Strålskyddslag (1958:110)

SFS nr
1958:110
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1958-03-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:220
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med radiologiskt arbete förstås i denna lag arbete med radioaktivt
ämne, arbete vari brukas röntgenutrustning eller annan teknisk
anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, och arbete vid
kärnteknisk anläggning.

Med joniserande strålning avses i lagen strålning från radioaktivt ämne,
röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likartad strålning.

Om det är påkallat från strålskyddssynpunkt, får regeringen föreskriva
att vad som i lagen sägs om teknisk anordning avsedd att utsända
joniserande strålning eller om radiologiskt arbete skall gälla helt
eller delvis även teknisk anordning av visst slag som är avsedd att
utsända icke-joniserande strålning respektive arbete vari användes sådan
anordning. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela
föreskrifter som nu har sagts. Lag (1984:4).

Om tillstånd m.m.

2 § Radiologiskt arbete må ej bedrivas utan tillstånd av myndighet som
regeringen bestämmer (strålskyddsmyndigheten). Ej heller må någon utan
tillstånd av strålskyddsmyndigheten innehava röntgenutrustning eller
annan teknisk anordning avsedd att utsända joniserande strålning, idka
handel med radioaktivt ämne eller eljest till riket införa eller här
förvärva, innehava eller överlåta sådant ämne.

Den som inte innehar sådant tillstånd får inte utan medgivande av
strålskyddsmyndigheten ta hand om oförtullat radioaktivt ämne på sätt
som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller
lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m.m.

Tillstånd må meddelas för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar,
institutioner eller företag.

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, vare tillståndet
likväl, såvitt angår rätt att innehava radioaktivt ämne eller
röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, gällande för dödsboet
intill tre månader från dödsfallet.

Tillstånd enligt denna lag erfordras ej för vad som omfattas av
tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om icke annat
föreskrives i tillståndet.

I fråga om prövningen av frågor om tillstånd till radiologiskt arbete,
avseende tillverkning av radioaktiva läkemedel, eller till handel med
eller införsel av sådana läkemedel finns också föreskrifter i lagen
(1981:289) om radioaktiva läkemedel. Lag (1987:1190).

3 § Strålskyddsmyndigheten äger i anledning av ansökan om tillstånd
enligt denna lag eller när det eljest finnes påkallat verkställa
besiktning av lokal, som är avsedd att användas i radiologiskt arbete
eller för förvaring av radioaktivt ämne, så ock av utrymmen i närheten
därav.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, strålskyddsmyndigheten
äger förordna, att röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, som
är avsedd att användas i radiologiskt arbete eller för förvaring av
radioaktivt ämne, skall hos tillverkare, försäljare eller upplåtare
besiktigas innan den avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här
utställes till försäljning eller i reklamsyfte. Lag (1975:709).

4 § Meddelas tillstånd till radiologiskt arbete för annan än enskild
person som själv skall förstå verksamheten, skall för denna finnas av
strålskyddsmyndigheten godkänd föreståndare och, om myndigheten finner
skäl därtill, godkänd ersättare för honom. Godkännande må meddelas för
viss grupp av befattningshavare eller för personer med viss utbildning.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl handel med och
innehav av radioaktivt ämne.

5 § Vid meddelande av tillstånd skall strålskyddsmyndigheten stadga de
villkor och övriga föreskrifter som finnas erforderliga ur
strålskyddssynpunkt. Myndigheten må ock senare, när det finnes påkallat,
stadga nya eller ändrade villkor eller föreskrifter.

Meddelas tillstånd enligt 2 § tredje stycket, äger
strålskyddsmyndigheten föreskriva skyldighet att göra anmälan om förvärv
av anordning eller ämne som avses med tillståndet.

När tillstånd beviljats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
äger strålskyddsmyndigheten meddela de särskilda föreskrifter som,
utöver de för tillståndet gällande villkoren, erfordras för
strålskyddet. Avser tillståndet anläggning som i nämnda lag sägs, skall
dock fråga om föreskrift, som angår annat än den normala driften eller
som kan i avsevärd mån påverka utformningen av eller driften vid
anläggningen, underställas regeringens prövning. Lag (1984:4).

