Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi

SFS nr
1957:595
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1047
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1047

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande såvitt angår
förhållandet mellan Sverige och de båda staterna Burundi och Rwanda för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.