Kungörelse (1957:632) om cancerregister

SFS nr
1957:632
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-11-22
Författningen har upphävts genom
1998:546
Upphävd
2001-09-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:711

1 § Hos medicinalstyrelsen skall föras register över fall av cancer och
av sådana därmed besläktade sjukdomar som styrelsen bestämmer
(cancerregister).

2 § Läkare, vilken vid klinisk undersökning å sjukvårdsinrättning eller
vid undersökning å patologisk institution, patologisk
lasarettsavdelning, rättsmedicinsk institution eller rättsläkarstation
iakttager fall av sjukdom som avses i 1 §, är i den utsträckning och i
den ordning medicinalstyrelsen föreskriver skyldig att göra anmälan om
fallet till styrelsen.