6 § Ej må någon som innehar tillstånd enligt denna lag utan
strålskyddsmyndighetens medgivande bruka annan lokal eller i 2 § avsedd
anordning, annat radioaktivt ämne eller större mängd av sådant ämne än
som angivits i tillståndet eller väsentligt ändrad lokal eller anordning
eller eljest utnyttja tillståndet på annat sätt, i större omfattning
eller under andra förhållanden än tillståndet avser.

Den som innehar tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet må ej heller utan strålskyddsmyndighetens medgivande vidtaga
ändring med avseende å förhållande, varom myndigheten meddelat
föreskrift enligt 5 § tredje stycket. Lag (1984:4).

7 § Tillstånd eller godkännande som meddelats enligt denna lag må
återkallas, om föreskrift avseende strålskyddet icke iakttagits eller om
det eljest finnes påkallat ur strålskyddssynpunkt.

8 § Upphör någon att innehava eller använda radioaktivt ämne som avses
med tillstånd enligt denna lag, skall han genast göra anmälan därom till
strålskyddsmyndigheten. Sådan anmälan skall ock utan uppskov och senast
inom tre månader göras, då någon i annat fall upphör att bedriva
verksamhet eller innehava anordning som avses med tillstånd enligt denna
lag.

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, skall den som har
boet i sin vård skyndsamt anmäla dödsfallet till strålskyddsmyndigheten.

Anmälan till strålskyddsmyndigheten skall ock ofördröjligen göras, om
radioaktivt ämne stulits eller eljest förkommit. Skyldigheten åvilar
föreståndaren, om sådan finnes.

9 § I fråga om annan teknisk anordning, som kan alstra joniserande
strålning, än ovan sägs äger strålskyddsmyndigheten verkställa
besiktning samt meddela föreskrifter till skydd mot strålningen och
ålägga innehavaren att vidtaga de åtgärder som erfordras för detta
ändamål.

Allmänna skyldigheter för tillståndshavare m.fl.

10 § Den som bedriver radiologiskt arbete är pliktig att, under särskilt
beaktande av vad som stadgas i denna lag och med stöd därav meddelade
föreskrifter, iakttaga allt som med hänsyn till arbetets natur och de
förhållanden under vilka det bedrives samt däri sysselsatta personers
yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet skäligen kan göras för
att förebygga skador av strålningen. Sådan skyldighet åvilar jämväl
föreståndare, såvitt fråga är om åtgärd som han äger vidtaga.

Envar som är sysselsatt i radiologiskt arbete är pliktig att använda
förefintliga strålskyddsanordningar, noga följa i denna lag och med stöd
därav meddelade föreskrifter samt i övrigt iakttaga tillbörlig
försiktighet och, i vad på honom ankommer, medverka till förekommande av
skador av strålningen.

Vad i denna paragraf stadgas med avseende å radiologiskt arbete skall i
tillämpliga delar gälla handel med och innehav av radioaktivt ämne.

11 § Tillverkare och försäljare av röntgenutrustning eller annan teknisk
anordning som kan alstra joniserande strålning samt den som upplåter
sådan anordning till begagnande skola tillse, att anordningen, när den
avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utställes till
försäljning eller i reklamsyfte, är försedd med nödig
strålskyddsutrustning och även i övrigt erbjuder betryggande säkerhet
mot skada genom strålningen, så ock tillhandahålla för installation av
anordningen och för dess drift erforderliga anvisningar.

Utför någon såsom självständig företagare installation av anordning som
avses i första stycket, skall han vid installationen tillse, att
föreskrivna strålskyddsanordningar uppsättas och övriga föreskrifter för
installationen iakttagas.

Läkarundersökning m.m.

