelse, som skall innehålla

1) erinran om skyldigheten att avlämna deklarationer och uppgifter för
den förestående taxeringen samt om påföljden för underlåtenhet att
fullgöra denna skyldighet,

2) underrättelse om var blanketter till deklarationer och övriga
uppgifter tillhandahålls,

3) upplysning om tid och plats för deklarationernas och uppgifternas
avlämnande samt

4) underrättelse om att den som önskar närmare upplysningar och råd
angående uppgiftsskyldigheten får vända sig till länsskattemyndigheten
eller lokal skattemyndighet. Förordning (1986:1349).

8 a § Länsskattemyndigheten skall i den utsträckning som
riksskatteverket föreskriver till uppgiftsskyldig översända blanketter
för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter som avses i 37
§ 7 mom. taxeringslagen (1956:623). Blanketterna skall vara förtryckta
med de uppgifter som verket bestämmer. Förordning (1986:1349).

9 § Handlingar som har tillhandahållits av en myndighet enligt 46 §
tredje stycket taxeringslagen (1956:623) får granskas endast av chefen
för länsskattemyndigheten eller av annan tjänsteman som myndigheten
bestämmer. Förordning (1986:1349).

10 § Behövligt antal exemplar av skatte- och taxeringsförfattningarna
samt blanketter och längder, till vilka regeringen eller
riksskatteverket fastställt formulär, tryckes och utlämnas till
länsskattemyndigheterna och riksskatteverket enligt föreskrifter som
meddelas av riksskatteverket. Förordning (1986:1349).

11 § Deklarationsblanketter och blanketter för övriga uppgifter, till
vilka formulär har fastställts, skall kostnadsfritt tillhandahållas hos
länsskattemyndighet, lokal skattemyndighet och kommunstyrelse.
Länsskattemyndigheten får föranstalta om att blanketter också
tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala myndigheter eller på
annat lämpligt sätt. Förordning (1986:1349).

12 § Deklarationer och övriga i 50 § taxeringslagen (1956:623) avsedda
handlingar skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt
dem och såvitt möjligt hållas skilda från andra handlingar. Förordning
(1979:45).

13 § Med avvikelse från vad i taxeringslagen är föreskrivet angående
förstörande av deklarationer och andra till ledning vid taxering avgivna
uppgifter ävensom av myndighet vid taxeringskontroll upprättade
handlingar skall gälla följande.

Självdeklaration och annan uppgift, som avgivits av svenskt aktiebolag
eller svensk ekonomisk förening till ledning vid egen taxering, samt
handling som upprättats vid taxeringskontroll rörande bolaget eller
föreningen skola förvaras intill dess sex år förflutit efter utgången av
det år, varunder bolaget eller föreningen blivit upplöst, och först
därefter förstöras; dock att, där hos samma myndighet förvaras såväl
allmän som särskild självdeklaration från samma bolag eller förening och
för samma år, vad ovan i detta stycke är stadgat icke skall äga
tillämpning beträffande den särskilda självdeklarationen.

Vad i nästföregående stycke sägs skall i tillämpliga delar gälla
beträffande uppgift som avlämnats enligt 33 § taxeringslagen.

Handlingar, som eljest upprättats vid taxeringsrevision, må bevaras den
längre tid som med hänsyn till omständigheterna kan finnas påkallad.
Förordning (1970:935).

/r2/ III. Om taxeringsrevision

14 § Länsskattemyndigheten skall verka för samordning av revisioner och
andra kontrollåtgärder som rör skatt, tull eller avgift.

Den som förordnar någon att utföra taxeringsrevision skall tillse att
denne väl lämpar sig för uppdraget. Förordnandet skall vara skriftligt.

Den som skall utföra, biträda vid eller övervaka taxeringsrevision
skall, innan han första gången utför sådant arbete, avfordras skriftlig
försäkran att han noggrant skall iaktta föreskriven sekretess.

