Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

SFS nr
1958:205
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1958-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:616

1 § Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har
trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4
eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 eller 3 §
luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen
(1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns
särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos
den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit
avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som
påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i
strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första
meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller
med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna tillhör,
förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det.
Detsamma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som
förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller
med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana
drycker som avses där och som påträffas hos någon som vid
tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om
det är sannolikt att dryckerna var avsedda även för den senare.
Lag (2010:2007).

2 § Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i
allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock
med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är
ringa eller om det annars måste anses försvarligt att
förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas.
Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har
rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana
varor enligt alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får
säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt.
Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller
staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av
undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i
23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant
beslut fattas även av Polismyndigheten.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld
enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna
medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid
försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt.
Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av
beslaget får begära rättens prövning av beslutet om
ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han
eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol
som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av
länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är
ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen ska
förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger
förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande
av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till
Polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket
och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2
kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 §
eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9
kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som
ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning eller inom ett trafikföretags område eller
dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller
ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i
beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller
ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska
skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna
den beslagtagna egendomen. Lag (2014:616).

3 § Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall
bevisligen förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har
skett tidigare.

Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller
staten. Lag (2005:286).

Övergångsbestämmelser

1986:655

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987. I fråga om brott mot 6 kap.
2 § järnvägstrafiklagen (1985:192) som har begåtts före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1994:1742

Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten den 1 januari
1995 och i övrigt den 1 april 1995.