Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor;

SFS nr
1957:656
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1290
Upphävd
1994-10-01

1 § har upphävts genom förordning (1984:547).

2 § har upphävts genom förordning (1980:500).

3 § En sjuksköterska är i sin yrkesutövning underställd
socialstyrelsens inseende och skyldig att följa vad styrelsen
föreskriver. Sjuksköterskan skall skyndsamt inkomma med de
upplysningar, förklaringar eller underrättelser som styrelsen begär.

Den omedelbara tillsynen över en sjuksköterska, som är verksam i öppen
vård, åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

För en sjuksköterska som är verksam i sluten vård finns särskilda
bestämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:621).

4 § En sjuksköterska som avser att på en ort inom riket enskilt utöva
sjuksköterskeyrket genom meddelande av sjukvård i hemmen eller på egen
mottagning skall senast två veckor efter det verksamheten påbörjades
skriftligen anmäla detta till socialstyrelsen. Upphör sjuksköterskan
med sin yrkesverksamhet, skall även detta skriftligen anmälas till
socialstyrelsen.

En sjuksköterska som vill driva enskilt vårdhem skall följa
bestämmelserna i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m. Förordning
(1981:621).

5 § Under utövandet av sitt yrke skall sjuksköterska iakttaga omsorg
och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar, som utfärdats till
hennes efterrättelse.

6 § Sjuksköterska skall på betryggande sätt förvara och utdela
läkemedel, som hon omhänderhar.

7 § Sjuksköterska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit
kännedom om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande,
ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden.

Då sjuksköterska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av
hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos
vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:754).

8 § har upphävts genom förordning (1975:107).

9 § Sjuksköterska bör följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
och söka göra sig förtrogen med nya rön av betydelse för hennes
yrkesutövning.

10 § Gör en sjuksköterska i öppen vård sig skyldig till fel eller
försummelse i sin yrkesutövning, skall sjuksköterskans närmaste förman
anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:621).

11 § har upphävts genom förordning (1980:500).

12 § har upphävts genom förordning (1975:758).

13 § har upphävts genom förordning (1975:107).

14 § har upphävts genom förordning (1984:547).

15 § Socialstyrelsen äger utfärda de ytterligare föreskrifter rörande
sjuksköterskas verksamhet, som må finnas erforderliga. Kungörelse
(1972:688).

Övergångsbestämmelser

1957:656

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1958.

Den som före reglementets ikraftträdande erhållit avgångsbetyg från
statlig eller av staten godkänd sjuksköterskeskola eller som av Kungl.
Maj:t eller medicinalstyrelsen förklarats hava förvärvat ett mått av
kunskap och färdighet, som motsvarar vad sådan skola avser att
bibringa, skall anses såsom legitimerad sjuksköterska enligt detta
reglemente.