Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader

SFS nr
1958:163
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1958-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:165
Upphävd
1987-07-01

1 § Till kostnaderna för genomförande av byggnadsplan må
statsbidrag utgå med högst sextio procent av ersättningsbelopp,
som vägförening kan få utgiva enligt 116 § byggnadslagen eller
för markupplåtelse och annat intrång enligt 71 och 75 §§
lagen om enskilda vägar, då fråga är om område som i
byggnadsplan avsettts till annan allmän plats än väg. Bidrag
till ersättning enligt 116 § byggnadslagen må beviljas endast
under förutsättning att beloppet måste anses vara för
vägföreningens medlemmar synnerligen betungande.

Bidrag beviljas av länsstyrelsen.

2 § Om statsbidrag till kostnderna för upprättande eller
ändring av regionplan meddelar Kungl. Maj:t efter ansökan
beslut i varje särskilt fall.

Övergångsbestämmelser

1958:163

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1958, då kungörelsen
den 30 juni 1948 (nr 411) angående statsbidrag till vissa
plankostnader upphör att gälla.

Kungörelsen äger icke tillämpning å före den 1 januari 1948
fastställd byggnadsplan eller ändring av byggnadsplan.