Lag (1957:577) om prästval

SFS nr
1957:577
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1957-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:184
Upphävd
1989-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Tjänst som domprost, kyrkoherde eller komminister i territoriellt
pastorat så ock, i den mån regeringen förordnar därom, motsvarande
tjänst i icke-territoriellt pastorat tillsättes i den ordning nedan
sägs.

Om tillsättning av kyrkoadjunktstjänst är särskilt stadgat. Lag
(1975:1430).

2 § Prästelig tjänst som avses i denna lag tillsättes efter val, såvitt
ej annat följer av 3-5 §§.

Rösträtt vid sådant val tillkommer envar, som äger rösträtt å
kyrkostämma i församling inom pastoratet.

Valet sker mellan sökande, som av domkapitlet uppförts på förslag till
tjänsten. Före val, som avser domprost- eller kyrkoherdetjänst, äga dock
de röstberättigade kalla präst att uppföras på förslaget.

3 § I fråga om domprosttjänst skall val äga rum, om ej regeringen till
tjänsten förflyttar präst, som innehar annan dylik tjänst.

När val ägt rum, utnämner regeringen till tjänsten antingen präst, som
stått under val, eller präst, som sökt tjänsten jämlikt 30 §. Lag
(1975:1430).

4 § En kyrkoherdetjänst skall tillsättas utan val var tredje gång den är
ledig. Tjänsten tillsätts antingen genom att domkapitlet utnämner en
präst, som har sökt tjänsten, eller genom att regeringen till tjänsten
förflyttar en präst, som innehar domprost- eller kyrkoherdetjänst.

Är jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket särskild
valförrättning ej erforderlig, utnämner domkapitlet den präst som skall
anses vald.

Har under val jämte annan stått präst, som kallats av de
röstberättigade, utnämner regeringen en av dem som stått under val.

Efter val till kyrkoherdetjänst i annat fall än ovan sägs utnämner
domkapitlet den som vid valet erhållit de flesta rösterna eller, om
flera fått högsta röstetal, den av dem som domkapitlet finner böra
erhålla företräde. Lag (1982:988).

5 § Var tredje gång komministertjänst är ledig i pastoratet sker
tillsättningen utan val, antingen genom att domkapitlet utnämner präst,
som sökt tjänsten, eller genom att regeringen till tjänsten förflyttar
präst, som innehar annan prästerlig tjänst.

Första stycket avser ej sådan särskilt inrättad komministertjänst, vars
innehavare huvudsakligen skall tjänstgöra vid sjukhus. Sådan tjänst
skall alltid tillsättas utan val.

Om tillsättning utan val i visst fall, då präst är ensam behörig
sökande, stadgas i 16 § tredje stycket.

Efter val till komministertjänst tillsätter domkapitlet tjänsten enligt
vad i 4 § fjärde stycket stadgas om kyrkoherdetjänst. Lag (1982:988).

Behörighet och befordringsgrunder

6 § Till prästerlig tjänst må ifrågakomma endast den som äger utöva
prästämbetet och som prövas hava den förmåga och de egenskaper, vilka
erfordras för tjänstens nöjaktiga bestridande.

7 § I fråga om särskilda villkor för behörighet till tjänst som
domprost, kyrkoherde eller komminister gälla de bestämmelser som
regeringen meddelar. Lag (1975:1430).

8 § Ej må på förslag uppföras

a) den som står på eller vid ansökningstidens utgång stod på förslag
till annan prästerlig tjänst eller som över sådant förslag anfört
besvär, vilka äro eller vid nämnda tidpunkt voro oavgjorda;

b) den som är eller vid ansökningstidens utgång var sökande till
kyrkoherde- eller komministertjänst, vilken skall tillsättas utan val.

I fråga om präst, som kallats av de röstberättigade, skall första
stycket äga motsvarande tillämpning, om prästen, när han kallades, stod
på förslag eller anfört besvär som avses under a) eller, när han antog
kallelse, var sökande till tjänst som under b) sägs.

När kyrkoherde- eller komministertjänst skall tillsättas utan val och
fråga ej är om tillsättning genom förflyttning, må icke ifrågakomma
präst, som vid ansökningstidens utgång stod på förslag till annan
prästerlig tjänst eller som över sådant förslag anfört besvär, vilka vid
nämnda tidpunkt voro oavgjorda.

9 § Äro tre sökande uppförda på förslag till domprost- eller
kyrkoheredetjänst, må präst, som kallats av de röstberättigade, ej
uppföras därå, om han icke har minst tio tjänsteår eller minst samma
tjänstålder som någon på förslaget.