Kassainventering får företas endast om riksskatteverket eller
länsskattemyndigheten särskilt har medgett det. Förordning (1986:1349).

/r2/ IV Om taxeringsnämndernas verksamhet

/r3/ Förberedande åtgärder

15 § har upphävts genom förordning (1986:1349).

16 § har upphävts genom förordning (1986:1349).

17 § Länsskattemyndigheten får kalla ordföranden och högst två andra
ledamöter från varje taxeringsnämnd att på lämplig ort sammanträda för
överläggningar rörande taxeringsarbetet. Till sammanträdet får
länsskattemyndigheten kalla även särskilda sakkunniga för lämnande av
upplysningar. Förordning (1986:1349).

18 § 1 mom. Riksskatteverket skall föreskriva i vilka fall taxeringsavi
skall upprättas. Förordning (1979:45).

19 § Den som har att mottaga deklarationer eller andra uppgifter skall
ofördröjligen till vederbörande lokala skattemyndighet insända vad som
mottagits.

Avlämnas en självdeklaration efter utgången av föreskriven tid, skall
dagen för avlämnandet med stämpel eller på annat beständigt sätt
antecknas på deklarationen. Förordning (1986:1349).

20 § har upphävts genom förordning (1979:45).

/r3/ Arbetet inom taxeringsnämnderna

21 § Vid granskning av deklaration skall genom anbringande av signatur
eller eljest angivas att och av vem granskning skett.

22 § Om flera skattskyldiga, som skall taxeras av olika
taxeringsnämnder, har inkomst av en och samma förvärvskälla, skall
berörda nämnder samråda när det behövs.

Under taxeringsarbetets gång skall taxeringsnämnden utan dröjsmål lämna
meddelanden till andra taxeringsnämnder om förhållanden, som kan vara av
betydelse vid taxeringen inom dessa nämnder. Taxeringsnämnden skall
underrätta andra taxeringsnämnder om taxeringsbeslut i fall som
riksskatteverket föreskriver. Förordning (1985:976).

23 § har upphävts genom förordning (1970:935).

24 § I taxeringsarbetet deltagande personer skola noga tillse, att
självdeklarationer och andra uppgifter icke varda för obehöriga
tillgängliga. Deklarationerna skola därför, då de icke användas för
taxeringsarbetet, på betryggande sätt förvaras.

I detta hänseende ankommer det på den lokala skattemyndigheten och
ordföranden i taxeringsnämnden att, där så finnes av behovet påkallat,
meddela föreskrifter för underlydande personal eller eljest anlitade
biträden ävensom för de ledamöter, vilka särskilt utsetts att granska
självdeklarationer och andra uppgifter.

25 § Vid första sammanträdet för året med taxeringsnämnden skall en
genomgång ske av de ändringar i skatte- och taxeringsförfattningarna och
övriga föreskrifter som berör taxeringsnämndens verksamhet och som
första gången skall tillämpas vid taxeringen.

Kan ett sammanträde inte hållas eller fullföljas, bör detta anmälas till
länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

26 § Ordföranden skall se till att protokoll förs vid varje sammanträde.
Han får uppdraga åt annan ledamot av taxeringsnämnden eller åt
föredragande tjänsteman att handha protokollföringen.

I protokollet skall särskilt antecknas

vilka ledamöter som har varit närvarande,

vem som har varit föredragande i nämnden,

i vilka särskilda fall ledamot eller föredragande tjänsteman på grund av
jäv inte har deltagit i behandlingen av ärende,

i vilka fall personligt sammanträffande eller besiktning enligt 31 § 2
mom. tredje stycket taxeringslagen har ägt rum samt

i vilka fall ledamot eller föredragande tjänsteman har anfört skiljaktig
mening.

I protokollet för det första sammanträdet skall antecknas huruvida
föreskriften i 1§ har iakttagits.

Protokollet skall justeras av två ledamöter. Förordning (1981:146).

