Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:24) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1958:24
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1958-01-24

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande
av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal
för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Frankrike den 1
januari 1958, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt

3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt medborgare i Frankrike ävensom sådan här i riket
bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1)
skall likställas med medborgare i detta land, skall hava samma
skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29
juni 1946 (nr 431) om folkpensionering.