12 § Till radiologiskt arbete må ej utan strålskyddsmyndighetens
medgivande användas någon som icke fyllt aderton år eller som ej vid
läkarundersökning befunnits fri från sjuklighet eller svaghet, vilken
kan anses göra honom särskilt utsatt för den med arbetet förbundna
hälsofaran.

Den som användes till radiologiskt arbete skall enligt
strålskyddsmyndighetens bestämmande undergå periodisk läkarundersökning;
myndigheten äger föreskriva att den som icke iakttager vad sålunda
bestämts icke vidare må användas till radiologiskt arbete.

Företer någon, som användes till radiologiskt arbete eller som eljest på
grund av sitt arbete kan hava varit utsatt för joniserande strålning,
tecken på skada som kan misstänkas vara föranledd av sådan strålning,
skall han genom arbetsgivarens eller, om föreståndare finnes, dennes
försorg ofördröjligen underkastas läkarundersökning.

13 § Den som bedriver radiologiskt arbete eller arbete med anordning som
avses i 9 § eller innehar radioaktivt ämne skall, om anledning
förekommer att misstänka att någon härigenom tillfogats skada av
jonierande strålning, ofördröjligen anmäla förhållandet till
strålskyddsmyndigheten. Finnes föreståndare, skall skyldigheten i
stället åvila honom.

Tillsyn

14 § Tillsyn å efterlevnaden av denna lag och med stöd därav meddelade
föreskrifter utövas av strålskyddsmyndigheten samt, under dess
överinseende och ledning, av tillsynsmän.

15 § Tillsynsman äger verkställa besiktning enligt vad i 3 och 9 §§ är
stadgat om strålskyddsmyndigheten.

Ej må tillsynsman utan synnerliga skäl förvägras att i samband med
besiktning följa verksamheten vid anläggning, där radiologiskt arbete
bedrives eller radioaktivt ämne förvaras, eller vid anordning som avses
i 9 §.

När det finnes påkallat äger tillsynsman fordra, att prov och
undersökningar verkställas för kontroll av att meddelade
skyddsföreskrifter iakttagas och att jämväl i övrigt goda
strålskyddsförhållanden råda.

16 § Finner tillsynsman att i visst fall behov av särskild
skyddsföreskrift föreligger, äger han själv förordna därom, såframt
föreskriften icke medför större kostnad eller olägenhet.

17 § Den som bedriver radiologiskt arbete eller innehar radioaktivt ämne
eller anordning som avses i 9 §, så ock hans personal är skyldig att på
anfordran lämna strålskyddsmyndigheten och tillsynsman de upplysningar
som erfordras för tillsynen.

18 § När särskilda omständigheter påkalla det, äger
strålskyddsmyndigheten förordna, att anläggning eller anordning som
avses i dennalag ej vidare må användas förrän åtgärd, som i anledning av
besiktning eller eljest föreskrivits, blivit vidtagen eller att
radioaktivt ämne jämte strålskyddsanordning, vari det förvaras, skall i
avvaktan på sådan åtgärd omhändertagas.

Strålskyddsmyndigheten må ock, till förebyggande av att anläggning eller
anordning brukas olovligen, låta genom polismyndighetens försorg
försegla anläggningen eller anordningen.

19 § Åsidosätter installatör vad i 11 § andra stycket sägs, äger
strålskyddsmyndigheten meddela honom därav påkallad föreskrift med
avseende å installationsarbete eller förbud att vidare utföra sådant
arbete.

20 § Underlåter någon att fullgöra vad enligt 15 § tredje stycket eller
17 § åligger honom, äger strålskyddsmyndigheten förelägga lämpligt vite.

21 § har upphävts genom lag (1980:183).

Förtullning

22 § Om förtullning av radioaktivt ämne förordnar regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1982:826).