27 § Anser ordförande i taxeringsnämnd, att nämnden icke iakttager vad i
1§ taxeringslagen stadgas, åligger det honom att sådant genast anmärka.
Dylik anmärkning ävensom nämndens i anledning därav meddelade yttrande
skola intagas i dess protokoll. Utdrag av protokollet skall
ofördröjligen tillställas länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

27 a § Sedan beslut om taxering har fattats, skall taxeringsnämnden, om
annat inte följer av 27 b §, på deklarationen ange beslutet och övriga
uppgifter som behövs för längdföring eller annan registrering.
Taxeringsnämndens ordförande skall signera deklarationen. Har beslutet
fattats vid sammanträde med taxeringsnämnden, skall dagen för
sammanträdet anges. Har annan handling än deklaration legat till grund
för beslutet, gäller vad som har sagts nu denna handling.

Beslut om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
skall antecknas på särskild handling, som skall fogas till
deklarationen. På denna skall antecknas att sådant beslut har fattats.

Har skiljaktig mening avgivits, skall handling som återger denna fogas
till handlingarna i ärendet. Förordning (1986:1349).

27 b § Taxeringsnämnden skall upprätta en förteckning
(taxeringsbeslutsförteckning) över de skattskyldiga, vars taxeringar har
beslutats på grundval av en förenklad självdeklaration utan avvikelse
från någon av den skattskyldige lämnad uppgift och för vilka någon
taxeringsavi inte har upprättats. Taxeringsbeslutsförteckningen skall
innehålla uppgifter enligt de föreskrifter som riksskatteverket
meddelar. Taxeringsnämndens ordförande eller taxeringsnämndsombudet
skall skriva under förteckningen.

Har en taxeringsavi upprättats för skattskyldig, vars taxeringar har
beslutats på grundval av en förenklad självdeklaration, skall
taxeringsnämnden på taxeringsavin ange besluten och övriga uppgifter som
behövs för längdföring eller annan registrering. Taxeringsnämndens
ordförande eller taxeringsnämndsombudet skall signera taxeringsavin.

För beslut som har fattats vid ett sammanträde med taxeringsnämnden
gäller bestämmelserna i 27 a § i tillämpliga delar.

Den lokala skattemyndigheten skall framställa underlag till
taxeringsbeslutsförteckning för varje lokalt taxeringsdistrikt.

Taxeringsbeslutsförteckningen skall förvaras hos den lokala
skattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

28 § har upphävts genom förordning (1987:1107).

29 § Taxeringsnämndens arbete skall påbörjas snarast möjligt och
bedrivas fortlöpande under den period som står till förfogande. Arbetet
med förenklade självdeklarationer skall bedrivas med förtur.
Taxeringsnämnden skall för registrering fortlöpande avlämna de
deklarationer och andra handlingar som har färdigbehandlats. De
handlingar som rör skattskyldiga vars taxeringar har beslutats på
grundval av en förenklad självdeklaration skall om möjligt ha avlämnats
för registrering senast den 1 juni under taxeringsåret. De handlingar
som rör andra skattskyldiga skall om möjligt ha avlämnats för
registrering senast den 15 oktober under taxeringsåret. Samtliga
handlingar skall ha avlämnats senast den 1 november nämnda år.
Förordning (1986:1349).

30 § Ett taxeringsmeddelande enligt 70 § taxeringslagen (1956:623) skall
innehålla upplysning om

1. den skattskyldiges namn, personnummer, postadress och hemortskommun,

2. personnummer för den med vilken den skattskyldige har samtaxerats,

3. förutsättning för skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen
(1953:272) för ogift skattskyldig,

4. kontrolluppgifter enligt 37 § taxeringslagen om inkomst av tjänst
såvitt avser utbetalares namn, utbetalat belopp och belopp för
preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,

5. intäkter och avdrag samt inkomst eller underskott inom varje
förvärvskälla,

6. sammanräknad inkomst, allmänna avdrag, taxerad inkomst, grundavdrag,
avdrag för nedsatt skatteförmåga, beskattningsbar inkomst och underlag
för tilläggsbelopp,

7. underlag på vilket statlig fastighetsskatt skall beräknas,

8. skattepliktig förmögenhet,

9. beslut om avvikelse från uppgifterna i deklarationen.

