Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

SFS nr
1957:684
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1957-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:800

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§
tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att 2, 4 och 5 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla.

När bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§ tillämpas, gäller inte
bestämmelser i lag eller annan författning, om de strider mot dessa
bestämmelser eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av dem.
Lag (1994:1628).

2 § Är Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är
möjligt av direktionen i Riksbanken, meddela föreskrifter om
Riksbankens sedel- och myntutgivning och bankrörelse samt
offentliggörande av Riksbankens räkenskaper att gälla i stället
för vad som är föreskrivet i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank och i annan lag.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara, får regeringen, efter framställning av direktionen i
Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första
stycket. Lag (1998:1409).

3 § har upphävts genom lag (1989:244).

3 a § har upphävts genom lag (1989:244).

4 § Är Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är
möjligt av direktionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken
skall vara skyldig att inlösa utbetalningskort avsedda för
postgirorörelsen och direktutbetalningskort, som utfärdats av
statlig eller kommunal myndighet eller annan
postgirokontoinnehavare, som fått medgivande att göra
utbetalning med direktutbetalningskort, samt att sådana kort
skall tas emot som betalning till statlig myndighet.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara, får regeringen, efter hörande av direktionen i
Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som avses i första
stycket. Lag (2004:800).

5 § Kan under krig förbindelsen mellan någon del av riket och
riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd svårighet upprätthållas
eller föreligger eljest under krig trängande behov av omedelbara åtgärder,
äger länsstyrelse i tillämpliga delar utöva befogenhet som enligt
denna lag tillkommer Konungen.

6 § Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för
tillämpningen av denna lag.

Konungen äger ock uppdraga åt riksbanken samt åt Konungen
underordnad myndighet att meddela de föreskrifter, som erfordras för
tillämpningen av denna lag eller med stöd av lagen meddelat
förordnande.