Kommerskollegii Meddelande (1958:175) angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja

SFS nr
1958:175
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1958-04-25

Anvisningarna, som utfärdats i anslutning till Kungl. Maj:ts kungörelse
den 7 februari 1958 (nr 46) om ändring i förordningen den 7 oktober 1921
angående eldfarliga oljor, äro införda i Kommerskollegii
författningssamling Ser. A. nr 3 år 1958.

Anvisningarna äro avsedda att tjäna till ledning dels för den som ämnar
inrätta upplag för eldfarlig olja och dels för de myndigheter som hava
att yttra sig över ansökan om tillstånd därtill eller besluta i sådant
ärende.