Riksskatteverket får bestämma att ytterligare upplysningar skall ges i
taxeringsmeddelandena. Förordning (1987:1107).

31 § Underrättelse som avses i 69 § taxeringslagen (1956:623) skall
undertecknas av taxeringsnämndens ordförande eller föredragande i
nämnden. Den skall expedieras snarast efter det att taxeringsnämnden har
fattat beslut om taxeringen och senast i samband med att deklaration
eller annan uppgift överlämnas för registrering. Förordning (1980:121).

32 § Taxeringsnämnden skall senast den 30 november under taxeringsåret
till länsskattemyndigheten lämna uppgifter om

1. skattskyldiga, vilka har erhållit avdrag på grund av avyttring av
skog,

2. de fall, då någon kan antagas ha försummat uppgiftsskyldighet som
avses i 120 § taxeringslagen (1956:623),

3. skattskyldiga, beträffande vilka eftertaxering kan antagas komma i
fråga,

4. de fall, då anledning kan föreligga att tillämpa 57 § 3 mom.
kommunalskattelagen (1928:370),

5. skattskyldiga, som under året har gett eller tagit emot gåva av sådan
beskaffenhet att särskild skatt för gåvan kan komma i fråga,

6. skattskyldiga, som har avgett deklaration för taxering till
utskiftningsskatt eller taxerats till sådan skatt utan att deklaration
har avgetts,

7. skattskyldiga, som har medgetts uppskov enligt lagen (1978:970) om
uppskov med beskattning av realisationsvinst,

8. skattskyldiga, som har avyttrat del av en fastighet,

9. skattskyldiga, som uppburit inkomst vilken enligt 65 a §
taxeringslagen inte upptagits till beskattning,

10. förhållanden av annan art, som länsskattemyndigheten har infordrat.
Förordning (1986:1349).

33 § Taxeringsnämnden skall till kommunstyrelsen sända utdrag av
protokoll eller sammanställning som visar vid vilka sammanträden
ledamöter eller suppleanter, som valts av kommunfullmäktige, har varit
närvarande. Av handlingarna skall också de övriga uppgifter framgå som
behövs för att bestämma ersättning enligt 130 § taxeringslagen
(1956:623). I fråga om ledamöter, som har valts av landstinget, skall
motsvarande uppgifter sändas till landstingskommunens
förvaltningsutskott. Förordning (1979:45).

/r3/ Längdföring m.m.

34 § 1 mom. Skattelängd skall bestå av tre delar, A-längden, B-längden
och C-längden.

I A-längden skall upptagas fysiska personer och dödsbon.

I B-längden skall upptagas svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas
säkerhetskassa, andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar,
svenska aktiefonder, svenska försäkringsanstalter som inte är
aktiebolag, utländska juridiska personer, Sveriges allmänna
hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,
hypoteksföreningar samt sådana juridiska personer som enligt författning
eller på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet
och som skall erlägga skatt för inkomst.

I C-längden skall upptagas övriga skattskyldiga samt sådana
skattskyldiga eller andra för vilka av särskilda skäl redovisas skatt
enligt 1 § uppbördslagen (1953:272). Förordning (1985:976).

2 mom. Skattelängd skall upprättas för varje kommun. Omfattar kommun
flera församlingar eller del av församling, skall längd upprättas för
varje församling eller del av församling. Skattelängd får dock enligt
länsskattemyndighetens bestämmande upprättas oberoende av
församlingsindelning, om detta kan ske utan olägenhet. Förordning
(1986:1349).

35 § har upphävts genom förordning (1979:493).

36 § har upphävts genom förordning (1970:935).