10 § En präst, som inte under minst tre år har fullgjort prästerlig
tjänstgöring i det stift till vilket prästen efter prästvigningen först
har knutits, får endast på villkor, som regeringen föreskriver, på grund
av egen ansökan komma i fråga till prästerlig tjänst i annat stift. Lag
(1982:988).

11 § Regeringen får föreskriva att den som innehar en tjänst som
domprost, kyrkoherde eller komminister och som ej under en viss minsta
tid har innehaft tjänsten inte på grund av egen ansökan får komma i
fråga till annan prästerlig tjänst utan tillstånd av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1982:988).

12 § På förslag till prästerlig tjänst skola behöriga sökande uppföras
efter som de, med hänsyn jämväl till tjänstens särskilda behov, finnas
äga företräde i förtjänst och skicklighet. Därvid böra tagas i
betraktande såväl det nit, det allvar och den skicklighet som sökande
visat i honom dittills anförtrott kall, jämte hans tjänstålder, som ock
den lärdom han ådagalagt genom examina, utgivna skrifter eller
annorledes.

Samma befordringsgrunder skall gälla vid utnämning enligt 36 §. Lag
(1982:988).

Tillsättning efter val

Om ansökan och förslag

13 § Prästerlig tjänst som skall tillsättas efter val sökes hos
domkapitlet inom förelagd tid.

14 § Domkapitlet har att, om så kan ske, uppföra tre behöriga sökande på
förslag.

15 § Anmäler sig ingen behörig sökande, skall domkapitlet utsätta ny
ansökningstid. Kommer ej heller då behörig sökande, förordnar regeringen
eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru
med tjänsten skall förfaras. Lag (1975:1430).

16 § Kunna ej flera än två sökande uppföras på förslag, skall likväl med
tillsättningen förfaras som om förslaget vore fullständigt.

Vad i första stycket sägs skall även gälla, då på förslag till domprost-
eller kyrkoherdetjänst kunnat uppföras endast en sökande. Om i dylikt
fall präst ej kallas av de röstberättigade eller fråga om kallelse
förfaller jämlikt 25 §, skall den som uppförts på förslaget anses vald.

Finnes till komministertjänst endast en behörig sökande och har ej ny
ansökningstid redan varit utsatt jämlikt 15 §, skall domkapitlet ånyo
utsätta sådan tid. Om efter förnyat ledigförklarande endast en behörig
sökande finnes, äger domkapitlet utnämna honom till tjänsten. Komma
flera sökande, är den som sökt tjänsten vid första ledigförklarandet
städse berättigad att uppföras på förslag.

17 § Präst, som uppförts på förslag, må ej frånträda detta före valet,
utan så är att han erhållit annan befattning.

Efter valet må präst, som ej erhållit högsta röstetalet, frånträda
förslaget.

18 § Har präst, som uppförts på förslag, före valet blivit obehörig till
tjänsten, skall domkapitlet skilja honom från förslaget.

19 § Har sökande, som uppförts på förslag, före valet avlidit eller
jämlikt 17 § frånträtt förslaget eller blivit skild därifrån, skall
domkapitlet på förslaget uppföra annan behörig sökande, om sådan finnes.
Vad nu sagts skall dock ej gälla, om präst efter kallelse uppförts på
förslaget.

Kvarstår på förslag endast präst som kallats, skall han anses vald.
Domkapitlet skall genast underrätta de röstberättigade härom.

Finnes efter avgång från förslag ingen behörig sökande och är ej fall,
som i andra stycket sägs, skall tjänsten ånyo förklaras ledig. Kommer då
ingen behörig sökande, förordnar regeringen eller, enligt bestämmelser
som regeringen meddelar, domkapitlet, huru med tjänsten skall förfaras.

I övrigt skall 16 § äga motsvarande tillämpning efter avgång från
förslag. Lag (1975:1430).

Om prov

20 § Prov med predikan och altartjänst skall avläggas av envar på
förslaget uppförd sökande, som ej i sin ansökan förklarat sig avstå
därifrån. Sådant prov skall äga rum vid högmässogudstjänst inom
pastoratet.

Domkapitlet bestämmer, om prov skall avläggas i en eller två kyrkor,
samt utsätter dag för prov.

Är sökande, som uppförts på förslag, ej anställd i pastoratet och finnes
annan präst att tillgå, må sökanden ej i pastoratet utföra annan
prästerlig förrättning än i första stycket sägs.

