Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:594) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 12 december 1955 undertecknat avtal om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda-Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;

SFS nr
1957:594
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1047
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1047

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande såvitt angår
förhållandet mellan Sverige och de båda staterna Burundi och Rwanda för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.