37 § har upphävts genom förordning (1967:496).

38 § 1 mom. Den lokala skattemyndigheten svarar för längdföringen inom
fögderiet.

Skattelängd skall upprättas med ledning av vad som har antecknats på
deklarationer eller andra handlingar, som har legat till grund för
taxeringsnämndernas beslut. Förordning (1979:493).

2 mom. Länsskattemyndigheten skall framställa förslag till skattelängd i
tre exemplar. Härvid tillämpas 34 § denna förordning och 2 § kungörelsen
(1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av
skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Längdexemplaren skall senast före taxeringsårets utgång överlämnas till
den lokala skattemyndigheten. Denna skall kontrollera exemplaren och, om
det behövs, rätta dem samt därefter skriva under huvudexemplaret och
bestyrka riktigheten av de två avskriftsexemplaren.

Den lokala skattemyndigheten skall snarast och senast den 20 januari
året efter taxeringsåret tillställa länsskattemyndigheten och
kommunstyrelsen avskrift av skattelängden. Till kommunstyrelsen skall
dock inte översändas avskrift som avser det gemensamma
taxeringsdistriktet. Förordning (1986:1349).

3 mom. har upphävts genom förordning (1987:1107).

39 § har upphävts genom förordning (1987:1107).

40 § För varje taxering som förts in i skattelängden skall det anges
dels om beslutet har grundats på en förenklad självdeklaration, dels
vilken taxeringsnämnd som har beslutat. Förordning (1986:1349).

41 § Skattelängd skall summeras i enlighet med vad riksskatteverket
föreskriver. Förordning (1986:1349).

42 § Den lokala skattemyndigheten skall upprätta ett register
(taxeringsuppgiftsregister) över de i skattelängden upptagna
skattskyldiga som har taxerats på grundval av en förenklad
självdeklaration.

Registret skall för en skattskyldig innehålla uppgift om namn,
personnummer, taxerad och beskattningsbar inkomst samt de uppgifter som
legat till grund för taxeringarna och som inte framgår av
självdeklarationen.

Taxeringsuppgiftsregistret skall förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte kan komma åt det.

Sedan sex år har förflutit efter taxeringsårets utgång, skall
taxeringsuppgiftsregistret förstöras.

Något särskilt taxeringsuppgiftsregister behöver inte upprättas om
motsvarande uppgifter bevaras i det centrala skatteregistret enligt
skatteregisterlagen (1980:343) under sex år från utgången av
taxeringsåret. Förordning (1987:1107).

42 a § Diarium skall föras över ärenden om rättelse enligt 72 a §
taxeringslagen (1956:623). Diarienummer för beslut om rättelse samt
ändringar eller tillägg i taxeringen, som beslutet innebär, skall
införas i skattelängden.

Underrättelsen till den skattskyldige om beslutad rättelse skall
innehålla erinran om att beslutet får överklagas genom besvär över den
taxering som avses med rättelsebeslutet samt upplysning om vad som skall
iakttas vid ett överklagande av taxeringen.

Meddelande om rättelse skall tillställas kommunstyrelsen i den kommun
som berörs av rättelsen inom två veckor efter det att beslutet har
meddelats.

Finner länsskattemyndigheten eller den lokala skattemyndigheten att en
skattskyldigs framställning om rättelse av taxering bör handläggas av
länsrätten, skall myndigheten överlämna ärendet till rätten för att av
denna prövas som besvär över taxeringsnämndens beslut.

Upptäcker den lokala skattemyndigheten sådan felaktighet i taxering som
inte kan rättas av taxeringsnämnden eller enligt 72 a § taxeringslagen,
skall myndigheten utan dröjsmål anmäla felaktigheten till
länsskattemyndigheten. Förordning (1986:1349).

42 b § Bestämmelserna i 42 a § skall i tillämpliga delar gälla även i
fråga om ändring enligt 72 b § taxeringslagen (1956:623). Förordning
(1981:1122).

