Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar

SFS nr
1958:257
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1958-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:72
Upphävd
1989-07-01

1 § Personbil må vid lämplighetsbesiktning enligt fordonskungörelsen
(1972:595) godkännas för användning i beställningstrafik för
personbefordran allenast om den är försedd med en mellan förarplatsen
och bakomvarande sittrum anbragt mellanvägg av splitterfritt glas
eller jämförligt material.

Befinnes fordonet vid kontrollbesiktning jämlikt fordonskungörelsen
sakna mellanvägg som avses i första stycket skall besiktningsmannen
återkalla godkännandet. Kungörelse (1972:597).

2 § Från tillämpning av bestämmelserna i 1 § må, efter prövning i
varje särskilt fall av den tillståndsbeviljande myndigheten,
undantagas

1) personbil, som med hänsyn till befintlig utrustning för
sjuktransport icke utan avsevärd olägenhet kan förses med anordning av
nu ifrågavarande slag, samt

2) personbil, beträffande vilken med hänsyn till ringa trafikfrekvens
eller eljest synnerliga skäl till undantag från nämnda bestämmelser
föreligga.

Avskrift av beslut, varigenom meddelats undantag som här avses, skall
av den tillståndsbeviljande myndigheten översändas till statens
trafiksäkerhetsverk. Kungörelse (1967:679).

3 § På därom gjord ansökan äger tillståndsbeviljande myndighet meddela
förhandsbesked, huruvida beträffande viss bil undantag, som i 2 §
sägs, kan medgivas.

4 § Föreskrifter angående beskaffenheten av mellanvägg, som avses i
1 §, samt anvisningar i övrigt för tillämpningen av bestämmelserna i
denna kungörelse meddelas av trafiksäkerhetsverket. Kungörelse
(1967:679).

Övergångsbestämmelser

1972:597

Om ikraftträdandet av denna kungörelse finns bestämmelser i
kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.