21 § Hindras präst av laga förfall att å utsatt dag fullgöra prov, skall
han genast anmäla detta hos domkapitlet. Kan han ej inom fyra veckor
efter nämnda dag inställa sig till prov, skall han likväl komma under
omröstning. Uteblir präst utan laga förfall, skall domkapitlet skilja
honom från förslaget.

22 § Ej må präst i annat fall än i 20 § sägs anvisas tjänstgöring inom
pastorat, där han söker prästerlig tjänst och icke redan är anställd.

Om kallelse till domprost- eller kyrkoherdetjänst

23 § Innan val till domprost- eller kyrkoherdetjänst äger rum, skall
frågodag hållas.

24 § Väcker röstberättigad å frågodag förslag om att präst skall kallas,
skall omröstning företagas sålunda, att den som ej vill att kallelse
skall ske röstar nej, och den det vill på sin röstsedel uppför namnet på
den präst han anser böra kallas. Därest nejrösterna understiga hälften
av de avgivna rösterna samt röstsiffran för den präst som erhållit
högsta röstetalet antingen uppgår till minst en femtedel av samtliga i
röstlängden upptagna röstberättigade eller utgör minst fyrahundra, är
denne kallad. Hava flera präster var för sig erhållit högsta röstetalet
och sådan röstsiffra, som nu är sagd, skiljer lotten mellan dem. Uppgå
nejrösterna till hälften av de avgivna rösterna eller har ej
tillräckligt röstetal tillfallit någon av de präster som varit under
omröstning, är frågan om kallelse förfallen.

Beträffande omröstningen skall i övrigt gälla vad i denna lag stadgas om
val.

25 § Avböjer präst kallelse eller finner domkapitlet genom beslut, som
vinner laga kraft, den kallade obehörig att uppföras på förslaget,
förfaller frågan om kallelse. Domkapitlet skall genast underrätta de
röstberättigade härom.

26 § Antager präst kallelse och finnes han behörig, skall domkapitlet
uppföra honom på förslaget.

Vill präst som antager kallelse avstå från prov, skall han avgiva
förklaring härom vid antagandet av kallelsen. I övrigt skola 20-22 §§
äga motsvarande tillämpning i fråga om honom.

27 § Har efter frågodag, varå kallelse ej kommit till stånd, någon
avgått från förslaget, skall, efter tillämpning av 19 § första stycket,
ny frågodag hållas.

Därest präst, som kallats, före valet avlidit eller förlorat behörighet,
som han hade å frågodagen, skall ny frågodag likaledes hållas.

Om val

28 § Varje röstberättigad äger vid valet en röst.

Rösträtt må ej utövas av annan än den som personligen infinner sig vid
valförättningen. Make äger dock genom fullmakt överlåta sin rösträtt
till andra maken. Fullmakt skall vara ställd till andra maken samt av
utställaren egenhändigt underskriven med angivande av den dag
underskrivandet skett ävensom bevittnad av en person. Till vittne må ej
tagas utställarens make och ej heller barn till utställaren eller hans
make. Är fullmakt ej så underskriven och bevittnad som nu angivits, är
den ogill.

29 § Vid valet skall den röstlängd följas, som gäller för omröstning å
kyrkostämma, samt jämväl i övrigt tillämpas vad om sådan röstlängd
finnes stadgat.

Valet skall ske med slutna sedlar.

Om särskild ansökan till domprosttjänst m.m.

30 § Domprosttjänst må sökas jämväl utom förslag. Ansökan skall ingivas
till domkapitlet inom klagotiden för valet eller, därest jämlikt 16 §
andra stycket eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej
erfordras, inom klagotiden för frågodagsförrättningen.

Domkapitlet skall till regeringen avgiva yttrande angående dem som kunna
komma i fråga till tjänsten. Lag (1975:1430).

31 § Har under val till kyrkoherdetjänst jämte annan stått präst, som
kallats, skall domkapitlet till regeringen avgiva yttrande i ärendet.
Lag (1975:1430).

Tillsättning utan val

32 § Vid tillsättning av kyrkoherde- eller komministertjänst utan val
skall tjänsten, såvitt ej annat följer av 38 §, sökas hos domkapitlet
inom förelagd tid.

33 § Anmäler sig ingen behörig sökande, skall domkapitlet utsätta ny
ansökningstid. Kommer ej heller då behörig sökande, förordnar regeringen
eller, enligt bestämmelser som regeringen meddelar, domkapitlet, huru
med tjänsten skall förfaras. Lag (1975:1430).