43 § Länsskattemyndigheten skall göra anmälan till åklagaren så snart
det finns anledning att anta att brott enligt skattebrottslagen
(1971:69) eller taxeringslagen (1956:623) eller brott mot 12 kap. 7 §
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 § tredje stycket lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfästelse m.m. har begåtts. Detta gäller dock
inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller
om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan som avses i detta stycke
skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.

Den lokala skattemyndigheten lämnar länsskattemyndigheten de
upplysningar som kan ha betydelse för anmälningsskyldighet enligt första
stycket.

Taxeringsnämndens ordförande underrättar på sätt riksskatteverket
närmare föreskriver den lokala skattemyndigheten om förhållanden av
betydelse för myndighetens anmälningsskyldighet enligt andra stycket.
Förordning (1986:1349).

44 § Vid överklagande av en taxering som har beslutats på grundval av en
förenklad självdeklaration skall länsskattemyndigheten eller den lokala
skattemyndigheten ur taxeringsuppgiftsregistret ta fram ett utdrag som
avser taxeringen. Har något sådant register inte upprättats, skall i
stället ett utdrag med motsvarande innehåll tas fram ur det centrala
skatteregister som avses i 1§ skatteregisterlagen (1980:343).
Förordning (1986:1349).

45 § har upphävts genom förordning 1979:493).

45 a § har upphävts genom förordning (1979:45).

/r2/ V. Om länsrätternas verksamhet m.m.

46 § Har mål om brott, som avses i skattebrottslagen (1971:69) eller
taxeringslagen, förklarats vilande i avvaktan på utgången i mål om
taxering, skola i sistnämnda mål åtgärder som ankomma på länsrätt eller
länsskattemyndighet, vidtagas snarast möjligt. På besvärsakten skall med
rött stämpeltryck eller på annat tydligt sätt utmärkas att utgången i
besvärsmålet är av betydelse för brottmål vid allmän domstol. Förordning
(1986:1349).

47 § har upphävts genom förordning (1971:471).

48 § har upphävts genom förordning (1971:471).

49 § har upphävts genom förordning (1971:471).

50 § Därest länsrätten ändrar taxering till statlig inkomstskatt, skall
i beslutet angivas med vilka belopp den ändrade inkomsten hänför sig
till olika förvärvskällor samt beloppet av medgivna allmänna avdrag, om
detta ändras. Förordning (1979:493).

51 § 1 mom. Länsrätten skall underrätta den lokala skattemyndigheten och
kronofogdemyndigheten om beslut, varigenom taxering, skattetillägg,
förseningsavgift eller debitering har tillkommit eller ändrats.
Vederbörande kommun skall underrättas om sådant beslut angående
taxering, om inte beslutet har fattats av en lagfaren domare ensam eller
kommunen i egenskap av part skall underrättas om beslutet enligt 31§
förvaltningsprocesslagen (1971:291). Kronofogdemyndigheten skall
underrättas om beslut rörande skattskyldig, som har beviljats anstånd
med inbetalning av kvarstående eller tillkommande skatt i avvaktan på
beslutet, även om det överklagade beslutet inte har ändrats.

Underrättelse om länsrätts beslut, varigenom taxering har tillkommit
eller ändrats, skall även översändas till länsskattemyndigheten.
Förordning (1986:1349).

51 § 2 mom. har upphävts genom förordning (1986:1349).

51 § 3 mom. Kan länsrätts beslut vara av betydelse vid taxering inom
annat län, skall länsskattemyndigheten underrätta länsskattemyndigheten
i det andra länet. Förordning (1986:1349).

52 § har upphävts genom förordning (1979:493).

53 § Den lokala skattemyndigheten skall i skattelängden föra in de
ändringar eller tillägg i taxering som länsrätten har beslutat. Därvid
skall dagen för länsrättens beslut och målets dagboksnummer anges. Om
beslutet avser eftertaxering skall ändringarna eller tilläggen föras in
i längden för det år, då taxeringen rätteligen hade bort företagas i
första instans.

