Lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

SFS nr
1957:686
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1957-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:439
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1629

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 6 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att 2-6 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla.

När bestämmelserna i 2 6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser
i lag eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser
eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av dem. Lag (1994:1629).

2 § Regeringen äger, i den mån det finnes påkallat på grund av
förhållanden, som avses i 1 §, förordna, att taxering enligt
kommunalskattelagen samt enligt förordningarna om statlig inkomstskatt
och om statlig förmögenhetsskatt tills vidare icke skall verkställas
eller att sådan taxering skall verkställas i annan ordning än i
taxeringslagen (1990:324) föreskrives. Förordnande, som här avses, må
innefatta stadgande, att taxering skall ske allenast beträffande vissa
grupper skattskyldiga.

Senast vid den riksdagssession, som börjar näst efter det förordnande,
som i första stycket avses, upphört att gälla, skall för riksdagen
framläggas förslag rörande taxeringen för den tid under vilken
förordnandet gällt.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning
beträffande annan taxering till skatt eller avgift än där sägs. Lag
(1990:346).

3 § Då så finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §,
äger regeringen förordna, att i stället för vad i uppbördslagen
(1953:272) och folkbokföringslagen (1967:198) stadgas skall gälla vad
regeringen därom föreskriver. Lag (1986:1309).

4 § Regeringen äger, då det finnes påkallat på grund av förhållanden,
som avses i 1 §, förordna, att tullfrihet må åtnjutas för varor, som
inkomma till riket samt att frihet må åtnjutas från erläggande av andra
sådana å varor lagda avgifter, vilka av tullverket skola upptagas vid
trafik till eller från riket.

Har eljest meddelats föreskrift, som utgör hinder för tullmyndighet att
vidtaga viss åtgärd som är av betydelse för försvaret eller
folkförsörjningen, äger regeringen då det finnes påkallat på grund av
förhållanden, som avses i 1 §, förordna att, i stället för vad sålunda
föreskrivits, skall gälla vad regeringen därom bestämmer. Lag
(1986:1309).

5 § Är i andra fall än som i 2, 3 eller 4 § avses i lag eller
författning föreskrivet att skatt, accis eller annan allmän avgift skall
erläggas inom viss tid och på visst sätt eller att — till ledning för
beräkning av sådan skatt, accis eller avgift — deklarations – eller
annan uppgiftsskyldighet skall fullgöras inom viss tid, äger regeringen
i den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §,
förordna, att i stället för vad sålunda föreskrivits skall gälla vad
regeringen därom bestämmer. Lag (1986:1309).

6 § Befogenhet, som enligt 2 — 5 §§ tillkommer regeringen, må på
uppdrag av regeringen utövas av underordnad myndighet. Kan under krig
förbindelsen mellan någon del av riket och riksstyrelsen icke eller
allenast med avsevärd svårighet upprätthållas eller föreligger eljest
under krig trängande behov av omedelbara åtgärder, äger
skattemyndighet i vad angår länet samt, såvitt angår förhållanden inom
tullverkets verksamhetsområde, generaltullstyrelsen eller
distrikttullanstalt även utan sådant uppdrag utöva befogenhet, som
enligt denna lag tillkommer regeringen. Lag (1990:346).

7 § Regeringen meddelar de närmare föreskrifter som erfordras för
tillämpningen av denna lag.

Regeringen äger ock uppdraga åt underordnad myndighet att meddela de
föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag eller med stöd
av lag meddelat förordnande. Lag (1986:1309).