Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:626) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

SFS nr
1957:626
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-11-22

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av
Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade
konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet
därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Frankrike den
1 november 1957.