Bestämmelserna i första stycket gäller i tillämpliga delar beslut av
kammarrätt, regeringsrätten, regeringen eller myndighet, som regeringen
har förordnat att handlägga ärenden angående tillämpningen av
dubbelbeskattningsavtal. Förordning (1979:493).

54 § har upphävts genom förordning (1974:68).

55 § har upphävts genom förordning (1979:493).

/r2/ VI. Särskilda föreskrifter

56 § Bestämmelserna i 51 § 1 och 3 mom. gäller i tillämpliga delar
beslut som avses i 53 § andra stycket. Underrättelseskyldigheten enligt
51 § 1 mom. första stycket skall dock fullgöras av
länsskattemyndigheten. Förordning ((1986:1349).

57 § 1 mom. Länsskattemyndigheten skall föra

1. liggare över skattskyldiga som har erhållit avdrag på grund av
avyttring av skog,

2. liggare över uppskov som har medgetts med beskattning av sådan
realisationsvinst som avses i 35 § 2 mom. kommunalskattelagen
(1928:370),

3. liggare över de fall då skattskyldig har avyttrat del av en
fastighhet inom länet,

4. register över aktiebolag vilkas styrelser har sitt säte i länet med
de uppgifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om
utskiftningsskatt. Förordning (1986:1349).

2 mom. Länsskattemyndigheten skall föra statistik för varje
taxeringsdistrikt över antal fall, i vilka anmälan gjorts enligt 43§
första och andra styckena. Sammandrag av denna statistik skall upprättas
på sätt riksskatteverket närmare föreskriver och för varje kalenderår
senast den 1 mars påföljande år tillställas verket.
Länsskattemyndigheten skall tillika, i enlighet med de särskilda
föreskrifter riksskatteverket äger meddela, dels fortlöpande giva verket
del av resultatet och fortgången av sådan taxeringskontrollverksamhet,
som kommit till stånd på initiativ av verket, dels för varje
kalendermånad insända redogörelse för taxeringsrevisionsarbetet inom
länet. Förordning (1986:1349).

58 § 1 mom. Riksskatteverket skall under taxeringsåret till statistiska
centralbyrån översända preliminära uppgifter om det antal skattekronor
och skatteören, som beräknas bli påförda på grund av taxeringen under
året. Riksskatteverket bestämmer efter samråd med statistiska
centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna skall översändas.

Länsskattemyndigheten skall senast den 15 december under taxeringsåret
till statistiska centralbyrån översända uppgifter om det antal
skattekronor och skatteören som blivit påförda på grund av taxeringen
under året. Förordning (1986:1349).

58 § 2 mom. har upphävts genom förordning (1966:578).

58 § 3 mom. har upphävts genom förordning (1985:976).

59 § Riksskatteverket skall meddela de ytterligare
verkställighetsföreskrifter som behövs till bestämmelserna i
taxeringslagen (1956:623). Förordning (1986:1349).

60 § Vad som föreskrivs om länsstyrelse i förordning eller annan av
regeringen beslutad författning om tillämpning av överenskommelse med
främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning skall i stället avse
länsskattemyndighet. Förordning (1986:1349).

Övergångsbestämmelser

1987:1107

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre föreskrifter i
28 §, 38 § 3 mom. och 39 § gäller dock vid 1988 års taxering i fråga om
förvärvskälla för vilken beskattningsåret har påbörjats före den 1 maj
1986.

1990:1236

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då
taxeringsförordningen (1957:513) skall upphöra att gälla. Bestämmelserna
i 50 §, 51 § 1 mom. första stycket och 53 § i den gamla förordningen
skall dock tillämpas vad gäller ärenden eller mål avseende 1990 och
tidigare års taxeringar. Vad som sägs om lokal skattemyndighet skall då
gälla skattemyndighet.