Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.

SFS nr
1957:515
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1957-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1438

1 § 1 mom. Om staten, landsting, kommun eller annan liknande
menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska
skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller
annan, som utövar vården och inseendet över den fastighet
eller som har handhaft den rörelse, som omfattas av
deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig
att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna
myndighet. Förordning (2011:1438).

1 § 2 mom. Har upphävts genom förordning (1999:925).

2 § Den myndighet som enligt 1 § ska fullgöra
deklarationsskyldighet för staten eller för fond som
förvaltas av statlig myndighet, ska se till att det allmännas
rätt tillvaratas i det beslut om skatt eller avgift som
fattas på grundval av den deklaration som ska lämnas.
Myndigheten får för det allmännas räkning överklaga beslutet
om skatt eller avgift.

Skyldigheterna enligt första stycket innebär inte någon
inskränkning i annan myndighets rätt och skyldighet enligt
andra föreskrifter att bevaka det allmännas intresse.
Förordning (2011:1438).

Övergångsbestämmelser

1957:515

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1958, dock att
kungörelsens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å
åtgärder, som erfordras för kungörelsens tillämpning efter
ikraftträdandet. Genom kungörelsen göres ej ändring i
övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 24 november 1933 (nr
627).

1993:1198

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993 och tillämpas
på beslut som meddelats efter ikraftträdandet.

1999:925

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och
tillämpas första gången vid 2001 års taxering.

2001:1246

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

2003:901

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i 2 § första stycket gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2011:1438

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Förordningen tillämpas på beskattningsår som börjar efter
den 31 januari 2012. Förordningen tillämpas även på förlängda
räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på
förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under
2012.