23 § 1 mom. Angående påföljd för olovlig införsel av radioaktivt ämne
och försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

Med dagsböter eller fängelse straffes

1. den som olovligen bedriver radiologiskt arbete eller som eljest,
annorledes än genom olovlig införsel, bryter mot vad i 2, 4 eller 6 §
sägs;

2. den som åsidosätter med stöd av 5 eller 16 § givna villkor eller
andra föreskrifter;

3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse åläggande,
föreskrift eller förbud som meddelats med stöd av 9 §, 18 § första
stycket eller 19 §;

4. den som i ansökan eller anmälan eller eljest angående omständighet,
varom det enligt denna lag eller med stöd därav meddelad föreskrift
åligger honom att lämna upplysning, uppsåtligen lämnar oriktig eller
ofullständig uppgift. Lag (1975:709).

2 mom. Med dagsböter straffes

1. den som försummar att göra anmälan varom i 8 eller 13 § sägs;

2. den som använder någon till radiologiskt arbete i strid mot 12 §
första stycket eller föreskrift som meddelats med stöd av 12 § andra
stycket; och

3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i 12 §
tredje stycket stadgas.

24 § Brott som avses i 23 § 1 mom. 1-4 och 2 mom. eller i 24 § må ej
åtalas av allmän åklagare, med mindre strålskyddsmyndigheten anmäler det
till åtal. Lag (1975:709).

25 § Ansvar enligt denna lag må ej ådömas, om gärningen skett av
oaktsamhet som var ringa.

Ansvar enligt denna lag inträder ej, om ansvar för gärningen kan ådömas
enligt brottsbalken. Lag (1976:245).

26 § Brukas radioaktivt ämne olovligen i radiologiskt arbete eller
införes eller söker någon obehörigen till riket införa eller innehar
någon här olovligen sådant ämne, må detta jämte strålskyddsanordning,
vari det förvaras, förklaras förverkat till kronan, om det ej är
uppenbart obilligt. Finnes ämnet ej i behåll, må i stället värdet
förklaras förverkat.

Anordning, som är avsedd att utsända joniserande strålning och som
olovligen brukats i radiologiskt arbete eller olovligen innehaves, må
ock förklaras förverkad till kronan, när särskilda skäl äro därtill.

Med förverkad egendom skall förfaras på sätt strålskyddsmyndigheten
bestämmer. Lag (1975:709).

27 § Om beslag gäller vad därom finnes särskilt stadgat.

Om verkställt beslag skall anmälan ofördröjligen göras till
strålskyddsmyndigheten, som har att meddela erforderliga föreskrifter om
förvaring av det som tagits i beslag. Lag (1960:423).

28 § Brott som avses i 23 eller 24 § må ej åtalas av allmän åklagare,
med mindre strålskyddsmyndigheten anmäler det till åtal. Lag (1976:245).

Särskilda bestämmelser

29 § Över tillsynsmans beslut enligt 16 § må klagan föras hos
strålskyddsmyndigheten inom tre veckor från det klaganden fick del av
beslutet. När synnerliga skäl äro därtill, äger tillsynsman förordna att
beslutet skall omedelbart lända till efterrättelse utan hinder av förd
klagan.

Över beslut av strålskyddsmyndigheten enligt denna lag må klagan föras
hos regeringen genom besvär.

Strålskyddsmyndigheten äger förordna, att villkor, åläggande,
föreskrift, förbud eller återkallelse av tillstånd eller godkännande som
meddelas med stöd av 5, 7, 9, 16, 18 eller 19 § skall omedelbart lända
till efterrättelse utan hinder av förd klagan. Lag (1975:709).

30 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
strålskyddsmyndigheten äger föreskriva, att radioaktivt ämne eller
röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd att utsända
joniserande strålning, skall undantagas från tillämpningen av denna lag
eller vissa bestämmelser i lagen. Lag (1975:709).

31 § Närmare föreskrifter angående tillämpning av denna lag meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av
strålskyddsmyndigheten.

Enligt regeringens bestämmande må strålskyddsmyndigheten utse myndighet
eller sakkunnig att beträffande vissa slag av ärenden besluta å
strålskyddsmyndighetens vägnar ävensom att för särskilt fall handhava
tillsynen enligt vad om tillsynsman är stadgat. Lag (1975:709).