34 § Finnes en eller flera behöriga sökande till kyrkoherdetjänst eller
flera behöriga sökande till komministertjänst, skall domkapitlet bereda
kyrkorådet i envar församling inom pastoratet tillfälle att yttra sig om
dem.

Har sökande, efter det kyrkoråd yttrat sig, avlidit eller återkallat sin
ansökan eller blivit obehörig, skall domkapitlet, om skäl äro därtill,
bereda kyrkorådet nytt tillfälle att yttra sig. Lag (1964:782).

35 § har upphävts genom lag (1982:988).

36 § Sedan yttranden enligt föreskrifterna i 34 § har kommit in eller
därför bestämd tid har gått ut, får domkapitlet utnämna en behörig
sökande till tjänsten. Lag (1982:988).

37 § Prästerlig tjänst må tillsättas genom förflyttning endast om det
påkallas av att annan prästerlig tjänst indrages eller eljest synnerliga
skäl äro att innehavare av dylik tjänst förflyttas.

38 § Uppkommer fråga om att tillsätta prästerlig tjänst genom
förflyttning, förordnar regeringen, att tjänsten ej skall
ledigförklaras. Lag (1975:1430).

39 § Domkapitlet skall bereda kyrkorådet i envar församling inom
pastoratet tillfälle att yttra sig angående präst, om vars förflyttning
är fråga, samt till regeringen avgiva eget yttrande i ärendet. Lag
(1975:1430).

Besvär

40 § Över frågodagsförrättning må, därest jämlikt 16 § andra stycket
eller 19 § andra stycket särskild valförrättning ej erfordras, besvär
hos domkapitlet anföras av röstberättigad.

Besvären skola hava inkommit till domkapitlet, därest å frågodagen ej
kallats präst att uppföras på förslaget, inom tre veckor från den dag,
då förrättningen avslutades, samt eljest inom samma tid från det
klaganden erhöll del av underrättelse enligt 19 § andra stycket eller 25
§.

I annat fall än i första stycket sägs må klagan över
frågodagsförrättning föras endast i sammanhang med besvär över
valförrättningen.

41 § Över valförrättning må besvär hos domkapitlet anföras av
röstberättigad och av präst, som stått under omröstning vid valet.

Besvären skola hava inkommit till domkapitlet inom tre veckor från den
dag, då förrättningen avslutades.

42 § Talan mot domkapitlets beslut enligt 40 och 41 §§ föres hos
kammarrätten genom besvär. Talan mot annat beslut av domkapitlet i fråga
om tillsättning av prästerlig tjänst föres hos regeringen genom besvär.

Besvärshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag, då
beslutet tillkännagavs genom anslag på domkapitlets anslagstavla.

Över beslut om förslag eller beslut om utnämning enligt 36 § får besvär
anföras endast av den som har sökt tjänsten. Över beslut varigenom en
präst, som har kallats att uppföras på förslag, har förklarats obehörig
därtill får besvär dock anföras av den kallade och av var och en som är
röstberättigad. Lag (1982:988).

43 § har upphävts genom lag (1985:1016).

44 § har upphävts genom lag (1975:1430).

Övergångsbestämmelser

1988:184

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom lagen upphävs lagen (1957:577) om prästval.

3. Om förfarandet för tillsättning av tjänst som avses i denna lag har
påbörjats före den 1 juli 1989 skall tillsättningsärendet handläggas
enligt äldre bestämmelser.

4. Den turordning som enligt äldre bestämmelser varit avgörande för hur
en kyrkoherdetjänst tillsätts ändras inte genom denna lag.

5. Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får regeringen var tredje
gång en kyrkoherdetjänst är ledig i ett pastorat tillsätta tjänsten
genom att till denna förflytta en präst som är anställd med fullmakt.
Sådan förflyttning får ske endast om det är nödvändigt av
organisatoriska eller andra synnerliga skäl. Vid tillsättning som nu
sagts skall i övrigt alltjämt tillämpas bestämmelserna i 37–39 §§ lagen
(1957:577) om prästval.

6. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid tillsättning av tjänster
som präst i icke-territoriella pastorat.

7. Den som med fullmakt innehar en statlig tjänst som kyrkoherde för
döva skall utöva sin tjänst genom att fullgöra motsvarande
arbetsuppgifter hos Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig
verksamhet.